Autor: Sebastian Klimczuk

Dyrektywa SUP, czyli dyrektywa dotycząca jednorazowych artykułów plastikowych, to przepisy Unii Europejskiej mające na celu ograniczenie produkcji i użytkowania niektórych produktów plastikowych, które najczęściej trafiają do środowiska morskiego. Chociaż nie jest to termin bezpośrednio związany z sektorem ESG (Environmental, Social, Governance – środowiskowym, społecznym, zarządczym), dyrektywa ta wpisuje się w szersze ramy działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności środowiskowej. Dyrektywa SUP wpływa na sektor ESG poprzez promowanie odpowiedzialnego zarządzania zasobami i redukcję negatywnego wpływu na środowisko, co jest zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Firmy działające w różnych sektorach gospodarki są zachęcane lub nawet zobowiązane do przestrzegania tych przepisów, co…

Czytaj całość

Zrównoważona turystyka — to brzmi dobrze. Misją takiej turystyki jest zmniejszenie negatywnych społecznych i środowiskowych skutków podróży i wakacji. Ale toczą się też dyskusje dotyczące “regeneratywnej gościnności”, czyli nowego spojrzenia na zrównoważoną turystykę w kierunku rozwiązań, które leczą szkody wyrządzone naszym systemom środowiskowym, społecznym i ekonomicznym. Ta ewolucja języka odzwierciedla zmianę w branży na rzecz robienia większego dobra, a nie tylko mniejszego zła. Zmiana w kierunku pozytywnego wpływu zachodzi w różnych sektorach, jednak gościnność może odgrywać cenną rolę w tworzeniu całościowej zmiany systemowej, której potrzebujemy, aby rozwiązać problemy nierówności społecznej, niezrównoważenia środowiskowego i spowolnienia gospodarczego. Branża turystyczna, która przyczynia się…

Czytaj całość

Standardy SASB stanowią zbiór branżowych wytycznych służących do raportowania aspektów zrównoważonego rozwoju. Mogą mieć istotny wpływ na decyzje finansowe. Standardy SASB zostały opracowane przez Sustainability Accounting Standards Board (SASB), niezależną organizację non-profit, której celem jest wspieranie globalnych rynków kapitałowych poprzez dostarczanie wysokiej jakości standardów raportowania. SASB koncentruje się na identyfikowaniu i raportowaniu finansowych wpływów aspektów środowiskowych, społecznych i zarządczych (ESG) na działalność firm w różnych sektorach. Historia i rozwój SASB sięgają roku 2011, kiedy to zaczęto postrzegać potrzebę bardziej spójnego i standardowego podejścia do raportowania niefinansowego, które byłoby przydatne zarówno dla przedsiębiorstw, jak i inwestorów. Od tego czasu SASB opracowała…

Czytaj całość

Podstawowe wymagania Dyrektywy NFRD (Non-Financial Reporting Directive) mają duże znaczenie dla zrozumienia, jak przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej powinny raportować informacje niefinansowe. Dyrektywa ta, znana również jako Dyrektywa 2014/95/UE, zmieniająca Dyrektywę 2013/34/UE, wprowadza wymogi dotyczące ujawniania informacji na temat społecznych i środowiskowych aspektów działalności przedsiębiorstw. NFRD, wprowadzona w celu zwiększenia przejrzystości działań przedsiębiorstw w kontekście społecznym i środowiskowym, kładzie podwaliny pod raportowanie niefinansowe. Zobowiązuje duże przedsiębiorstwa, zatrudniające ponad 500 pracowników, które są uznawane za jednostki zainteresowania publicznego, takie jak spółki publiczne, banki, zakłady ubezpieczeń oraz inne podmioty publiczne, do ujawniania informacji niefinansowych w swoich sprawozdaniach z działalności. Dyrektywa przewiduje wprowadzenie obowiązku…

Czytaj całość

Rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji dotyczących zrównoważonego finansowania (Sustainable Finance Disclosure Regulation — SFDR) jest ważnym elementem unijnego planu działania na rzecz finansowania zrównoważonego rozwoju, wprowadzonym przez Unię Europejską. Celem SFDR jest zwiększenie przejrzystości w zakresie inwestycji zrównoważonych i promowanie integracji czynników środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG) w procesie decyzyjnym instytucji finansowych. Rozporządzenie to wymaga od firm finansowych ujawniania informacji na temat integracji czynników ESG w ich procesach inwestycyjnych oraz rozpoznawanych ryzyk i możliwości związanych ze zrównoważonym rozwojem, co ma umożliwić inwestorom dokonywanie bardziej świadomych wyborów. SFDR dąży do stworzenia jednolitych ram dla ujawniania informacji związanych z ESG, ograniczając praktyki…

Czytaj całość

Wydatki inwestycyjne, znane jako CAPEX (Capital Expenditure), odgrywają kluczową rolę w strategii finansowej przedsiębiorstw. Umożliwiają rozwój, innowacje i utrzymanie konkurencyjności na rynku. CAPEX obejmuje środki wydane na nabycie, ulepszenie lub utrzymanie długoterminowych aktywów, takich jak nieruchomości, budynki, maszyny czy technologie, które mają służyć firmie przez wiele lat. W odróżnieniu od wydatków operacyjnych (OPEX), które pokrywają bieżące koszty funkcjonowania firmy, CAPEX jest inwestycją w przyszłość i zasoby, które przyniosą zyski w dłuższej perspektywie. Strategiczne zarządzanie CAPEX wymaga precyzyjnego planowania i analizy, aby upewnić się, że inwestycje przynoszą oczekiwane korzyści i wspierają cele biznesowe firmy. Obejmuje to: Decyzje o CAPEX często wymagają…

Czytaj całość

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) jest niezależną agencją federalną Stanów Zjednoczonych, powołaną w następstwie krachu na Wall Street w 1929 r. Jej głównym celem jest egzekwowanie prawa przeciwko manipulacjom rynkowym. Misja SEC skupia się na trzech głównych obszarach: ochronie inwestorów, utrzymaniu sprawiedliwych, uporządkowanych i efektywnych rynków, oraz ułatwianiu formowania kapitału. Komisja dąży do realizacji tych celów poprzez egzekwowanie wymogu składania przez spółki publiczne i inne regulowane przedsiębiorstwa kwartalnych oraz rocznych raportów, a także innych raportów okresowych. SEC utrzymuje także bazę danych online EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval system), z której inwestorzy mogą uzyskać dostęp do tych…

Czytaj całość

Zmiany w regulacjach dotyczących ESG w 2024 roku są znaczące i mają duży wpływ na spółki akcyjne. Ważnym aspektem są nowe wymogi dotyczące ujawniania informacji o zmianach klimatycznych i różnorodności korporacyjnej. Zmiany regulacyjne mają na celu zwiększenie przejrzystości i odpowiedzialności korporacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju. Są reakcją na rosnącą świadomość społeczną oraz naciski ze strony inwestorów i regulatorów. Odpowiedzialność akcjonariuszy w spółce akcyjnej Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w Stanach Zjednoczonych planuje sfinalizować przepisy dotyczące ujawniania informacji o zmianach klimatycznych przez spółki publiczne. Nowe przepisy mają wymagać od firm publicznych ujawniania emisji gazów cieplarnianych w zakresach 1 i 2,…

Czytaj całość

System GRC (Governance, Risk Management i Compliance) zyskuje na znaczeniu. ESG odnosi się do trzech obszarów, które odgrywają ważną rolę w działalności każdej firmy: środowisku (Environmental), aspektach społecznych (Social) i zarządzaniu (Governance). Natomiast GRC to zintegrowany system zarządzania ryzykiem i przestrzeganiem przepisów, który wspiera firmy w efektywnym zarządzaniu i reagowaniu na te krytyczne aspekty. Wzrost znaczenia ESG wynika z rosnącej świadomości społecznej oraz zmian w przepisach prawnych. Firmy, które skutecznie wdrażają strategie ESG, mogą osiągać lepsze wyniki finansowe, minimalizować ryzyko i budować silniejszą reputację. System GRC w kontekście ESG jest jak fundament dla trwałego i zrównoważonego rozwoju organizacji. Pomaga on…

Czytaj całość

ESG Coordinator to bardzo ważna rola w sektorze ESG. Jego obowiązki skupiają się na zarządzaniu złożonymi wyzwaniami, które obejmują zmiany klimatyczne, konflikty geopolityczne, a także zasady dotyczące handlu i łańcucha dostaw. Koordynatorzy ESG są odpowiedzialni za integrację i wdrażanie strategii ESG, które przyczyniają się do odporności i długoterminowej zrównoważonej przyszłości firm. Są oni także zaangażowani w monitorowanie i analizę danych dotyczących zarówno środowiskowych, jak i społecznych aspektów działalności firmy. Istotne jest także wykorzystanie zaawansowanych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, do analizy danych ESG, co umożliwia lepsze zrozumienie i raportowanie emisji gazów cieplarnianych. Koordynatorzy muszą ponadto wdrażać strategie zarządzania ryzykiem, które…

Czytaj całość