Rozszerzenie odpowiedzialności przedsiębiorstw za analizowanie kwestii środowiskowych, społecznych i ładu zarządczego oraz walka z greenwashingiem to jedne z największych wyzwań, jakie czekają firmy w najbliższym czasie.

Rok 2023 był wyjątkowy, jeśli chodzi o wykraczające już poza Unię Europejską debaty na temat tego, kogo i w jakim zakresie raportowanie ESG powinno obejmować, a także, czy samo „ESG” jest, co do zasady, zgodne z długoterminowymi interesami inwestorów i obowiązkami zarządów (a co za tym idzie, na ile ich wynagrodzenia powinny być powiązane z realizacją celów ESG). Liderzy biznesowi koncentrowali się już od dłuższego czasu na tym, jak określone kwestie wpływają na ich wyniki finansowe, a także na reputację korporacyjną, ekspozycję na ryzyko i zarządzanie wartościami firmy.

Pomimo wielu innych wyzwań geopolitycznych, regulatorzy w wielu krajach – choć oczywiście głównie unijni – podjęli wiele kroków, aby włączyć kwestie ESG do globalnego krajobrazu regulacyjnego. W efekcie, jak podkreślają analitycy Thomson Reuters Institute, w 2024 roku zrównoważony rozwój będzie bardzo silnie osadzony również w finansowych fundamentach przedsiębiorstw. Wynika to z wpływu, jaki poszczególne czynniki ESG mają na ryzyko finansowe, dostęp do finansowania, pozycję rynkową, relacje z dostawcami, pracownikami itp. Jak wynika z badania PwC, już jedna trzecia wszystkich dyrektorów finansowych bada potencjalne skutki samych zmian klimatu na roczne obroty.

Wyzwania ESG na ten rok

A oto inne kwestie z obszaru ESG, które będą dla biznesu kluczowe w bieżącym roku:

1. ESG wychodzi poza spółki giełdowe

Raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju zostanie rozszerzone na firmy prywatne ze względu na zasady Zakresu 3, które wymagają od firm raportujących monitorowania wszystkich emisji pośrednich występujących w całym łańcuchu dostaw i wśród dostawców zewnętrznych. Szczególnie dotyczy to przepisów unijnych (CSRD), ale również m.in. Kalifornii. Oznacza to, że niezależnie od obowiązków sprawozdawczych, praktycznie wszystkie firmy, które emitują gazy cieplarniane, będą musiały wdrażać lub ulepszać swoje metody obliczania emisji.

2. Bioróżnorodność stanie się kluczowym tematem ESG

Europarlament uchwalił właśnie prawo, które nakazuje do 2030 roku odzyskanie co najmniej 20%, do 2040 roku – 60%, a do 2050 r. – 90% zdegradowanych ekosystemów lądowych i morskich, które mają zostać poddane działaniom naprawczym. Biorąc pod uwagę rolnicze protesty, odpowiedzialność w dużej mierze spadnie na przedsiębiorstwa, nie tylko działające w branży spożywczej.

3. Wyzwania ESG to także łańcuchy dostaw

Mimo, że lobby biznesowe z Niemiec, Włoch i Francji robi wiele na najwyższym poziomie politycznym, aby zablokować prace nad dyrektywą dotyczącą należytej staranności w łańcuchach dostaw (CSDDD), od pociągnięcia największych firm do odpowiedzialności za ochronę przyrody i przestrzeganie praw człowieka w łańcuchach dostaw nie ma już i tak odwrotu.

4. Coraz silniejsza walka z greenwashingiem

W styczniu Parlament Europejski zatwierdził przyjęcie dyrektywy wzmacniającej pozycję konsumentów, zakazującą twierdzeń wprowadzających w błąd oraz „greenwashingu”. Oznacza to początek dużych zmian w etykietowaniu i oznaczaniu produktów. Twierdzenia typu “dobry dla środowiska” będą bowiem musiały być potwierdzone badaniami.

Wyzwania ESG są poważne. Przede wszystkim, w 2024 roku przedsiębiorstwa będą musiały analizować swoją działalność pod kątem ESG nie tylko ze względu na compliance czy zarządzanie ryzykiem, ale potraktować to jako szansę na zasadniczą transformację swoich modeli biznesowych.

Czytaj też: