Autor: Sebastian Klimczuk

Pomimo deklaracji większości firm o kluczowości zrównoważonego rozwoju, tylko 65% jest gotowych inwestować w działania z nim związane. Największym wyzwaniem dla firm pozostaje pozyskanie finansowania na inwestycje zrównoważone — określonego przez większość firm jako główne wyzwanie w procesie transformacji ESG. Przedsiębiorstwa w Polsce, pomimo, że korzystają z części dostępnych narzędzi wsparcia, to jednak nie wykorzystują w pełni ich potencjału. Tak wynika z najnowszego raportu Ayming Polska. W związku z wejściem w życie dyrektywy CSRD, autorzy raportu postanowili zapytać organizacje 250+ m.in. o to, jak przygotowują się na zmiany, jakie wyzwania w związku z nimi identyfikują oraz w jaki sposób zamierzają…

Czytaj całość

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Szwajcaria nie zabezpieczyła swoich obywateli przed skutkami zmian klimatycznych. To przełomowe orzeczenie, które prawdopodobnie będzie miało konsekwencje na całym kontynencie. W pierwszym tego rodzaju przypadku, wniesionym przez cztery kobiety i szwajcarskie stowarzyszenie seniorów, sąd z siedzibą w Strasburgu orzekł we wtorek większością głosów (16 do jednego), że “Konfederacja Szwajcarska nie wywiązała się ze swoich obowiązków” w zakresie zmian klimatycznych. Tym samym naruszyła prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. “W procesie tworzenia odpowiednich krajowych ram regulacyjnych pojawiły się krytyczne luki, w tym brak działań ze strony szwajcarskich władz mających na celu określenie, za pomocą…

Czytaj całość

Dyrektywa SUP, czyli dyrektywa dotycząca jednorazowych artykułów plastikowych, to przepisy Unii Europejskiej mające na celu ograniczenie produkcji i użytkowania niektórych produktów plastikowych, które najczęściej trafiają do środowiska morskiego. Chociaż nie jest to termin bezpośrednio związany z sektorem ESG (Environmental, Social, Governance – środowiskowym, społecznym, zarządczym), dyrektywa ta wpisuje się w szersze ramy działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności środowiskowej. Dyrektywa SUP wpływa na sektor ESG poprzez promowanie odpowiedzialnego zarządzania zasobami i redukcję negatywnego wpływu na środowisko, co jest zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Firmy działające w różnych sektorach gospodarki są zachęcane lub nawet zobowiązane do przestrzegania tych przepisów, co…

Czytaj całość

Zrównoważona turystyka — to brzmi dobrze. Misją takiej turystyki jest zmniejszenie negatywnych społecznych i środowiskowych skutków podróży i wakacji. Ale toczą się też dyskusje dotyczące “regeneratywnej gościnności”, czyli nowego spojrzenia na zrównoważoną turystykę w kierunku rozwiązań, które leczą szkody wyrządzone naszym systemom środowiskowym, społecznym i ekonomicznym. Ta ewolucja języka odzwierciedla zmianę w branży na rzecz robienia większego dobra, a nie tylko mniejszego zła. Zmiana w kierunku pozytywnego wpływu zachodzi w różnych sektorach, jednak gościnność może odgrywać cenną rolę w tworzeniu całościowej zmiany systemowej, której potrzebujemy, aby rozwiązać problemy nierówności społecznej, niezrównoważenia środowiskowego i spowolnienia gospodarczego. Branża turystyczna, która przyczynia się…

Czytaj całość

Standardy SASB stanowią zbiór branżowych wytycznych służących do raportowania aspektów zrównoważonego rozwoju. Mogą mieć istotny wpływ na decyzje finansowe. Standardy SASB zostały opracowane przez Sustainability Accounting Standards Board (SASB), niezależną organizację non-profit, której celem jest wspieranie globalnych rynków kapitałowych poprzez dostarczanie wysokiej jakości standardów raportowania. SASB koncentruje się na identyfikowaniu i raportowaniu finansowych wpływów aspektów środowiskowych, społecznych i zarządczych (ESG) na działalność firm w różnych sektorach. Historia i rozwój SASB sięgają roku 2011, kiedy to zaczęto postrzegać potrzebę bardziej spójnego i standardowego podejścia do raportowania niefinansowego, które byłoby przydatne zarówno dla przedsiębiorstw, jak i inwestorów. Od tego czasu SASB opracowała…

Czytaj całość

Podstawowe wymagania Dyrektywy NFRD (Non-Financial Reporting Directive) mają duże znaczenie dla zrozumienia, jak przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej powinny raportować informacje niefinansowe. Dyrektywa ta, znana również jako Dyrektywa 2014/95/UE, zmieniająca Dyrektywę 2013/34/UE, wprowadza wymogi dotyczące ujawniania informacji na temat społecznych i środowiskowych aspektów działalności przedsiębiorstw. NFRD, wprowadzona w celu zwiększenia przejrzystości działań przedsiębiorstw w kontekście społecznym i środowiskowym, kładzie podwaliny pod raportowanie niefinansowe. Zobowiązuje duże przedsiębiorstwa, zatrudniające ponad 500 pracowników, które są uznawane za jednostki zainteresowania publicznego, takie jak spółki publiczne, banki, zakłady ubezpieczeń oraz inne podmioty publiczne, do ujawniania informacji niefinansowych w swoich sprawozdaniach z działalności. Dyrektywa przewiduje wprowadzenie obowiązku…

Czytaj całość

Rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji dotyczących zrównoważonego finansowania (Sustainable Finance Disclosure Regulation — SFDR) jest ważnym elementem unijnego planu działania na rzecz finansowania zrównoważonego rozwoju, wprowadzonym przez Unię Europejską. Celem SFDR jest zwiększenie przejrzystości w zakresie inwestycji zrównoważonych i promowanie integracji czynników środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG) w procesie decyzyjnym instytucji finansowych. Rozporządzenie to wymaga od firm finansowych ujawniania informacji na temat integracji czynników ESG w ich procesach inwestycyjnych oraz rozpoznawanych ryzyk i możliwości związanych ze zrównoważonym rozwojem, co ma umożliwić inwestorom dokonywanie bardziej świadomych wyborów. SFDR dąży do stworzenia jednolitych ram dla ujawniania informacji związanych z ESG, ograniczając praktyki…

Czytaj całość

Wydatki inwestycyjne, znane jako CAPEX (Capital Expenditure), odgrywają kluczową rolę w strategii finansowej przedsiębiorstw. Umożliwiają rozwój, innowacje i utrzymanie konkurencyjności na rynku. CAPEX obejmuje środki wydane na nabycie, ulepszenie lub utrzymanie długoterminowych aktywów, takich jak nieruchomości, budynki, maszyny czy technologie, które mają służyć firmie przez wiele lat. W odróżnieniu od wydatków operacyjnych (OPEX), które pokrywają bieżące koszty funkcjonowania firmy, CAPEX jest inwestycją w przyszłość i zasoby, które przyniosą zyski w dłuższej perspektywie. Strategiczne zarządzanie CAPEX wymaga precyzyjnego planowania i analizy, aby upewnić się, że inwestycje przynoszą oczekiwane korzyści i wspierają cele biznesowe firmy. Obejmuje to: Decyzje o CAPEX często wymagają…

Czytaj całość

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) jest niezależną agencją federalną Stanów Zjednoczonych, powołaną w następstwie krachu na Wall Street w 1929 r. Jej głównym celem jest egzekwowanie prawa przeciwko manipulacjom rynkowym. Misja SEC skupia się na trzech głównych obszarach: ochronie inwestorów, utrzymaniu sprawiedliwych, uporządkowanych i efektywnych rynków, oraz ułatwianiu formowania kapitału. Komisja dąży do realizacji tych celów poprzez egzekwowanie wymogu składania przez spółki publiczne i inne regulowane przedsiębiorstwa kwartalnych oraz rocznych raportów, a także innych raportów okresowych. SEC utrzymuje także bazę danych online EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval system), z której inwestorzy mogą uzyskać dostęp do tych…

Czytaj całość

Zmiany w regulacjach dotyczących ESG w 2024 roku są znaczące i mają duży wpływ na spółki akcyjne. Ważnym aspektem są nowe wymogi dotyczące ujawniania informacji o zmianach klimatycznych i różnorodności korporacyjnej. Zmiany regulacyjne mają na celu zwiększenie przejrzystości i odpowiedzialności korporacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju. Są reakcją na rosnącą świadomość społeczną oraz naciski ze strony inwestorów i regulatorów. Odpowiedzialność akcjonariuszy w spółce akcyjnej Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w Stanach Zjednoczonych planuje sfinalizować przepisy dotyczące ujawniania informacji o zmianach klimatycznych przez spółki publiczne. Nowe przepisy mają wymagać od firm publicznych ujawniania emisji gazów cieplarnianych w zakresach 1 i 2,…

Czytaj całość