Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) jest niezależną agencją federalną Stanów Zjednoczonych, powołaną w następstwie krachu na Wall Street w 1929 r. Jej głównym celem jest egzekwowanie prawa przeciwko manipulacjom rynkowym. Misja SEC skupia się na trzech głównych obszarach: ochronie inwestorów, utrzymaniu sprawiedliwych, uporządkowanych i efektywnych rynków, oraz ułatwianiu formowania kapitału.

Komisja dąży do realizacji tych celów poprzez egzekwowanie wymogu składania przez spółki publiczne i inne regulowane przedsiębiorstwa kwartalnych oraz rocznych raportów, a także innych raportów okresowych. SEC utrzymuje także bazę danych online EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval system), z której inwestorzy mogą uzyskać dostęp do tych informacji​​.

ESG jako nowy wymiar inwestycji

Inwestycje ESG reprezentują nowy wymiar inwestowania, który zyskuje na znaczeniu na globalnym rynku finansowym. Koncepcja ESG wykracza poza tradycyjne analizy finansowe, obejmując wpływ przedsiębiorstw na środowisko, ich relacje społeczne oraz jakość zarządzania. To podejście podkreśla, że długoterminowa wartość przedsiębiorstwa jest ściśle związana z jego działaniami w tych obszarach.

Sprawdź: Greenhushing

Jednym z ważnych trendów w ESG na rok 2024 jest zwiększone zainteresowanie regulacjami dotyczącymi sztucznej inteligencji i ich wpływem na aspekty ESG, takie jak zarządzanie AI, dyskryminacja algorytmiczna oraz bezpieczeństwo i prywatność danych. Rządy na całym świecie, w tym w UE, USA, Wielkiej Brytanii, Japonii i Izraelu, przyjmują przepisy wpływające na te obszary, co wskazuje na rosnącą świadomość etycznych i społecznych ryzyk związanych z AI.

Ponadto globalne regulacje ESG ulegają rozszerzeniu, obejmując rozwój w Afryce, Azji i Ameryce Południowej, co wskazuje na globalny zasięg i znaczenie standardów ESG. Przykłady to działania na rzecz zrównoważonego rozwoju na Giełdzie w Johannesburgu, w Nigerii, Meksyku, Brazylii, Singapurze, Hongkongu, Chinach, Korei Południowej, Indiach i Australii.

Inne ważne trendy to rosnące zapotrzebowanie na przejrzystość w łańcuchach dostaw oraz presja na przedsiębiorstwa, aby zapewniały większą widoczność i przejrzystość w swoich łańcuchach wartości. Regulacje, takie jak niemiecka ustawa o należytej staranności w łańcuchach dostaw czy nowe unijne regulacje dotyczące zwalczania wylesiania, zwiększają presję na firmy w tej dziedzinie.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w USA również przykłada coraz większą wagę do ESG, tworząc Zespół ds. Klimatu i ESG w ramach Dywizji Egzekwowania Prawa i proponując rozszerzone wymogi dotyczące ujawniania informacji o emisjach gazów cieplarnianych oraz zarządzaniu ryzykiem klimatycznym.

Zobacz: Cele zrównoważonego rozwoju

Z kolei w Europie Dyrektywa w sprawie Raportowania Zrównoważonego Rozwoju Korporacyjnego (CSRD) wprowadza nowe standardy dotyczące raportowania, które obejmują szerokie spektrum tematów związanych z ESG — od emisji gazów cieplarnianych po oddziaływanie na pracowników i społeczności.

Trendy na rynku finansowym, takie jak rozwój rynku transferu kredytów podatkowych, finansowanie projektów związanych z energią odnawialną oraz wzrost inwestycji w duże projekty produkcji energii, również podkreślają rosnące znaczenie ESG w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Rola SEC w promowaniu ESG

W 2023 roku SEC finalizowała regulacje związane z ESG, co podkreśla jej rosnące zaangażowanie w promowanie przejrzystości i odpowiedzialności korporacyjnej w tych obszarach. Agenda regulacyjna SEC na 2024 rok przewiduje finalizację 29 zasad oraz proponowanie dodatkowych 23 zasad lub poprawek.
Trzy z tych zasad mają znaczący wpływ na interakcje firm z kwestiami ESG, w tym:

  • Wymogi dotyczące ujawniania różnych rodzajów emisji gazów cieplarnianych przez firmy publiczne
  • Ograniczenia w zakresie używania terminów związanych z ESG w nazwach funduszy
  • Wymogi dotyczące większej przejrzystości i ujawnień dotyczących tego, jak czynniki ESG są uwzględniane w strategiach inwestycyjnych

SEC koncentruje się także na ujawnieniach związanych z klimatem, podkreślając potrzebę zapewnienia inwestorom kompletnych, spójnych i porównywalnych informacji dotyczących klimatu w publicznych zawiadomieniach, aby mogli oni podejmować informowane decyzje inwestycyjne. Inwestorzy zarządzający aktywami wartymi dziesiątki miliardów dolarów domagają się takich ujawnień, ponieważ rozpoznają, że ryzyko klimatyczne może stanowić znaczące ryzyko finansowe dla firm.

Wśród proponowanych regulacji znajduje się wymóg, aby firmy publiczne rejestrowane przez SEC ujawniały informacje dotyczące zarządzania ryzykiem klimatycznym, wpływu zidentyfikowanych ryzyk klimatycznych na działalność i wyniki finansowe firmy, oraz wpływu zdarzeń klimatycznych na konkretne pozycje w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych firmy. Wymagane byłoby także ujawnienie, czy firma przyjęła plan przejścia klimatycznego jako część swojej strategii zarządzania ryzykiem klimatycznym, wraz z opisem tego planu i wykorzystywanymi do tego celu metrykami i celami.

SEC ma dużo wspólnego z ESG

Ponadto, SEC podkreśla znaczenie produktów inwestycyjnych i funduszy ETF skoncentrowanych na zasadach ESG, zwracając uwagę na konieczność zapewnienia inwestorom informacji niezbędnych do zrozumienia roszczeń ESG funduszy i wyboru najlepszych dla nich inwestycji. Ważne jest również, aby firmy rekomendujące inwestycje ESG swoim klientom zapewniały dokładne ujawnienia i przestrzegały polityk i procedur.

Działania SEC wskazują na znaczący postęp na rynku finansowym i inwestycyjnym w zakresie ESG, co przekłada się na nowe wymogi i oczekiwania wobec firm publicznych oraz inwestycyjnych. Z jednej strony SEC wymaga od firm publicznych bardziej szczegółowego ujawniania informacji związanych z klimatem, w tym zarządzania ryzykiem klimatycznym i wpływu zmian klimatu na wyniki finansowe, co ma na celu zapewnienie inwestorom pełnych, spójnych i porównywalnych informacji niezbędnych do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Z drugiej strony SEC koncentruje się na produktach inwestycyjnych i funduszach ETF zorientowanych na ESG, podkreślając znaczenie dokładnych ujawnień i przestrzegania polityk i procedur przez firmy rekomendujące inwestycje ESG swoim klientom, co podkreśla dążenie do ochrony inwestorów i promowania przejrzystości w dziedzinie ESG.

W kontekście przyszłych regulacji, SEC zwraca uwagę na potrzebę standaryzacji i ulepszenia ujawnień związanych z klimatem dla inwestorów, regulację nazw funduszy inwestycyjnych w celu zapobiegania mylącym lub wprowadzającym w błąd roszczeniom ESG, a także na ujawnienia dotyczące zarządzania kapitałem ludzkim oraz strategii ESG przez doradców inwestycyjnych i firmy inwestycyjne. Dodatkowo, SEC planuje kontynuować skupienie na usługach doradztwa i ofertach funduszy związanych z ESG, w tym na zgodności działania funduszy z ich ujawnieniami oraz na odpowiednim etykietowaniu produktów ESG oraz rekomendacjach tych produktów w najlepszym interesie inwestorów detalicznych.