Co to jest dialog społeczny?

Dialog społeczny to proces wymiany poglądów, informacji i negocjacji między różnymi grupami społecznymi. Odbywa się głównie pomiędzy pracodawcami, pracownikami (reprezentowanymi przez związki zawodowe) oraz administracją rządową. Jego celem jest osiągnięcie konsensusu w sprawach związanych z polityką społeczną i gospodarczą oraz z warunkami pracy i życia społecznego. Może przybierać różne formy, od konsultacji, przez negocjacje, aż po zawieranie układów zbiorowych i innych porozumień.

Dyskurs społeczny może być prowadzony na różnych poziomach i w różnych formach. Może to być dialog dwustronny (bilateralny), prowadzony między dwoma stronami, najczęściej między pracodawcami a związkami zawodowymi. Tymczasem dialog trójstronny (trilateralny), obejmujący trzy strony: pracodawców, związki zawodowe oraz administrację rządową. Może to być również dialog na szczeblu zakładowym, prowadzony bezpośrednio w firmach między pracodawcą a przedstawicielami pracowników lub na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Ten przykład obejmuje szerokie konsultacje i negocjacje dotyczące polityki społecznej i gospodarczej kraju lub grupy krajów.

Jak powinien odbywać się prawidłowy dialog społeczny w biznesie?

Prawidłowy dialog społeczny w biznesie powinien opierać się na kilku kluczowych zasadach. Przede wszystkim powinien bazować na wzajemnym zaufaniu i szacunku, gdzie każda ze stron traktuje się nawzajem z szacunkiem i jest gotowa do otwartej wymiany poglądów.

Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

Transparentność jest również kluczowa, proces dialogu powinien być przejrzysty, a informacje dostępne dla wszystkich stron zaangażowanych. Równość stron jest kolejną istotną zasadą, wszystkie strony powinny mieć równy dostęp do informacji i możliwość wyrażenia swoich opinii.

Celem dialogu powinno być osiągnięcie konsensusu, a nie narzucenie jednej strony swojej woli. Dialog powinien być skuteczny, prowadzić do konkretnych rezultatów, które będą miały realny wpływ na warunki pracy i życie społeczne. Ważne jest również, aby dialog był stały i systematyczny, prowadzony regularnie, a nie tylko w sytuacjach kryzysowych.

Badanie Lewiatana: Czym dla firm jest dialog społeczny?

Według badania przeprowadzonego na zlecenie Konfederacji Lewiatan przez CBM Indicator, dialog społeczny dla 46% ankietowanych przedsiębiorców kojarzy się przede wszystkim ze współpracą między pracodawcami, związkami zawodowymi i administracją. Co trzeci ankietowany (33%) rozumie dialog społeczny jako wymianę informacji w społeczeństwie, a 17% jako działania informacyjne administracji wobec obywateli.

Badanie “Indeks Biznesu”, przeprowadzone na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców, pokazało także, że głównymi zadaniami organizacji pracodawców, zdaniem przedsiębiorców, są: wpływanie na kształt prawa, ułatwianie kontaktów biznesowych, reprezentacja firm w sporach z administracją oraz integrowanie środowiska pracodawców.

Aby organizacje pracodawców przyciągały przedsiębiorców, powinny być profesjonalne, działać na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Powinny być eksperckie, posiadać szeroką wiedzę i kompetencje w zakresie prawa, ekonomii i zarządzania. Muszą być skuteczne, efektywnie realizować swoje zadania i cele oraz apolityczne, działające niezależnie od wpływów politycznych, skupiając się na interesach przedsiębiorców.

symboliczny dialog społeczny
Fot. DALL-E 3

Znaczenie dialogu społecznego

Dialog społeczny jest kluczowym elementem demokratycznego społeczeństwa i gospodarki. Przyczynia się do stabilności społecznej i gospodarczej. Umożliwia lepsze zrozumienie i rozwiązywanie problemów społecznych i ekonomicznych oraz promuje bardziej zrównoważony rozwój. Dzięki dialogowi społecznemu możliwe jest budowanie bardziej sprawiedliwego i inkluzywnego społeczeństwa, gdzie różne grupy interesów mogą wspólnie pracować na rzecz wspólnego dobra.

Czytaj dalej: