Ład korporacyjny to system zasad, praktyk i procesów stosowanych w zarządzaniu spółkami. Obejmuje on szeroki zakres działań, od planowania strategicznego, przez kontrolę zarządczą, aż po raportowanie.

Ład korporacyjny: definicja

Ład korporacyjny z definicji rozumie się na trzy sposoby. W ujęciu prawniczym jako rozkład kompetencji i relacji między organami spółki. W ujęciu szerokim (zgodnie z zasadami OECD) jako opis relacji z interesariuszami i transparentność działań oraz w ujęciu systemowym jako zestaw instytucji prawnych i ekonomicznych mających na celu efektywne funkcjonowanie spółek kapitałowych i niwelowanie konfliktów interesów.

Elementy ładu korporacyjnego to m.in. działanie w interesie spółki, uczciwość wobec akcjonariuszy i pracowników, ujawnianie konfliktów interesów, określanie i monitorowanie celów, budowanie struktury organizacyjnej, zarządzanie ryzykiem, oraz audyt wewnętrzny i zewnętrzny. Zasady ładu korporacyjnego obejmują transparentność, odpowiedzialność zarządu, ochronę praw akcjonariuszy, niezależność organów nadzoru, etyczne postępowanie, i rzetelność finansową.

Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

Ład korporacyjny w biznesie

Ład korporacyjny ma fundamentalne znaczenie w świecie biznesu, gdyż stanowi podstawę dla efektywnego zarządzania i nadzoru nad przedsiębiorstwem. Ustanawia on jasne struktury i procesy zarządcze, co nie tylko ułatwia podejmowanie decyzji, ale także zwiększa kontrolę nad działalnością firmy. Jego implementacja prowadzi do zwiększenia transparentności operacji biznesowych, co jest kluczowe dla budowania zaufania wśród inwestorów, klientów i innych interesariuszy. Poprzez zapewnienie ochrony praw i interesów wszystkich grup interesariuszy, ład korporacyjny przyczynia się do stabilizacji i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.

Jednocześnie, ład korporacyjny pomaga w identyfikacji i zarządzaniu ryzykiem, co jest niezbędne dla minimalizowania potencjalnych zagrożeń dla biznesu. Dzięki wdrożeniu odpowiednich procedur kontrolnych, firmy mogą efektywniej zarządzać swoimi procesami operacyjnymi, co prowadzi do lepszej wydajności i konkurencyjności na rynku. Firmy, które stosują zasady dobrego ładu korporacyjnego, często postrzegane są jako bardziej atrakcyjne dla inwestorów, co może pozytywnie wpłynąć na ich wartość rynkową.

Ponadto ład korporacyjny zachęca przedsiębiorstwa do podejmowania działań zgodnych z zasadami odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju. Tym samym przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku firmy i jej trwałości na rynku. Wdrażanie zasad ładu korporacyjnego umożliwia firmom nie tylko działanie w sposób odpowiedzialny i etyczny, ale także budowanie trwałych i zaufanych relacji z kluczowymi interesariuszami. Jest to zatem niezbędny element dla zapewnienia długoterminowego sukcesu i stabilności biznesowej.

Definicja corporate governance w ramach ESG

Definicja ładu korporacyjnego w ramach ESG jest nieodłącznym elementem koncepcji zrównoważonego rozwoju. Rozumienie “G” z ESG, czyli ładu korporacyjnego, obejmuje system kontroli i procedur mających zapewnić prawidłowe zarządzanie przedsiębiorstwem. Jest to komponent, który w praktyce musi się sprawdzać, aby wdrożenie koncepcji ESG miało sens. Ład korporacyjny nie ogranicza się jedynie do spółek giełdowych, ale dotyczy wszystkich form działalności gospodarczej, włączając spółki kapitałowe i osobowe. Jego europejska tradycja sięga ponad 30 lat, co czyni go dłużej znanym niż sam koncept ESG.

Ład korporacyjny, rozumiany jako ogół zasad i norm panujących w relacjach między organami zarządzającymi, a także wewnątrz tych organów, obejmuje zarówno zasady pisane, jak i niepisane. Zasady te regulują sposób postępowania fundatorów, rady nadzorczej, zarządu oraz innych uczestników struktury korporacyjnej. Celem jest zapewnienie, że żadna ze stron, ani żaden z jej członków, nie jest nadmiernie uprzywilejowany czy pokrzywdzony.

Wprowadzenie profesjonalnych zasad ładu korporacyjnego w Polsce wciąż stanowi wyzwanie. Wiele spółek nie przywiązuje wystarczającej wagi do roli rady nadzorczej czy pozycji mniejszościowych akcjonariuszy. Koncepcja ESG zmienia i rozszerza interpretację “G”, czyli ładu korporacyjnego, podkreślając znaczenie nie tylko wewnętrznych relacji korporacyjnych, ale również odpowiedzialności za całe przedsiębiorstwo. W ramach ESG, ład korporacyjny obejmuje również zasady etyki, które są nieodłączną częścią odpowiedzialnego zarządzania.

Inwestorzy preferują firmy przestrzegające zasad ładu korporacyjnego, które posiadają odpowiednie polityki i procedury, chronią prawa wszystkich akcjonariuszy, w tym mniejszościowych, i potrafią znaleźć kompromis między interesami różnych grup interesariuszy. Ocena ładu korporacyjnego obejmuje analizę kwalifikacji i niezależności członków zarządu i rady nadzorczej, a także przestrzeganie zasad antykorupcyjnych i innych regulacji wewnętrznych.

Czytaj dalej: