Zmiany w regulacjach dotyczących ESG w 2024 roku są znaczące i mają duży wpływ na spółki akcyjne. Ważnym aspektem są nowe wymogi dotyczące ujawniania informacji o zmianach klimatycznych i różnorodności korporacyjnej.

Zmiany regulacyjne mają na celu zwiększenie przejrzystości i odpowiedzialności korporacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju. Są reakcją na rosnącą świadomość społeczną oraz naciski ze strony inwestorów i regulatorów.

Odpowiedzialność akcjonariuszy w spółce akcyjnej

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w Stanach Zjednoczonych planuje sfinalizować przepisy dotyczące ujawniania informacji o zmianach klimatycznych przez spółki publiczne. Nowe przepisy mają wymagać od firm publicznych ujawniania emisji gazów cieplarnianych w zakresach 1 i 2, a także zakresu 3, jeśli jest to istotne, wraz z informacjami o zarządzaniu ryzykiem klimatycznym. To stanowi znaczący krok w kierunku zwiększenia przejrzystości korporacyjnej w zakresie wpływu na zmiany klimatyczne i reakcji na nie​​​​.

SEC planuje również wprowadzenie przepisów dotyczących różnorodności w zarządach spółek. Te regulacje mają na celu zwiększenie reprezentacji mniejszości i kobiet w organach zarządzających firm, co jest krokiem w kierunku promowania większej różnorodności i włączenia w biznesie. Zmiana wynika z rosnącego nacisku na zwiększenie przejrzystości i odpowiedzialności w obszarze zarządzania korporacyjnego.

Spółki publiczne są też coraz bardziej naciskane, aby uwzględniały w swoich raportach rocznych informacje nie tylko o wynikach finansowych, ale także o działaniach i wpływie w obszarach środowiskowych, społecznych i zarządzania. To odzwierciedla rosnącą tendencję do oceny firm nie tylko przez pryzmat ich wyników finansowych, ale także ich wpływu na środowisko i społeczeństwo.

W zgodzie z globalnymi trendami

Podobne ruchy regulacyjne mają miejsce na całym świecie, w tym w Unii Europejskiej, gdzie wprowadzane są dyrektywy dotyczące raportowania zrównoważonego rozwoju i różnorodności. Globalne zmiany wskazują na rosnący trend w kierunku bardziej zintegrowanego i kompleksowego podejścia do raportowania korporacyjnego, które uwzględnia aspekty ESG.

Zmiany w regulacjach ESG w 2024 roku odzwierciedlają rosnące znaczenie i pilność zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnością społeczną w biznesie. Dla spółek akcyjnych oznacza to konieczność dostosowania swoich praktyk i raportowania do nowych wymogów, co może wpłynąć zarówno na ich operacje, jak i na ich relacje z inwestorami i interesariuszami.

Odpowiedzialność akcjonariuszy w spółce akcyjnej zostanie zwiększona

W 2024 roku zwiększona rola akcjonariuszy w kształtowaniu praktyk ESG w spółkach akcyjnych stanie się bardziej widoczna. Akcjonariusze, wykorzystując swoje prawa do składania propozycji i głosowania, coraz częściej wywierają wpływ na kierunki działań spółek w obszarze ESG.

Akcjonariusze publicznych spółek wykorzystują swoje uprawnienia do składania propozycji dotyczących działań w obszarze ESG, co stanowi bezpośrednią formę wpływu na politykę i działania spółek. Propozycje te mogą dotyczyć szerokiego zakresu kwestii, od zmian klimatycznych po różnorodność i włączenie społeczne. W 2023 roku akcjonariusze składali propozycje dotyczące polityki klimatycznej, co otrzymywało wysoki poziom wsparcia, wskazując na to, że inwestorzy wciąż trzymają firmy odpowiedzialne za realizację swoich zobowiązań klimatycznych i zgodność działań z deklarowanymi celami​​.

Jednak w kontekście zbliżających się wyborów federalnych w USA w 2024 roku, firmy muszą być przygotowane na bardziej zróżnicowaną reakcję akcjonariuszy na propozycje ESG, zwłaszcza te, które mogą być postrzegane jako politycznie kontrowersyjne. Firmy będą musiały zważyć, jak omawiają kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem na zewnątrz, biorąc pod uwagę zaostrzony klimat polityczny i potencjalne ryzyko litigacji.

W tym kontekście, spółki publiczne będą musiały zwracać szczególną uwagę na to, jak ich cele ESG i strategie zrównoważonego rozwoju są powiązane z główną strategią biznesową. Ważne jest, aby wszelkie komunikaty dotyczące ESG były spójne, zarówno w dokumentach, jak i w wypowiedziach ustnych. Oświadczenie proxy może służyć jako główny przewodnik, więc może być pomocne zaangażowanie działów, które zwykle nie biorą udziału w przeglądzie proxy, takich jak korporacyjne obywatelstwo, które mogą dodać głębi i perspektywy.

Ta zmiana roli akcjonariuszy podkreśla rosnące znaczenie aktywnego zaangażowania akcjonariuszy w kształtowaniu strategii ESG w spółkach akcyjnych. Staje się jasne, że akcjonariusze nie tylko oczekują transparentności i odpowiedzialności ze strony spółek w kwestiach ESG, ale również aktywnie uczestniczą w kształtowaniu tych praktyk. To z kolei podkreśla wagę odpowiedzialności zarządów i kierownictwa spółek w zakresie efektywnego zarządzania i komunikacji w obszarze ESG.

Czytaj też: