Zmiany klimatyczne to jedno z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi współczesne społeczeństwo. Walka z nimi wymaga współdziałania rządów, instytucji, przedsiębiorstw oraz jednostek. Kluczowym elementem w tej walce jest zrozumienie natury zmian klimatycznych, ich przyczyn, konsekwencji oraz dostępnych rozwiązań.

Najnowszy raport Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB) wskazuje na znaczące różnice w poziomie wiedzy na temat zmian klimatycznych pomiędzy różnymi grupami wiekowymi w Europie, z wyraźną przewagą osób powyżej 30. roku życia nad młodszymi generacjami.

https://www.shutterstock.com/pl/image-photo/elevated-aerial-view-blue-car-vehicle-2279539571

Generacyjne różnice w wiedzy o zmianach klimatycznych

Analiza wyników badania EIB, w którym wzięło udział ponad 30 000 respondentów z 35 krajów, wykazała, że osoby powyżej 30. roku życia w Unii Europejskiej lepiej rozumieją zmiany klimatyczne niż młodsze pokolenia. Średni wynik wiedzy w tej grupie wynosił 6,47 na 10, podczas gdy osoby poniżej 30. roku życia osiągnęły średni wynik 5,99 na 10.

Definicje i przyczyny zmian klimatycznych

Wiedza na temat definicji i przyczyn zmian klimatycznych jest kluczowa dla zrozumienia tego zjawiska. W Europie, 71% respondentów poprawnie definiuje zmiany klimatyczne jako długoterminową zmianę wzorców klimatycznych, w porównaniu do 58% respondentów z USA. Wśród osób powyżej 30. roku życia, 74% poprawnie identyfikuje działalność człowieka, taką jak wylesianie, rolnictwo, przemysł i transport, jako główne przyczyny zmian klimatycznych. W grupie młodszych respondentów ten odsetek jest nieco niższy.

Konsekwencje zmian klimatycznych

Respondenci z Europy mają również lepsze zrozumienie konsekwencji zmian klimatycznych w porównaniu do swoich amerykańskich odpowiedników. Aż 85% Europejczyków wiąże zmiany klimatyczne z pogłębianiem się problemu głodu na świecie, spowodowanego wpływem ekstremalnych zjawisk pogodowych na uprawy. W przypadku zdrowia ludzkiego, 82% Europejczyków rozumie negatywne skutki zmian klimatycznych, takie jak wzrost zanieczyszczeń powietrza, podczas gdy w USA ten odsetek wynosi 71%.

Rozwiązania dla zmian klimatycznych

Największe luki w wiedzy dotyczącej zmian klimatycznych dotyczą rozwiązań. Zarówno Europejczycy, jak i Amerykanie mają stosunkowo niską świadomość na temat skutecznych działań, które mogą pomóc w walce z tym zjawiskiem. Tylko 44% Europejczyków i 40% Amerykanów zdaje sobie sprawę z pozytywnego wpływu lepszego izolowania budynków. Zaledwie 26% Europejczyków i 23% Amerykanów wie o korzyściach płynących z ograniczenia prędkości na drogach.

Hiszpania jako przykładowy punkt odniesienia w UE

Znajomość głównych emitentów gazów cieplarnianych:

  • 72% respondentów w UE poprawnie identyfikuje Stany Zjednoczone, Chiny i Indie jako głównych emitentów gazów cieplarnianych, w porównaniu do 58% w USA.
  • W Hiszpanii 71% respondentów poprawnie identyfikuje te kraje jako głównych emitentów.

Zrozumienie konsekwencji zmian klimatycznych:

  • 85% Europejczyków wiąże zmiany klimatyczne z pogłębianiem się problemu głodu na świecie, w porównaniu do 68% Amerykanów.
  • 82% Europejczyków rozumie negatywne skutki zmian klimatycznych na zdrowie ludzkie, w porównaniu do 71% Amerykanów.
  • 71% Europejczyków rozumie wpływ zmian klimatycznych na podnoszenie się poziomu mórz, podczas gdy 45% Amerykanów ma błędne przekonania na ten temat.

Świadomość na temat migracji wywołanej zmianami klimatycznymi:

  • 69% Europejczyków jest świadomych, że zmiany klimatyczne prowadzą do przymusowych migracji, w porównaniu do 52% Amerykanów.
  • W Hiszpanii 70% respondentów rozumie tę zależność.

Edukacja i wsparcie instytucji

Jednym z kluczowych działań Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest nie tylko finansowanie projektów związanych ze zrównoważonym rozwojem, ale również edukacja i podnoszenie świadomości na temat zmian klimatycznych. EIB inwestuje w projekty na całym świecie, które mają na celu zmniejszenie emisji CO2 oraz promowanie zrównoważonego rozwoju, takie jak produkcja zielonej stali w Szwecji czy budowa największej fabryki paneli słonecznych w Europie, we Włoszech.

Bank wspiera również programy edukacyjne, takie jak Europejski Katedra Zrównoważonego Rozwoju i Przemian Klimatycznych w Sciences Po w Paryżu, które mają na celu wyposażenie młodszych pokoleń w wiedzę niezbędną do radzenia sobie ze zmianami klimatycznymi. Prezes EIB, Nadia Calviño, podkreśla, że działanie na rzecz klimatu jest najważniejszym wyzwaniem dla naszego pokolenia, a inwestycje w kapitał ludzki są kluczowe dla długoterminowej zrównoważoności środowiskowej.

Wnioski EIB

Wyniki badań EIB jasno pokazują, że osoby powyżej 30. roku życia w Europie mają lepsze zrozumienie zmian klimatycznych niż młodsze pokolenia. Istnieją jednak znaczne luki w wiedzy na temat skutecznych rozwiązań dla walki z tym zjawiskiem. Edukacja i świadomość są kluczowe dla skutecznej walki ze zmianami klimatycznymi, dlatego tak ważne jest inwestowanie w programy edukacyjne i podnoszenie świadomości na ten temat. Dzięki wspólnemu działaniu i lepszemu zrozumieniu problemu, możliwe jest podejmowanie bardziej świadomych i skutecznych działań na rzecz ochrony naszej planety.

Czytaj dalej: