Cele zrównoważonego rozwoju (ang. SDG, The Sustainable Development Goals), znane również jako Globalne Cele Organizacji Narodów Zjednoczonych, to uniwersalny zestaw celów, które zostały przyjęte przez wszystkie państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2015 roku jako część Agendy na Rok 2030 dla Zrównoważonego Rozwoju. Składają się one z 17 celów, które obejmują szeroki zakres kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem, od zwalczania ubóstwa, przez zapewnienie jakości edukacji, aż po działania na rzecz klimatu.

Cele te kształtują przyszłość zrównoważonego rozwoju, ponieważ stanowią globalny plan działania mający na celu promowanie dobrobytu ludzi i ochronę planety. Ich realizacja ma na celu zapewnienie, że wszyscy ludzie mogą cieszyć się pokojem i dobrobytem przy jednoczesnym zachowaniu zasobów naturalnych Ziemi na potrzeby przyszłych pokoleń.

Obszary SDG

Integracja i uniwersalność. SDG są wzajemnie powiązane i wymagają zintegrowanego podejścia do rozwoju, które uwzględnia jego ekonomiczne, społeczne i środowiskowe aspekty. Oznacza to, że postępy w jednym celu mogą przyczynić się do postępów w innych celach, a działania w jednym kraju mogą mieć wpływ na zrównoważony rozwój globalnie.

Innowacja i współpraca. Realizacja treści SDG stymuluje innowacje, ponieważ wymaga znajdowania nowych rozwiązań dla złożonych problemów. Promuje również współpracę między krajami, sektorami prywatnym i publicznym oraz społeczeństwem obywatelskim, co jest kluczowe dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju na dużą skalę.

Fot. un.org.pl

Rozwój gospodarczy i redukcja nierówności. Poprzez dążenie do celów takich jak eliminacja ubóstwa (Cel 1) i zapewnienie godnej pracy i wzrostu gospodarczego (Cel 8), SDG kierują uwagę na potrzebę zrównoważonego rozwoju gospodarczego, który obejmuje wszystkich członków społeczeństwa.

Ochrona środowiska. Cele takie jak działania na rzecz klimatu (Cel 13), życie poniżej wody (Cel 14) i życie na lądzie (Cel 15) podkreślają znaczenie ochrony naszej planety. Promują one podejścia, które minimalizują negatywny wpływ na środowisko i zwiększają jego odporność.

Podejście zorientowane na człowieka. Zamierzenia SDG skupiają się na ludzkim wymiarze zrównoważonego rozwoju, uwzględniając potrzeby najbardziej marginalizowanych i wykluczonych grup. Przez dążenie do realizacji tych celów, świat dąży do budowy bardziej sprawiedliwego i inkluzywnego społeczeństwa.

Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

Nad czym pracuje i z czym walczy ONZ w ramach 17 SDG

Powyższe 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) ONZ zostało ustanowionych z myślą o wyeliminowaniu ubóstwa, ochronie środowiska i zapewnieniu pokoju oraz dobrobytu dla wszystkich ludzi do 2030 roku. Oto, z czym walczą poszczególne założenia wraz z informacjami o zadaniach z Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030.

 1. Koniec z ubóstwem – eliminacja ubóstwa we wszystkich jego formach. Do 2030 roku zmniejszyć przynajmniej o połowę odsetek mężczyzn, kobiet i dzieci, cierpiących z powodu ubóstwa, we wszystkich jego wymiarach oraz zgodnie z krajowymi politykami. ONZ chce ponadto wyeliminować skrajne ubóstwo na całym świecie aktualnie mierzone jako utrzymywanie się za mniej niż $1,25 dziennie.
 2. Zero głodu – zakończenie głodu, poprawa żywności i promowanie zrównoważonego rolnictwa. Do 2030 roku wyeliminować głód i zapewnić wszystkim ludziom, w szczególności ubogim i narażonym na zagrożenia, w tym niemowlakom, dostęp do bezpiecznej, pożywnej żywności w wystarczającej ilości przez cały rok. Innym założeniem jest eliminacja wszystkich form niedożywienia. Do 2025 roku zrealizować uzgodnione na szczeblu międzynarodowym zadania dotyczące zaburzeń rozwoju fizycznego wśród dzieci poniżej piątego roku życia. Zapewnić pożywną żywność dla dorastających dziewcząt, ciężarnych i karmiących kobiet oraz osób starszych.
 3. Dobre zdrowie i jakość życia – zapewnienie zdrowego życia i promowanie dobrostanu dla wszystkich w każdym wieku.
 4. Dobra jakość edukacji – zagwarantowanie równego dostępu do jakościowej edukacji i promowanie możliwości uczenia się przez całe życie dla wszystkich.
 5. Równość płci – osiągnięcie równości płci i wzmocnienie wszystkich kobiet i dziewcząt. Z Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 wynika, że ONZ chce zakończyć dyskryminację we wszystkich formach wobec kobiet i dziewcząt na całym świecie. Ponadto wyeliminować wszelkie formy przemocy wobec kobiet i dziewcząt w sferze publicznej i prywatnej, w tym handel ludźmi, wykorzystywanie seksualne i inne formy wyzysku. Organizacja chce także wyeliminować wszelkie krzywdzące praktyki, takie jak wczesne i przymusowe małżeństwa, małżeństwa dzieci, a także okaleczanie żeńskich narządów płciowych.
 6. Czysta woda i warunki sanitarne – zapewnienie dostępności i zrównoważonego zarządzania wodą i sanitariatem dla wszystkich. Dotyczy to także odpowiednich i godziwych warunków sanitarnych i higienicznych dla wszystkich oraz wyeliminować praktyki defekacji na świeżym powietrzu, przy czym należy zwrócić szczególną uwagę na potrzeby kobiet, dziewcząt i osób żyjących we wrażliwych sytuacjach.
 7. Dostępna i czysta energia – zapewnienie dostępu do przystępnej, niezawodnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii dla wszystkich. ONZ chce zapewnić powszechny dostęp do przystępnych cenowo, niezawodnych i nowoczesnych usług energetycznych oraz znacząco zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w globalnym miksie energetycznym do 2030 r.
 8. Wzrost gospodarczy i godna praca – ONZ stara się promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi.
 9. Innowacyjność, przemysł i infrastruktura. Rozwijać niezawodną, zrównoważoną i odporną infrastrukturę dobrej jakości, w tym infrastrukturę regionalną i transgraniczną, wspierającą rozwój gospodarczy i dobrobyt ludzi. Zapewnić wszystkim ludziom równy dostęp do infrastruktury po przystępnej cenie.
 10. Zmniejszenie nierówności – zmniejszenie nierówności w krajach i między nimi. Do 2030 roku kraje ONZ chcą stopniowo osiągać i utrzymywać wzrost dochodu uzyskiwanego przez najbiedniejsze 40% populacji na poziomie wyższym niż średnia krajowa.
 11. Zrównoważone miasta i społeczności – uczynienie miast i osiedli ludzkich inkluzywnymi, bezpiecznymi, odpornymi i zrównoważonymi.
 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja – zapewnienie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji.
 13. Działania na rzecz klimatu – podjęcie pilnych działań w celu zwalczania zmiany klimatu i jej skutkom
  Podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – COP24 w Paryżu – zostało przyjęte porozumienie paryskie, które weszło w życie w listopadzie 2016 roku. Ma ono wzmocnić globalne działania powstrzymujące zmiany klimatyczne. Wszystkie kraje, które zawarły porozumienie, zobowiązały się pracować nad ograniczeniem globalnego wzrostu temperatury do poniżej 2. stopni Celsjusza. Do kwietnia 2018 roku 175 państw ratyfikowało porozumienie paryskie, a 10 krajów rozwijających się przedstawiło swoje krajowe plany adaptacyjne w zakresie reagowania na zmiany klimatu.
 14. Życie pod wodą – konserwacja i zrównoważone korzystanie z oceanów, mórz i zasobów morskich w celu zrównoważonego wykorzystywania zasobów.
 15. Życie na lądzie – ochrona, przywracanie i promowanie zrównoważonego korzystania z ekosystemów lądowych, zarządzanie lasami, zwalczanie pustynnienia, zatrzymywanie i odwracanie degradacji ziemi oraz zatrzymywanie utraty różnorodności biologicznej.
 16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje – promowanie pokojowych i inkluzywnych społeczeństw dla zrównoważonego rozwoju, zapewnienie dostępu do sprawiedliwości dla wszystkich oraz budowanie na wszystkich poziomach skutecznych, odpowiedzialnych i inkluzywnych instytucji.
 17. Partnerstwa na rzecz celów – ożywienie globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Czytaj dalej: