Redukcja emisji CO2 o 55 proc. do 2030 r. i osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 r. to priorytety stojące przed branżą cementową w Polsce. Również działająca od 60 lat Cementownia Warta traktuje na poważnie i realizuje zobowiązania dotyczące zrównoważonego rozwoju.

O tym, jak ważny dla polskiej gospodarki jest sektor cementowy niech świadczą liczby. 12 zakładów, z których 10 pracuje w pełnym cyklu produkcyjnym, rocznie generuje 3,8 mld zł. Zatrudnienie w nich bezpośrednio znajduje 3,5 tys. osób, a licząc łańcuchy dostaw i podwykonawców – nawet 22 tys.

Branża w ostatnich latach wydała na inwestycje 12 mld zł, co sprawiło, że poszczególne zakłady stały się jednymi z najnowocześniejszych w Europie, a Polska została trzecim producentem cementu w Unii Europejskiej. Inwestycje ograniczyły również oddziaływanie sektora na środowisko. Udało się ograniczyć emisję CO2 o 30 proc. w porównaniu do 1990 r. A to nie koniec. Do 2030 r. planowane jest ograniczenie emisji o 55 proc., a do 2050 r. osiągnięcie neutralność klimatycznej.

Obchodząca w tym roku 60. rocznicę uruchomienia Cementownia Warta także planuje zrealizować ambitne cele w obszarze zrównoważonego rozwoju. Już w 2005 r. Dariusz Gawlak, który został wówczas prezesem spółki, wyznaczył za główny kierunek dążenie do osiągnięcia trwałego i zrównoważonego rozwoju, który zapewni długoterminową przyszłość firmie, pracownikom i lokalnej społeczności. Od razu było wiadomo, że droga do realizacji zadania nie będzie łatwa.

„Kiedy w lipcu 2005 r. obejmowałem funkcję prezesa spółki, największym z wyzwań, z którymi musiałem się zmierzyć, było ugruntowanie odpowiedzialnego, transparentnego oraz zaangażowanego społecznie i środowiskowo charakteru jej działalności. Motywacją do realizacji tego celu była dla mnie potrzeba odpowiedzi na funkcjonujący w opinii publicznej sposób postrzegania spółek z sektora wydobywczego” – napisał Dariusz Gawlak w przedmowie do pierwszego Raportu Zrównoważonego Rozwoju (ESG) spółki.

Warto podkreślić, że Cementownia Warta w 2023 r. opublikowała po raz pierwszy tego typu kompleksowy dokument.

Zmiany w ostatnich 20 latach

Pomimo różnych barier i trudności spółka konsekwentnie realizowała przyjęte założenia. Włączyła do strategii zarządzania certyfikowany, zintegrowany system zarządzania oparty m.in. na wymaganiach normy środowiskowej ISO 14001 i bardziej rygorystycznego systemu ekozarządzania i audytu EMAS, które umożliwiły osiąganie większej efektywności środowiskowej.

Co ważne, Cementownia Warta jest pierwszą firmą w województwie łódzkim i dwudziestą piątą w kraju, która w ogóle uzyskała europejski certyfikat EMAS. To spore wyróżnienie dla podmiotu, który uwiarygadnia proces zarządzania środowiskowego.

Po 2005 r. firma przeszła dynamiczną transformację technologiczną, co pozwoliło na dalsze ograniczanie oddziaływania na środowisko. Zostały wdrożone nowoczesne technologie i działania umożliwiające redukcję emisji CO2, zużycia wody i energii. Udało się zwiększyć wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i paliw alternatywnych, ograniczono zużycie surowców nieodnawialnych.

Wdrożone na przestrzeni lat zmiany ułatwiły przygotowanie się do nowych wyzwań, z którymi obecnie mierzy się cały sektor. Tu należy wymienić nie tylko plan osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., ale też obowiązek rozliczania się z rezultatów działań podejmowanych w ramach zrównoważonego rozwoju w sprawozdaniu zgodnym z wymogami wprowadzonymi przez unijną dyrektywę w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Raportowanie ESG

Przygotowanie przez Cementownię Warta sprawozdanie ESG stanowi podsumowanie zaangażowania spółki w budowanie zrównoważonej przyszłości i obejmuje najważniejsze kwestie z obszaru środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego.

„Czujemy na sobie wagę odpowiedzialności za wpływ, jaki wywieramy na środowisko, otoczenie i gospodarkę, dlatego konsekwentnie uwzględniamy czynniki ESG w prowadzeniu naszej działalności i komunikujemy je Interesariuszom, wyprzedzając obowiązek sprawozdawczy, którym jesteśmy objęci od 2026 roku. Pierwszy raport ESG jest dowodem na to, jak bardzo ważne są dla nas kwestie zrównoważonego rozwoju. Jako firma odpowiedzialna społecznie chcemy je promować inspirując inne przedsiębiorstwa do podejmowania wysiłków na rzecz zrównoważonej transformacji” – zapewniał Dariusz Gawlak.

Realizowane inwestycje, wdrażane strategie i publikowane dokumenty to nie wszystko. Cementownia Warta również edukuje inne firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju, współpracując z takimi instytucjami, jak Enterprise Europe Network, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej, Pracodawcy RP, Forum Odpowiedzialnego Biznesu czy Krajowa Izba Gospodarcza. Firma uczestniczy również we współtworzeniu regulacji unijnych z tego obszaru.

Osobiście jestem zaangażowana w prace grup roboczych ds. Taksonomii UE (Ministerstwo Rozwoju i Technologii) i dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej). Zasiadam również w jury konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte, który promuje raportowanie ESG.

Monika Porębska, Pełnomocnik ds. Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu w Cementowni Warta

O autorce:

Monika Porębska — pełnomocniczka zarządu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w Cementowni Warta S.A. Kieruje zespołem ds. ESG, odpowiada za opracowywanie raportów zrównoważonego rozwoju, projektowanie działań, strategii, polityk i procedur z obszaru ESG. Absolwentka studiów MBA na University of Ilinois oraz szkoleń I kursów z zakresu standardów wspierających proces raportowania ESG.