ISO 45001 to pierwsza międzynarodowa norma dotycząca systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) i opublikowana w marcu 2018 roku.

Norma została stworzona, aby pomóc organizacjom różnej wielkości w proaktywnym poprawianiu wyników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, pomagając w zapobieganiu wypadkom oraz chorobom zawodowym. Norma ta bazuje na strukturze HLS (High-Level Structure), co ułatwia jej integrację z innymi systemami zarządzania, takimi jak ISO 9001 dotyczący zarządzania jakością oraz ISO 14001, który odnosi się do zarządzania środowiskowego.

ISO 45001 – uniwersalne rozwiązanie dla firm

ISO 45001 skupia się na zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy, zapobieganiu urazom oraz chorobom zawodowym i ogólnie na poprawie wyników związanych z BHP. Norma jest adresowana do wszystkich organizacji, niezależnie od ich rozmiaru czy branży, które chcą ustanowić, wdrożyć i utrzymać system zarządzania BHP, poprawiając tym samym bezpieczeństwo i higienę pracy.

Z perspektywy organizacji, które powinny rozważyć wdrożenie normy ISO 45001, należy do nich zaliczyć wszystkie te podmioty, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Dotyczy to zarówno dużych korporacji międzynarodowych, jak i małych oraz średnich przedsiębiorstw działających w każdej branży. W szczególności firmy posiadające certyfikaty OHSAS 18001 lub PN-N 18001, zobowiązane są do przejścia na ISO 45001, aby utrzymać aktualność i ważność swoich certyfikatów związanych z systemami zarządzania BHP.

Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

Korzyści z certyfikacji ISO 45001

Certyfikacja ISO 45001 przynosi organizacjom szereg korzyści. Przede wszystkim, pozwala na systematyczne identyfikowanie i zarządzanie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy, co prowadzi do zmniejszenia liczby wypadków i poprawy ogólnego stanu zdrowia pracowników.

Dodatkowo, norma ta promuje kulturę bezpieczeństwa na wszystkich poziomach organizacji, zwiększając zaangażowanie i świadomość pracowników w zakresie BHP. Integracja ISO 45001 z innymi systemami zarządzania ułatwia zarządzanie różnymi aspektami działalności firmy, co przekłada się na zwiększenie jej efektywności operacyjnej i konkurencyjności na rynku. Certyfikacja ta wpływa również pozytywnie na wizerunek firmy, budując zaufanie wśród klientów, dostawców i innych interesariuszy.

ISO 45001 standard mind map, concept for presentations and reports

Fot. dizain, shutterstock.com

Wdrożenie normy

Wdrożenie ISO 45001 wymaga zaangażowania na wszystkich poziomach organizacji, a kluczem do sukcesu jest integracja systemu BHP z działaniami strategicznymi i operacyjnymi firmy.

  • Audyt wstępny (stanu zerowego) i analiza luk względem wymagań normy.
  • Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie BHP.
  • Szkolenie kierownictwa i pracowników z wymagań normy.
  • Wprowadzenie zmian organizacyjnych dla efektywnego funkcjonowania systemu.
  • Opracowanie i ustanowienie polityki BHP.
  • Identyfikacja kontekstu organizacji oraz analiza ryzyka i szans.
  • Ustalenie celów i zadań BHP oraz opracowanie planu ich realizacji.
  • Opracowanie, analiza i weryfikacja dokumentacji systemowej.
  • Przeprowadzenie audytu wewnętrznego i wprowadzenie działań korygujących.
  • Audyt certyfikujący i otrzymanie certyfikatu.

Najważniejsze efekty

Implementacja standardów umożliwia firmie aktywnie poprawiać efektywność w zakresie unikania wypadków oraz chorób zawodowych. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) wspiera firmę w zaspokajaniu wymagań prawnych. Kontrola przestrzegania przepisów prawnych stanowi kluczowy składnik systemu zarządzania BHP. Celem systemu zarządzania BHP w przedsiębiorstwie jest eliminacja ryzyka śmierci, kontuzji związanych z pracą oraz negatywnych skutków dla zdrowia pracowników, aby zapewnić bezpieczne i zdrowe warunki pracy dla zatrudnionych i osób działających pod ich kierownictwem.

Firma powinna móc udowodnić, że spełnia stosowane wobec niej wymogi prawne dotyczące BHP poprzez własną ocenę zgodności, przeprowadzoną zanim otrzyma certyfikat od akredytowanej jednostki certyfikującej.

Czytaj dalej: