Ryzyka ESG (środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym) to termin odnoszący się do potencjalnych negatywnych skutków, które mogą wynikać z nieuwzględniania czynników środowiskowych, społecznych i zarządzania w działalności biznesowej. Rozważmy poszczególne aspekty.

Firmy coraz częściej włączają czynniki ESG do swojej strategii i raportowania, aby minimalizować ryzyka i wykorzystać potencjalne korzyści, takie jak zwiększone zaufanie inwestorów, lepsze możliwości finansowania i poprawa wizerunku marki. Jednakże, nieuwzględnianie tych aspektów może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych i operacyjnych.

Co rozumiemy przez ryzyka ESG?

Ryzyka środowiskowe

Obejmują zagadnienia związane ze zmianami klimatycznymi, zanieczyszczeniem, gospodarką odpadami, utratą bioróżnorodności i zużyciem zasobów naturalnych. Firmy, które ignorują te czynniki, mogą napotkać problemy takie jak sankcje regulacyjne, zwiększone koszty operacyjne lub reputacyjne.

Ryzyka społeczne

Dotyczą relacji firmy z jej pracownikami, dostawcami, klientami i społecznościami, w których działa. Niedostateczna dbałość o prawa pracowników, bezpieczeństwo produktów czy zaangażowanie społeczne może prowadzić do problemów prawnych, strajków czy utraty zaufania klientów.

Ryzyka związane z ładem korporacyjnym

Odnoszą się do jakości zarządzania firmą, w tym do przejrzystości, struktury zarządzania, praktyk związanych z akcjonariuszami i przestrzegania prawa. Słabe praktyki zarządcze mogą skutkować skandalami korporacyjnymi, błędami w zarządzaniu czy problemami z audytem.

Ryzyka ESG wprowadzane i identyfikowane przez banki

Kwestie ESG są aktualnie na tyle istotnym aspektem na poziomie unijnym, że doczekały się poważnego zainteresowania m.in. Komisji Europejskiej i Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA). Instytucja dąży do włączenia czynników i ryzyk ESG w ramy zarządzania ryzykiem instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz w ramy nadzoru nad rynkiem. Banki identyfikują i wprowadzają ryzyka ESG w kilku kluczowych obszarach swojej działalności.

  • Ocena ryzyka kredytowego. Banki włączają czynniki ESG do swoich procesów oceny ryzyka kredytowego. Oznacza to, że przy analizie zdolności kredytowej klienta, instytucje finansowe uwzględniają, jak zarządzanie środowiskowe, społeczne i korporacyjne może wpłynąć na stabilność finansową i reputację pożyczkobiorcy.
  • Polityka inwestycyjna. Instytucje mogą stosować kryteria ESG przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. To oznacza preferowanie inwestycji w przedsiębiorstwa, które dobrze zarządzają kwestiami środowiskowymi, społecznymi i korporacyjnymi, a unikanie tych, które te aspekty ignorują.
  • Zarządzanie ryzykiem operacyjnym. Banki analizują, jak własne operacje i strategie wpływają na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie. Działania te obejmują zarządzanie zasobami, politykę wobec pracowników i praktyki zarządzania.
  • Zgodność i raportowanie. Instytucje finansowe muszą przestrzegać rosnącej liczby przepisów dotyczących zrównoważonego rozwoju i raportowania ESG. Obejmuje to monitorowanie i raportowanie swoich działań oraz wpływu na środowisko i społeczeństwo, do czego dąży EBA.
  • Zarządzanie reputacją. Banki są coraz bardziej świadome tego, że ich działania w zakresie ESG mają bezpośredni wpływ na ich reputację. Dlatego też starają się być postrzegane jako instytucje odpowiedzialne społecznie i środowiskowo.

Zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwach

Dla rozwoju i umacniania pozycji organizacji kluczowe jest antycypowanie i skuteczne zarządzanie ryzykiem. W kontekście zarządzania biznesem, coraz większe znaczenie ma ryzyko ESG. Jest to spowodowane nie tylko coraz ostrzejszymi przepisami, ale także rosnącymi oczekiwaniami klientów i inwestorów. Kryteria środowiskowe, społeczne i zarządcze, w tym cele redukcji emisji CO2, są uznawane za kluczowe w transformacji firm w okresie po pandemii. Ważne jest również opracowanie standardów raportowania dotyczących niefinansowych aspektów ESG.

Kwestie środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym mają znaczący wpływ na prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Przestrzeganie zasad odpowiedzialności środowiskowej może zapobiegać sankcjom prawno-regulacyjnym i zwiększać reputację firmy. Dobre praktyki społeczne, takie jak dbałość o pracowników i relacje z lokalnymi społecznościami, przyczyniają się do budowania zaufania i lojalności. Efektywne zarządzanie korporacyjne, zapewniające przejrzystość i etykę, wzmacnia zaufanie interesariuszy i stabilność operacyjną firmy.

Czytaj dalej: