ESG składa się z trzech głównych obszarów: środowiska (environmental), społecznego (social) oraz zarządzania (governance). Dbałość o te trzy obszary ESG ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia biznesu w kontekście coraz większego zainteresowania społecznego, regulacji prawnych oraz oczekiwań klientów i inwestorów.

Przedsiębiorstwa, które skutecznie integrują aspekty ESG w swoje strategie i działania, mają większe szanse na długoterminowy sukces, zwiększoną wartość rynkową oraz lepsze relacje z interesariuszami.

Składniki ESG oraz ich znaczenie dla biznesu

1. Środowisko (Environmental). Ten obszar skupia się na wpływie działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. Obejmuje zagadnienia związane z ochroną klimatu, zużyciem zasobów naturalnych, ochroną bioróżnorodności, zarządzaniem odpadami i emisjami, efektywnością energetyczną, zanieczyszczeniem powietrza i wodą, oraz zmianami klimatu. Przedsiębiorstwa, które przykładają wagę do aspektów środowiskowych, podejmują działania mające na celu minimalizację negatywnego wpływu na środowisko oraz promowanie zrównoważonych praktyk gospodarczych. Dlaczego te czynniki mają one takie znaczenie dla prowadzenia biznesu?

a) Efektywność zasobów. Skuteczne zarządzanie zasobami naturalnymi, takimi jak energia, woda i surowce, pozwala przedsiębiorstwom osiągać większą efektywność i redukować koszty operacyjne. Optymalne wykorzystanie zasobów przyczynia się również do zmniejszenia wpływu na środowisko.

b) Innowacje ekologiczne. Inwestowanie w innowacje ekologiczne, takie jak odnawialne źródła energii, efektywne technologie i recykling, może przynieść przedsiębiorstwom przewagę konkurencyjną. Klienci i konsumenci coraz bardziej preferują firmy, które angażują się w działania proekologiczne.

c) Zmniejszenie ryzyka. Skuteczne zarządzanie środowiskowe może zmniejszyć ryzyko związane z regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska, zmianami klimatu i innymi czynnikami związanymi ze zrównoważonym rozwojem. Działania na rzecz ochrony środowiska mogą pomóc uniknąć sankcji, sporów prawnych oraz negatywnego wizerunku.

2. Społeczne (Social). Ten obszar dotyczy wpływu przedsiębiorstwa na społeczeństwo, pracowników, klientów, lokalne społeczności i innych interesariuszy. Obejmuje zagadnienia takie jak zarządzanie zasobami ludzkimi, bezpieczeństwo pracy, zdrowie i dobrostan pracowników, różnorodność i równość szans, relacje z dostawcami, korzystanie z usług społeczności lokalnych, angażowanie się w społeczność, etykę biznesu, i związki z klientami. Przedsiębiorstwa, które przykładają wagę do aspektów społecznych, dążą do tworzenia pozytywnych wpływów społecznych i angażują się w odpowiedzialne praktyki społeczne. Dlaczego te czynniki mają one znaczenie dla prowadzenia biznesu?

a) Obszar społeczny (Social). Pozyskiwanie i retencja talentów: Dbanie o dobrostan pracowników, zapewnienie równej szansy rozwoju i tworzenie zdrowego środowiska pracy przyczynia się do przyciągania i zatrzymywania wysoko wykwalifikowanych pracowników. Satysfakcja pracowników ma bezpośredni wpływ na wydajność i innowacyjność przedsiębiorstwa.

b) Lojalność klientów. Klienci coraz bardziej zwracają uwagę na praktyki społeczne przedsiębiorstw. Firma, która dba o etykę biznesu, zrównoważone źródła surowców, uczciwe warunki pracy i społeczną odpowiedzialność, buduje zaufanie i lojalność klientów.

c) Związki z interesariuszami. Przedsiębiorstwa, które angażują się w społeczność lokalną, wspierają inicjatywy społeczne i angażują się w dialog ze swoimi interesariuszami, budują silne i trwałe relacje. Pozytywne relacje z interesariuszami mogą pomóc w zdobyciu wsparcia, tworzeniu partnerstw oraz minimalizowaniu ryzyka reputacyjnego.

3. Zarządzanie (Governance). Ten obszar skupia się na strukturach, procesach i praktykach zarządzania w przedsiębiorstwach. Obejmuje zagadnienia takie jak skład i niezależność zarządów, przejrzystość i odpowiedzialność zarządu, jakość nadzoru korporacyjnego, etyczne normy, systemy wynagrodzeń, polityki antykorupcyjne oraz relacje z inwestorami. Silne zarządzanie korporacyjne sprzyja uczciwości, odpowiedzialności, uczciwym decyzjom i ochronie interesów wszystkich interesariuszy. Oto dlaczego te czynniki mają znaczenie dla prowadzenia biznesu:

a) Obszar zarządzania (Governance). Przejrzystość i odpowiedzialność: Skuteczne zarządzanie korporacyjne, które obejmuje przejrzystość w działaniu, odpowiedzialność zarządu, uczciwość w relacjach z interesariuszami oraz przestrzeganie praw i regulacji, buduje zaufanie inwestorów, klientów i społeczności. Przejrzystość i odpowiedzialność są kluczowe dla trwałego rozwoju biznesu.

b) Minimalizowanie ryzyka. Silne zarządzanie zapewnia identyfikację, ocenę i minimalizację różnych rodzajów ryzyka, takich jak ryzyko finansowe, ryzyko reputacyjne, ryzyko związane z przestrzeganiem przepisów i inne. Skuteczne zarządzanie ryzykiem pomaga chronić wartość przedsiębiorstwa i zwiększa jego odporność na trudne warunki rynkowe.

c) Długoterminowa strategia. Właściwe zarządzanie korporacyjne sprzyja tworzeniu długoterminowej strategii, która uwzględnia aspekty zrównoważonego rozwoju. Skupienie się na trwałym wzroście i zrównoważonym podejściu do biznesu przynosi korzyści zarówno przedsiębiorstwu, jak i jego interesariuszom.

W praktyce ESG jest używane jako ramy odniesienia do oceny i analizy praktyk w kontekście inwestycji i zarządzania przedsiębiorstwami.