Governance to pojęcie odnoszące się do sposobu zarządzania i kontroli w organizacji, instytucji lub systemie. Obejmuje zasady, procedury, struktury decyzyjne i odpowiedzialności, które regulują sposób podejmowania decyzji, zarządzania zasobami oraz monitorowania działań w celu zapewnienia skuteczności, zgodności i odpowiedzialności.

Governance dotyczy różnych sfer działalności, takich jak:

1. Corporate Governance

Corporate Governance odnosi się do sposobu zarządzania i kontroli w firmach. Obejmuje struktury zarządzania, relacje między zarządem a akcjonariuszami, nadzór nad działalnością przedsiębiorstwa oraz kwestie związane z przejrzystością, odpowiedzialnością i zgodnością z przepisami.

2. Public Governance

Public Governance dotyczy sposobu zarządzania w sektorze publicznym, w tym administracji rządowej, agendach rządowych, samorządach i innych instytucjach publicznych. Zawiera zasady odpowiedzialności urzędników, przejrzystość procesów decyzyjnych, partycypację społeczeństwa oraz nadzór nad wykorzystaniem publicznych zasobów.

3. Nonprofit Governance

Nonprofit Governance odnosi się do zarządzania w organizacjach non-profit, takich jak fundacje, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i instytucje charytatywne. Dotyczy ono efektywnego zarządzania zasobami, monitorowania celów statutowych, odpowiedzialności wobec darczyńców i społeczności, a także transparentności działań.

Elementy governance obejmują:

1. Struktury decyzyjne. Określenie hierarchii, organów zarządzających i zależności między nimi w celu skutecznego podejmowania decyzji i realizacji celów organizacji.

2. Polityki i procedury. Ustanowienie zasad, wytycznych i procedur, które regulują działania i decyzje w organizacji oraz zapewniają zgodność z przepisami prawnymi, etycznymi standardami i wartościami organizacji.

3. Odpowiedzialność. Wyraźne określenie roli, obowiązków i odpowiedzialności zarządu, kierownictwa, pracowników i innych uczestników w organizacji, aby zapewnić skuteczne zarządzanie i sprawiedliwość.

4. Monitorowanie i kontrola. Zapewnienie systemów i mechanizmów kontroli, audytu oraz monitoringu działań w celu oceny skuteczności, identyfikacji ryzyka i poprawy działalności organizacji.

5. Przejrzystość i sprawozdawczość. Zapewnienie jawności i dostępności informacji dotyczących działań organizacji, w tym informacji finansowych, decyzji zarządu i wyników działań.

Ważne, aby dobre governance było integralną częścią działalności organizacji, ponieważ wpływa na jej wiarygodność, zaufanie interesariuszy, efektywność operacyjną i zdolność do osiągania celów strategicznych. Poprawne zarządzanie i kontrola są niezbędne dla zapewnienia stabilności, zrównoważonego rozwoju i długoterminowego sukcesu organizacji.

Governance jako składnik ESG

Składnik Governance dotyczy zasad zarządzania i kontroli w organizacji oraz sposobu, w jaki organizacja zarządza swoimi działaniami, odpowiada za swoje decyzje i działa w zgodzie z etycznymi standardami.

W kontekście ESG Governance koncentruje się na praktykach zarządczych i strukturach decyzyjnych organizacji, które mają na celu zapewnienie odpowiedzialności, przejrzystości, uczciwości i zgodności z przepisami.

Ważne aspekty Governance związane z ESG obejmują następujące elementy:

1. Etyka i zasady. Właściwe Governance zakłada ustalenie i egzekwowanie etycznych standardów w organizacji. Dotyczy to przyjęcia klarownych zasad postępowania, zapobiegania konfliktom interesów, promowania uczciwości, uczciwego obchodzenia się z pracownikami, klientami, dostawcami i innymi interesariuszami.

2. Zarządzanie ryzykiem. Governance uwzględnia efektywne zarządzanie ryzykiem, zarówno wewnętrznym, jak i związanym z czynnikami zewnętrznymi. Organizacje powinny mieć odpowiednie procedury identyfikacji, oceny, monitorowania i zarządzania ryzykiem, które uwzględniają aspekty ESG, takie jak ryzyko środowiskowe, ryzyko społeczne, ryzyko związane z korupcją itp.

3. Struktury zarządzania. Governance obejmuje struktury zarządzania, takie jak rada nadzorcza, zarząd, komitety, które odpowiadają za podejmowanie decyzji strategicznych, kontrolę działań i monitorowanie wyników organizacji. Właściwe Governance wymaga zróżnicowanej i niezależnej rady nadzorczej oraz skutecznego zarządu, który ma odpowiednie umiejętności, doświadczenie i wiedzę.

4. Przejrzystość i raportowanie. Organizacje powinny zapewnić przejrzystość swoich działań, informacji finansowych i niefinansowych, takich jak informacje dotyczące efektów środowiskowych i społecznych. Raportowanie ESG jest coraz bardziej istotne dla inwestorów, klientów i innych interesariuszy, którzy oczekują informacji na temat praktyk zarządczych organizacji.

5. Odpowiedzialność społeczna. Governance odnosi się również do odpowiedzialności społecznej organizacji. Odpowiedzialność społeczna dotyczy uwzględniania interesów i potrzeb różnych grup interesariuszy, takich jak pracownicy, społeczności lokalne, dostawcy, konsumenci itp. Organizacje powinny działać w sposób społecznie odpowiedzialny, dbając o dobro społeczne i podejmując inicjatywy mające pozytywny wpływ na społeczność.

Governance jako składnik ESG jest istotne, ponieważ organizacje, które efektywnie zarządzają swoimi praktykami zarządczymi, mają większe szanse na osiągnięcie zrównoważonego sukcesu, redukcję ryzyka, zwiększenie zaufania interesariuszy i budowanie długoterminowej wartości.