Cele zrównoważonego rozwoju (ang. sustainable development goals, w skrócie SDG) to zbiór 17 międzynarodowych celów ustanowionych przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) w 2015 roku. SDG są kontynuacją Milenijnych Celów Rozwoju (MDG), które kończyły się w 2015 roku. Te dążenia mają na celu przeciwdziałanie najważniejszym wyzwaniom globalnym, takim jak ubóstwo, nierówność, zmiany klimatyczne, ochrona środowiska, pokój i sprawiedliwość.

Każdy z 17 celów SDG ma określone cele do osiągnięcia do 2030 roku. Obejmują one szeroki zakres kwestii społecznych i ekonomicznych, począwszy od zdrowia i edukacji, przez czystą energię i godną pracę, aż po kwestie związane z klimatem i życiem na lądach oraz w wodach. Realizacja tych celów wymaga współpracy na wielu poziomach – od rządów poszczególnych krajów, przez organizacje międzynarodowe, sektor prywatny, aż po pojedyncze jednostki.

SDG są ważne, ponieważ stanowią globalny plan działania, który ma na celu promowanie dobrobytu dla wszystkich przy równoczesnym ochronie planety. Ścieżka do osiągnięcia tych celów jest trudna i wymaga znacznych wysiłków, ale ich realizacja jest kluczowa dla budowania bardziej zrównoważonej i sprawiedliwej przyszłości dla obecnych i przyszłych pokoleń.

SDG przyjęte przez ONZ w 2025 r.

Oto szczegółowy opis 17 celów zrównoważonego rozwoju (SDG) przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

 1. Koniec z ubóstwem. Cel polega na zakończeniu ubóstwa we wszystkich jego formach wszędzie, zapewniając, że nikt nie jest pozostawiony z tyłu. Skupia się na pomocy dla najbardziej potrzebujących i marginalizowanych.
 2. Zero głodu. Dąży do zakończenia głodu, osiągnięcia bezpieczeństwa żywnościowego i poprawy odżywiania. Ten cel obejmuje również promowanie zrównoważonej rolnictwa.
 3. Dobre zdrowie i dobrostan. Ma na celu zapewnienie zdrowego życia i promowanie dobrostanu dla wszystkich w każdym wieku, w tym zmniejszenie wskaźników śmiertelności matek i niemowląt oraz walkę z chorobami.
 4. Jakościowa edukacja. Koncentruje się na zapewnieniu równego dostępu do wysokiej jakości edukacji i promowaniu możliwości uczenia się przez całe życie.
 5. Równość płci. Dąży do osiągnięcia równości płci i wzmocnienia pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt.
 6. Czysta woda i warunki sanitarne. Celuje w zapewnienie dostępu do czystej wody pitnej i odpowiednich warunków sanitarnych dla wszystkich.
 7. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja. Promuje efektywne wykorzystanie zasobów i energii, zrównoważone praktyki biznesowe i konsumentów oraz redukcję odpadów.
 8. Praca godna i wzrost gospodarczy. Koncentruje się na promowaniu trwałego, inkluzywnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich.
 9. Przemysł, innowacje i infrastruktura. Dąży do budowy odpornych infrastruktur, promowania zrównoważonej industrializacji i zachęcania do innowacji.
 10. Redukcja nierówności. Ma na celu zmniejszenie nierówności wewnątrz i między krajami.
 11. Zrównoważone miasta i społeczności. Dąży do stworzenia miast i osiedli, które są otwarte dla wszystkich, bezpieczne, odporne i zrównoważone.
 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja. Celuje w osiągnięcie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji.
 13. Działania w dziedzinie klimatu. Nakłania do podjęcia natychmiastowych działań w celu zwalczania zmian klimatycznych i ich skutków.
 14. Życie pod wodą. Koncentruje się na konserwacji i zrównoważonym wykorzystaniu oceanów, mórz i zasobów morskich.
 15. Życie na lądzie. Dąży do ochrony, przywracania i promowania zrównoważonego wykorzystania ekosystemów lądowych, zarządzania lasami, zwalczania pustynnienia, zatrzymania i odwrócenia degradacji ziemi oraz zatrzymania utraty bioróżnorodności.
 16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje. Ma na celu promowanie pokojowych i inkluzywnych społeczności dla zrównoważonego rozwoju, zapewnienie dostępu do sprawiedliwości dla wszystkich i budowanie skutecznych, odpowiedzialnych i inkluzywnych instytucji na wszystkich poziomach.
 17. Partnerstwa na rzecz celów. Dąży do wzmocnienia globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym współpracy międzynarodowej, aby wesprzeć i osiągnąć cele Agenda 2030.

Te cele są ze sobą ściśle powiązane i nie mogą być traktowane osobno. Osiągnięcie jednego celu często przyczynia się do postępów w innych obszarach. Wspólnie, Cele Zrównoważonego Rozwoju tworzą globalną ramę, która ma na celu zapewnienie pokoju i dobrobytu dla ludzi i planety, teraz i w przyszłości.

Czytaj dalej: