Rada i Parlament Europejski wstępnie porozumiały się co do kształtu rozporządzenia w sprawie ratingów środowiskowych, społecznych i zarządczych (ESG). Celem jest zwiększenie zaufania inwestorów do zrównoważonych produktów.

Ratingi ESG to ważny wskaźnik dla instytucji finansowych oraz inwestorów, którzy chcą inwestować w projekty z określonymi wynikami w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych, przestrzegania praw człowieka i dotyczących ładu korporacyjnego. Niestety, jak pokazała m.in. afera należącej do Deutsche Banku firmy DWS, są oni często wprowadzani w błąd przy ocenie zrównoważonych inwestycji z powodu braku wiarygodnych, porównywalnych ocen czynników ESG.

Tymczasem ratingi ESG, które są wynikiem takich ocen – zrównoważonego rozwoju spółki lub produktów finansowych oraz ich wpływu na społeczeństwo i środowisko – mają coraz większy wpływ na funkcjonowanie rynków kapitałowych oraz dostęp do finansowania. Ich wiarygodność staje się więc kluczowa, dlatego w czerwcu ubiegłego roku Komisja Europejska zaproponowała wydanie rozporządzenia, które ma ustalić zasady porównywalności ratingów ESG oraz zapobiegać potencjalnym konfliktom interesów.

Zgodnie z nowymi przepisami, dostawcy ratingów ESG będą musieli uzyskać zezwolenie i nadzór Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz spełnić wymogi przejrzystości, w szczególności w odniesieniu do stosowanej przez nich metodologii i źródeł informacji.

Rada i Parlament ustaliły m.in., że jeżeli uczestnicy rynku finansowego lub doradcy finansowi będą używać ratingu ESG w swojej komunikacji marketingowej, będą musiały informować na swojej stronie internetowej, jaka metodologia była zastosowana przy sporządzaniu takiego ratingu.

Zezwolenie ESMA będą musieli uzyskać dostawcy ratingów ESG z siedzibą w Unii Europejskiej, a dostawcy spoza UE, którzy chcą prowadzić działalność na jej terenie, będą musieli być zatwierdzeni przez upoważnionego unijnego dostawcę ratingów ESG lub zostać wpisani do specjalnego rejestru na podstawie ustaleń pomiędzy ESMA a właściwym organem w państwie ich siedziby. Łatwiejszy, tymczasowy system rejestracji będzie funkcjonował w przypadku małych przedsiębiorstw dostarczających wyspecjalizowane ratingi ESG.

Porozumienie wprowadza też obowiązek rozdzielenia działalności ratingowej od innej działalności gospodarczej, co ma pomóc w uniknięciu konfliktów interesów, jak bywa często w przypadku firm doradczych, audytorskich i agencji ratingowych. Tymczasowe porozumienie będzie musiało być jeszcze formalnie zatwierdzone przez Radę i Parlament i zacznie obowiązywać 18 miesięcy później.