Corporate Social Responsibility (CSR) to koncepcja zarządzania, która opisuje, jak firma przyczynia się do dobrobytu społeczności poprzez środki środowiskowe i społeczne. Wdrażanie CSR w firmach odgrywa kluczową rolę w postrzeganiu marek przez klientów i ich docelową publiczność. Może również pomóc w przyciągnięciu pracowników i inwestorów, którzy przywiązują wagę do celów CSR przedsiębiorstwa.

CSR w firmach

CSR jest powszechnie rozumiane jako sposób, w jaki firma osiąga równowagę między imperatywami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi (podejście „Triple-Bottom-Line”), jednocześnie odpowiadając na oczekiwania akcjonariuszy i interesariuszy. Ważne jest, aby odróżnić CSR, które może być strategicznym koncepcją zarządzania biznesem, od działalności charytatywnej, sponsoringu czy filantropii. Chociaż te ostatnie również mogą przyczynić się do zmniejszenia ubóstwa, bezpośrednio zwiększyć reputację firmy i wzmocnić jej markę, koncepcja CSR wykracza poza to.

CSR obejmuje takie kwestie jak zarządzanie środowiskowe, ekologiczna wydajność, odpowiedzialne źródła pozyskiwania, zaangażowanie interesariuszy, standardy pracy i warunki pracy, relacje z pracownikami i społecznością, równość społeczna, równowaga płci, prawa człowieka, dobre zarządzanie i środki przeciwdziałające korupcji.

Zalety wdrażania strategii zgodnej z CSR

Poprawnie wdrożona koncepcja CSR może przynieść różnorodne korzyści konkurencyjne, takie jak ułatwiony dostęp do kapitału i rynków, wzrost sprzedaży i zysków, oszczędności operacyjne, poprawa produktywności i jakości, efektywna baza zasobów ludzkich, poprawa wizerunku marki i reputacji, zwiększona lojalność klientów, lepsze procesy podejmowania decyzji i zarządzania ryzykiem.

CSR odgrywa kluczową rolę w przyciąganiu nowych klientów, których decyzje zakupowe są silnie wpływane przez wartości firmy, reputację oraz aktywizm społeczny i środowiskowy. Jest również ważne w przyciąganiu i zatrzymywaniu pracowników. Pracownicy, którzy podzielają wartości firmy i mogą utożsamiać się z jej inicjatywami CSR, są znacznie bardziej skłonni pozostać w firmie. Firmy zorientowane na cel mają do 40% większą zdolność do zatrzymywania talentów niż ich konkurenci.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw zwiększa również atrakcyjność firmy dla inwestorów. Przez demonstrację rozwiniętego programu CSR i inicjatyw, firma staje się bardziej atrakcyjna zarówno dla obecnych, jak i przyszłych inwestorów. Inwestorzy, podobnie jak klienci, pociągają firmy do odpowiedzialności w kwestiach społecznych.

W uznaniu, jak ważne są wysiłki społecznie odpowiedzialne dla ich klientów, pracowników i interesariuszy, wiele firm koncentruje się na czterech szerokich kategoriach CSR: wysiłkach środowiskowych, filantropii, etycznych praktykach pracy i wolontariacie.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w Polsce

CSR nad Wisłą obejmuje różnorodne aspekty i jest kształtowana przez liczne inicjatywy oraz regulacje na poziomie krajowym i europejskim. W Polsce przedsiębiorstwa coraz częściej uwzględniają CSR w swoich strategiach zarządzania, dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe oraz relacje z różnymi grupami interesariuszy, szczególnie z pracownikami. Angażują się w działania na rzecz lokalnych społeczności, ochrony środowiska, prowadzą kampanie społeczne oraz inwestują w rozwój swoich pracowników.

W obszarze CSR ważną rolę odgrywa również otwarte podejście do raportowania i komunikowania działań, które przyczynią się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego. W Polsce, podobnie jak w innych krajach UE, CSR w firmach jest wspierany przez różne inicjatywy i standardy, takie jak Global Compact ONZ, wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, trójstronna deklaracja zasad dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych i polityki społecznej Międzynarodowej Organizacji Pracy, czy wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka.

Narzędzia i strategie CSR są różnorodne i obejmują działania proekologiczne, działania na rzecz lokalnej społeczności, kampanie społeczne, programy dla pracowników oraz publikowanie raportów społecznych. Wyraźnie widać, że w Polsce CSR ewoluuje w kierunku bardziej kompleksowego i strategicznego podejścia, które przekracza tradycyjne działania filantropijne i coraz bardziej koncentruje się na zintegrowanych działaniach biznesowych mających na celu osiągnięcie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu społecznego.