Oto dlaczego ESG jest tak ważne dla biznesu

Nie tylko dlatego, że na bazie czynników ESG tworzone będą raporty niefinansowe pokazujące, jak działalność firmy wpływa na środowisko, społeczeństwo i realizację postulatów interesariuszy. Od skutecznie wdrażanej strategii rozwoju biznesu w oparciu o odpowiedzialny rozwój zależeć będzie m.in. możliwość pozyskiwania pieniędzy na inwestycje. Ten finansowy aspekt może zdecydować o istnieniu danego przedsiębiorstwa, ale nie jest jedynym obszarem, na który wpływają czynniki ESG.

Jak ESG wpływa na firmy, ich rozwój i finansowanie.
ESG jest obecnie jednym z najważniejszych tematów w biznesie i wpływa na niego w wielu obszarach. (Daria Scagliola/Cover Images/East News)

Najwięksi nie mają większego problemu z definicją tego, jak ESG wpłynie na ich biznes. Mniejsze przedsiębiorstwa, które dopiero czeka obowiązek przedstawiania raportów niefinansowych, często nie potrafią zdefiniować, czym jest ESG albo taksonomia UE. Wejście w życie unijnych przepisów wymusi jednak na biznesie ogromne zmiany, które tylko Polską mają kosztować nawet kilkaset miliardów złotych.

Gra toczy się nie tylko o pieniądze, czy możliwość ich pozyskiwania w ramach “zielonych” inwestycji. ESG dotyczy kilku obszarów funkcjonowania firmy w zależności od branży, w której ona działa. Przypomnijmy, że ESG koncentruje się na trzech kluczowych obszarach: środowisku, społeczeństwie i zarządzaniu. Przyglądając się tym aspektom z perspektywy biznesowej, podejście ESG może przynieść, zwłaszcza w długoterminowej perspektywie, szereg korzyści i stwarza realne szanse na zrównoważony rozwój organizacji. Dlaczego zatem ESG jest tak ważne? Spójrzmy na niego z wielu stron.

ESG dla biznesu. 5 kluczowych argumentów

Po pierwsze ESG ma istotny wpływ na zrównoważony rozwój. Przedsiębiorstwa, które działają w oparciu o wartości z nim związane, czyli uwzględniają aspekty środowiskowe, społeczne i kulturę zarządzania wewnątrz firmy, dążą do równowagi pomiędzy wymaganiami ekonomicznymi a potrzebami środowiska i społeczeństwa. Przez dbanie o środowisko naturalne, inwestowanie w społeczności lokalne i tworzenie odpowiednich mechanizmów zarządzania, organizacje mogą stworzyć trwałe fundamenty dla swojej działalności i jednocześnie zyskać zaufanie interesariuszy.

Po drugie ESG ma wpływ na długoterminową wartość firmy. Integracja ESG w zarządzaniu biznesem pozwala organizacjom budować trwałe relacje z inwestorami, klientami i innymi interesariuszami. Inwestorzy coraz częściej biorą pod uwagę kryteria ESG przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, dlatego przedsiębiorstwa, które efektywnie zarządzają aspektami ESG, mogą cieszyć się większym zaufaniem rynkowym i liczyć na długoterminowe inwestycje.

Po trzecie ESG pomaga w zarządzaniu ryzykiem. Aspekty związane z ESG mogą stanowić źródło potencjalnych zagrożeń dla firm, takich jak zmiany klimatyczne, problemy społeczne czy nieefektywne zarządzanie korporacyjne. Przedsiębiorstwa, które angażują się w odpowiedzialne praktyki i podejmują działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, mogą minimalizować ryzyka i uniknąć negatywnych – także finansowych – konsekwencji.

Po czwarte ESG stymuluje do tworzenia innowacji i zwiększa efektywność. Koncentracja na zrównoważonym rozwoju wymusza poszukiwanie nowych rozwiązań, optymalizację różnych procesów i projektowanie produktów oraz usług z myślą o minimalnym wpływie na środowisko. Przedsiębiorstwa, które inwestują w innowacje w oparciu o wartości ESG, mogą zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku i osiągnąć większą efektywność operacyjną.

Po piąte ESG ma znaczący wpływ na społeczność i środowisko. Poprzez uwzględnianie aspektów środowiskowych i społecznych w działalności biznesowej, organizacje mogą przyczyniać się do ochrony środowiska, promować sprawiedliwość społeczną i przyczyniać się do pozytywnej zmiany w społeczeństwie.

Znaczenie ESG dla środowiska

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń środowiskowa w kontekście ESG często związana jest z dążeniem do zminimalizowania emisji gazów cieplarnianych. Przedsiębiorstwa mogą wdrażać zielone technologie, takie jak energia odnawialna, czy systemy zarządzania odpadami, aby zmniejszyć swój ślad węglowy i ograniczyć wpływ na zmiany klimatu.
Firmy podnosząc swoją konkurencyjność, mogą również stać się liderami w promocji ekologicznych innowacji, opracowując nowe produkty lub usługi, które są mniej szkodliwe dla środowiska, lub nawet przynoszą korzyści środowisku. Innowacje te mogą obejmować rozwój ekologicznych materiałów, technologii oczyszczania wody, czy systemów recyklingu.

Znaczenie ESG dla społeczeństwa

Działania organizacji, które uwzględniają aspekty ESG, mogą przyczynić się do rozwiązania szeregu problemów społecznych i środowiskowych. Inwestycje w ochronę środowiska naturalnego, rozwój społeczności lokalnych, promowanie równości i różnorodności oraz uczciwe praktyki biznesowe mają pozytywny wpływ na jakość życia ludzi, poprawiając warunki środowiskowe, tworząc miejsca pracy i przyczyniając się do wzrostu gospodarczego.

Ponadto, organizacje, które wdrażają strategie ESG, często stają się liderami zmiany społecznej, inspirując inne przedsiębiorstwa do podjęcia podobnych działań. Poprzez udział w inicjatywach zrównoważonego rozwoju, organizacje mogą wpływać na kształtowanie polityk publicznych, tworzenie nowych standardów branżowych i promowanie odpowiedzialnych praktyk biznesowych na szeroką skalę.

Znaczenie ESG dla organizacji

Przedsiębiorstwa, które dbają o relacje ze społecznościami lokalnymi, pracownikami i interesariuszami, budują zaufanie. Promowanie różnorodności i równości w miejscu pracy oraz zapewnienie uczciwych warunków zatrudnienia przyczynia się do pozytywnego wizerunku firmy w oczach pracowników i klientów.
 
Wreszcie, aspekt zarządzania (Governance) odnosi się do sposobu, w jaki organizacje są zarządzane i kontrolowane. Jasno określone zasady, przejrzystość w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialność zarządu i etyczne standardy działania wpływają na wiarygodność organizacji i zaufanie inwestorów oraz interesariuszy. Poprawa zarządzania organizacją przekłada się na lepsze wyniki finansowe, lepsze podejmowanie decyzji strategicznych i długoterminową stabilność.