Pojęcie ekwiwalentu dwutlenku węgla (CO2e)

Ekwiwalent dwutlenku węgla (CO2e) to jednostka miary używana do porównywania emisji różnych gazów cieplarnianych na podstawie ich potencjału cieplarnianego (GWP). Gazy cieplarniane mają odmienne zdolności do pochłaniania promieniowania cieplnego i różne czasy życia w atmosferze. Aby uprościć porównywanie ich wpływu na klimat, przelicza się je na równoważną ilość dwutlenku węgla, który ma ten sam efekt cieplarniany w określonym okresie, zazwyczaj 100 lat.

Antropogeniczne emisje gazu cieplarnianego

Całkowite emisje gazów cieplarnianych, mierzone jako ekwiwalent CO2, uwzględniają zarówno emisje bezpośrednie, jak i pośrednie. Bezpośrednie emisje pochodzą z konkretnych źródeł, takich jak spalanie paliw w pojazdach lub procesy przemysłowe. Pośrednie emisje są związane z konsumpcją energii lub produktów, które przy ich wytwarzaniu powodują emisje gazów cieplarnianych​​.

W samej Unii Europejskiej, według najnowszych danych, w I kwartale 2023 roku największy ślad węglowy generowały: gospodarstwa domowe (24 proc.), produkcja przemysłowa (20 proc.), produkcja energii elektrycznej i zaopatrzenie w gaz (19 proc.), rolnictwo (13 proc.), transport i składowanie (10 proc.).

agronomist.pl

Ekwiwalent dwutlenku węgla. Technologie redukujące emisje CO2e

Odnawialne źródła energii

Jednym z najważniejszych kroków w redukcji emisji CO2e jest zastąpienie paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii, takimi jak energia słoneczna, wiatrowa i wodna. Wykorzystanie tych technologii zmniejsza emisje CO2e, które powstają przy spalaniu węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego.

Energia słoneczna

Energia słoneczna to jedna z najbardziej obiecujących technologii odnawialnych. Panele fotowoltaiczne przekształcają promieniowanie słoneczne w energię elektryczną bez emisji gazów cieplarnianych. Ponadto systemy solarne mogą być instalowane na różnych skalach, od małych systemów domowych po duże farmy słoneczne, co czyni je elastycznym rozwiązaniem dla różnych potrzeb energetycznych.

Energia wiatrowa

Energia wiatrowa również odgrywa kluczową rolę w redukcji emisji. Turbiny wiatrowe przekształcają energię kinetyczną wiatru na energię elektryczną. Zainstalowane na lądzie i morzu, mogą znacząco zmniejszyć zależność od paliw kopalnych.

Energia wodna

Energia wodna, szczególnie z elektrowni wodnych, jest stabilnym i niezawodnym źródłem energii odnawialnej. Hydroelektrownie przekształcają energię z wody płynącej w rzekach lub zbiornikach w energię elektryczną, redukując emisje CO2e powiązane z produkcją energii z paliw kopalnych.

Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

Efektywność energetyczna

Poprawa efektywności energetycznej jest kolejnym elementem w redukcji emisji CO2e. Zastosowanie zaawansowanych technologii i praktyk może zmniejszyć ilość energii potrzebnej do wykonywania tych samych zadań, co bezpośrednio przekłada się na niższe emisje.

Budynki i przemysł

W budynkach mieszkalnych i komercyjnych technologie takie jak izolacje termiczne, energooszczędne okna i systemy ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji (HVAC) mogą znacząco zmniejszyć zużycie energii. W przemyśle, zastosowanie nowoczesnych technologii produkcyjnych oraz optymalizacja procesów może również prowadzić do znacznych oszczędności energetycznych i redukcji emisji​​.

Transport

Transport odpowiada za znaczną część emisji gazów cieplarnianych. Zmniejszenie tych emisji wymaga szerokiego zastosowania technologii niskoemisyjnych.

Pojazdy elektryczne

Pojazdy elektryczne (EV) stanowią jedno z najważniejszych rozwiązań dla redukcji emisji ekwiwalentu dwutlenku węgla w transporcie. EV są zasilane energią elektryczną, która może pochodzić z odnawialnych źródeł, co zmniejsza emisje związane z paliwami kopalnymi.

Transport publiczny i infrastruktura

Rozwój i modernizacja infrastruktury transportu publicznego, takiej jak sieci kolejowe, tramwajowe i autobusowe, mogą zmniejszyć liczbę pojazdów na drogach, redukując tym samym emisje ekwiwalentu dwutlenku węgla. Inwestowanie w infrastrukturę dla rowerów i pieszych również przyczynia się do zmniejszenia emisji.

Techniki usuwania CO2 z atmosfery

Technologie CCS

Technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) polegają na przechwytywaniu CO2 emitowanego z dużych źródeł, takich jak elektrownie i zakłady przemysłowe, a następnie jego transportowaniu i składowaniu w podziemnych formacjach geologicznych. CCS może zmniejszyć ilość CO2 w atmosferze i przyczynić się do osiągnięcia celów klimatycznych.

Technologie CDR

Technologie usuwania dwutlenku węgla (CDR) obejmują szereg metod mających na celu bezpośrednie usuwanie CO2 z atmosfery. Przykłady to bezpośrednie wychwytywanie powietrza (DAC) oraz zwiększenie sekwestracji węgla przez rośliny i glebę. CDR może odegrać ważną rolę w kompensowaniu emisji, które są trudne do wyeliminowania.

Redukcja emisji ekwiwalentu dwutlenku węgla jest kluczowym wyzwaniem w walce ze zmianami klimatycznymi. Wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej, modernizacja transportu oraz zastosowanie technologii CCS i CDR mogą znacząco przyczynić się do zmniejszenia globalnych emisji. Wdrażanie tych rozwiązań wymaga jednak globalnej współpracy, innowacji technologicznych oraz odpowiednich polityk wspierających.

Czytaj dalej: