System GRC (Governance, Risk Management i Compliance) zyskuje na znaczeniu. ESG odnosi się do trzech obszarów, które odgrywają ważną rolę w działalności każdej firmy: środowisku (Environmental), aspektach społecznych (Social) i zarządzaniu (Governance). Natomiast GRC to zintegrowany system zarządzania ryzykiem i przestrzeganiem przepisów, który wspiera firmy w efektywnym zarządzaniu i reagowaniu na te krytyczne aspekty.

Wzrost znaczenia ESG wynika z rosnącej świadomości społecznej oraz zmian w przepisach prawnych. Firmy, które skutecznie wdrażają strategie ESG, mogą osiągać lepsze wyniki finansowe, minimalizować ryzyko i budować silniejszą reputację.

System GRC w kontekście ESG jest jak fundament dla trwałego i zrównoważonego rozwoju organizacji. Pomaga on identyfikować i zarządzać ryzykiem związanym z czynnikami środowiskowymi, społecznymi i zarządczymi. Dla przykładu efektywne zarządzanie ryzykiem (Risk Management) może pomóc firmom w przewidywaniu i minimalizowaniu skutków zmian klimatycznych na ich działalność. Z kolei aspekt Compliance zapewnia, że działania firmy są zgodne z coraz bardziej rygorystycznymi przepisami dotyczącymi środowiska i spraw społecznych.

System GRC. Co trzeba wiedzieć

Komponenty GRC obejmują Governance (Zarządzanie), Risk Management (Zarządzanie Ryzykiem) i Compliance (Przestrzeganie Przepisów).

Zarządzanie dotyczy podejmowania decyzji, które uwzględniają wpływ firmy na środowisko i społeczeństwo. Zarządzanie ryzykiem polega na identyfikacji, ocenie i zarządzaniu ryzykami związanymi z działalnością w obszarach ESG. Compliance zapewnia zaś, że firma działa w zgodzie z obowiązującymi przepisami i standardami dotyczącymi ESG.

W 2024 roku system GRC stanie się bardziej istotny, co wynika z kilku kluczowych trendów i wyzwań:

Wzrost zainteresowania inwestorów — obserwuje się rosnące zainteresowanie społeczności inwestorów firmami, które stosują zasady ESG. Wielu inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych akcjonariuszy preferuje inwestycje skoncentrowane na ESG, rozumiejąc, że firmy z silnymi założeniami ESG prawdopodobnie będą lepiej prosperować w długim okresie, zarówno pod względem zwrotów finansowych, jak i zrównoważonego rozwoju.

Zwiększona świadomość publiczna i odpowiedzialność społeczna — wzrasta świadomość publiczna w zakresie problematyki środowiskowej, sprawiedliwości społecznej i standardów zarządzania korporacyjnego. Konsumenci i interesariusze oczekują od firm większego wkładu w realizację celów społecznych i środowiskowych, co przekłada się na popyt na bardziej przejrzyste i odpowiedzialne praktyki ESG.

Integracja ESG w strategiach korporacyjnych — firmy coraz bardziej koncentrują się na tworzeniu kompleksowych raportów zrównoważonego rozwoju, które dostarczają szczegółowych informacji na temat ich inicjatyw i wyników ESG. Te raporty stają się niezbędnymi narzędziami dla inwestorów, klientów i innych interesariuszy do oceny zaangażowania firmy w zasady ESG.

Zarządzanie ryzykiem — czynniki ESG są coraz częściej postrzegane jako kluczowe elementy zarządzania ryzykiem. Firmy oceniają, w jaki sposób ryzyka środowiskowe, społeczne i praktyki zarządcze mogą wpłynąć na ich długoterminową żywotność i opracowują strategie minimalizacji tych ryzyk.

Innowacje i przewaga konkurencyjna — firmy wykorzystują ESG jako czynnik napędzający innowacje i przewagę konkurencyjną. Inwestując w zrównoważone technologie, etyczne praktyki łańcucha dostaw i inkluzję w miejscu pracy, przedsiębiorstwa pozycjonują się jako liderzy w szybko ewoluującym krajobrazie korporacyjnym.

Pora postawić na system GRC

W kontekście tych trendów system GRC odgrywa istotną rolę w pomaganiu firmom osiągnąć cele związane z ESG poprzez zapewnienie ram do efektywnego zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności i wzmacniania reputacji wśród interesariuszy.

Przyjmowanie ram GRC dla ESG może pomóc organizacjom w osiąganiu ich celów zrównoważonego rozwoju, redukcji ryzyka, zapewnieniu zgodności oraz wzmocnieniu ich reputacji wśród interesariuszy, co ostatecznie prowadzi do poprawy wyników finansowych i długoterminowego sukcesu.

Czytaj też: