Równość płci to idea zakładająca, że wszystkie osoby, niezależnie od ich płci, powinny mieć takie same prawa, szanse oraz dostęp do zasobów i możliwości w życiu. Oznacza to, że kobiety, mężczyźni oraz osoby nieidentyfikujące się z tymi kategoriami powinni być traktowani sprawiedliwie i bez dyskryminacji w różnych aspektach życia, takich jak edukacja, praca, polityka czy życie rodzinne.

Równość płci. O co chodzi?

Istotą równości płci jest rozumienie, że prawa i możliwości powinny być niezależne od płci. Chodzi o to, by każda osoba miała swobodę w wyborze swojej ścieżki życiowej bez ograniczeń związanych ze stereotypami płciowymi. To także walka z dyskryminacją i nierównościami, które są wynikiem historycznych i kulturowych podziałów między płciami.

Równość płci nie oznacza, że wszyscy są tacy sami, ale że różnice płciowe nie powinny decydować o możliwościach i prawach jednostki. To dążenie do równowagi, gdzie żadna płeć nie jest faworyzowana ani dyskryminowana.

Zarobki a równość płci

Równość płci w kontekście wynagrodzeń odnosi się do zapewnienia, że kobiety i mężczyźni otrzymują równe wynagrodzenie za pracę o tej samej wartości. Mimo postępów w dziedzinie równości płci, różnice w wynagrodzeniach między kobietami a mężczyznami nadal istnieją na całym świecie. Ta różnica, często nazywana „luką w wynagrodzeniach między płciami”, ma kilka przyczyn.

  • Stereotypy i segregacja zawodowa. Kobiety często pracują w sektorach i zawodach, które są tradycyjnie słabiej wynagradzane. Również prace tradycyjnie kojarzone z kobietami, jak opieka czy edukacja, są często mniej cenione i gorzej płatne.
  • Przerwy w karierze i elastyczność czasu pracy. Kobiety częściej niż mężczyźni biorą urlopy macierzyńskie lub przerwy w pracy, aby opiekować się dziećmi lub innymi członkami rodziny, co może wpływać na ich karierę i możliwości zarobkowe.
  • Dyskryminacja i nieświadome uprzedzenia. W niektórych przypadkach kobiety mogą otrzymywać niższe wynagrodzenie niż mężczyźni za tę samą pracę lub być mniej prawdopodobne do awansu ze względu na ich płeć.
  • Negocjacje dotyczące wynagrodzeń. Badania pokazują, że kobiety są mniej skłonne do negocjacji wynagrodzeń, co może wpływać na ich początkowe wynagrodzenie oraz wzrost zarobków w ciągu kariery.

W 2021 r. różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w UE wyniesie 12,7% i w ciągu ostatniej dekady zmieniła się jedynie minimalnie. Oznacza to, że kobiety zarabiają średnio o 13,0% mniej na godzinę niż mężczyźni. 

Pomiędzy krajami UE istnieją znaczne różnice. Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn waha się od poniżej 5% w Luksemburgu, Rumunii, Słowenii, Polsce, Belgii i Włoszech do ponad 17% na Węgrzech, w Niemczech, Austrii i Estonii. W większości krajów różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn zmniejszyła się w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

Komisja Europejska: The gender pay gap situation in the EU

Globalne wyrównywanie szans

Na świecie istnieje wiele organizacji i inicjatyw, które podejmują kroki w celu wyrównywania różnic płci. Przykłady obejmują:

  • UN Women: Organizacja ta koncentruje się na wzmacnianiu roli kobiet w różnych obszarach, od polityki po gospodarkę.
  • Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNDP): Pracuje nad integracją kwestii płci w politykach i programach rozwojowych.
  • Światowa Organizacja Zdrowia (WHO): Zajmuje się poprawą dostępu do opieki zdrowotnej dla kobiet.
  • Inne organizacje pozarządowe: Takie jak Plan International czy CARE, które pracują na rzecz edukacji dziewcząt i kobiet oraz wspierają ich udział w życiu publicznym.

Kroki podejmowane przez te organizacje obejmują programy edukacyjne, wsparcie prawne, kampanie na rzecz równości płci, a także prace nad zmianami politycznymi i legislacyjnymi. Współpraca z lokalnymi społecznościami i rządami jest również kluczowa w dążeniu do zmniejszenia nierówności płciowych.

Czytaj dalej: