Obowiązek tworzenia raportów uwzględniających czynniki ESG to konieczność, która od 2024 r. obejmie największe firmy, a w latach kolejnych także i mniejsze przedsiębiorstwa. Raport ESG powinien zawierać informacje dotyczące działalności i wpływu danego przedsiębiorstwa lub organizacji w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych i zarządzania biznesem.

Raport ESG ma dostarczyć informacje o działaniach podejmowanych przez firmę w obszarach takich jak: emisje gazów cieplarnianych, zarządzanie zasobami naturalnymi, prawa pracownicze, etyka biznesu i struktura zarządzania. Celem raportu ESG jest dostarczenie transparentnych informacji inwestorom, interesariuszom i społeczeństwu na temat wpływu działalności firmy na środowisko, społeczeństwo, czy zdolność przedsiębiorstwa do zarządzania ryzykiem w dłużej perspektywie czasu.

Raporty ESG obejmują zbiory danych, wskaźników, analiz związanych ze zrównoważonym rozwojem, odpowiedzialnością społeczną, czy działania realizowane w ramach obowiązujących przepisów.

Co powinien zawierać raport ESG

Wsłuchując się w wypowiedzi ekspertów i praktyków rynku postanowiliśmy zebrać najważniejsze założenia i informacje, które można umieścić w raporcie. Podzieliliśmy je na poszczególne aspekty związane z ESG, a więc: E – środowisko, S – społeczne aspekty funkcjonowania biznesu, G – informacje dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności czy branży mogą one występować częściej lub wcale. Oto najważniejsze elementy, które powinny być uwzględnione w raporcie ESG:

Informacje dotyczące środowiska

– emisje gazów cieplarnianych i inne aspekty związane z klimatem

– zużycie energii i źródła energii

– zarządzanie zasobami naturalnymi (np. woda, surowce w prodkucji)

– polityka zarządzania odpadami i recykling

– inicjatywy dotyczące ochrony środowiska i bioróżnorodności

Informacje dotyczące społecznych aspektów działalności biznesu:

polityka zatrudnienia i prawa pracownicze

– bezpieczeństwo i zdrowie pracowników (zarówno fizyczne, jak i psychiczne)

– równość praw i traktowania, włączanie w procesy decyzyjne w firmie i różnorodność

– relacje z dostawcami i zarządzanie łańcuchem dostaw

– zaangażowanie w działanie na rzecz lokalnych społeczności

 

Informacje dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem:

– struktura zarządzania w firmie i proces zarządzanie ryzykiem

– etyka prowadzonego biznesu i korporacyjne wartości

– systemy zarządzania zrównoważonym rozwojem

– relacje z interesariuszami i dialog społeczny

– zgodność z obowiązującymi przepisami i panującymi standardami

Warto, aby raport ESG zawierał postawione cele, poziom ich realizacji oraz strategię przedsiębiorstwa w zakresie zrównoważonego rozwoju. Można wymienić także kluczowe wskaźniki, które umożliwiają m.in. ocenę postępów w realizacji strategii ESG. Interesariuszy interesuje również metodologia raportowania, ramy prawne – regulacyjne (jeśli istnieją), certyfikacja raportu ESG.

Jak napisać raport ESG

Stworzenie raportu ESG wymaga starannego planowania, regularnego zbierania i odpowiedniego klasyfikowania informacji na temat działalności danego przedsiębiorstwa. Poniżej prezentujemy kilka istotnych kroków, które mogą pomóc i usprawnić proces przygotowania raportu.

1. Zdefiniuj cel raportu ESG i określ zakres informacji, które chcesz uwzględnić. Może to obejmować konkretne kategorie środowiskowe, społeczne i zarządcze, które są istotne dla Twojej organizacji.

2. Sporządź listę kluczowych wskaźników wydajności ESG, które są istotne dla Twojej branży i działalności. Mogą to być miary dotyczące emisji gazów cieplarnianych, zużycia energii, wskaźniki różnorodności w miejscu pracy czy poziomu zaangażowania społeczności lokalnych.

3. Skompletuj dane dotyczące poszczególnych wskaźników ESG. Mogą to być dane z wewnętrznych systemów zarządzania, audytów zewnętrznych, badania ankietowe lub inne źródła informacji.

4. Przeanalizuj zebrane dane, oceniając wydajność i wpływ organizacji w obszarach ESG. Staraj się zidentyfikować mocne strony oraz obszary, w których można wprowadzić ulepszenia.

5. Określ cele ESG, które chcesz osiągnąć, oraz strategię, jakie działania podejmiesz, aby je zrealizować. Warto uwzględnić zarówno cele krótko-, średnio- i długoterminowe, jak również konkretne kroki, jakie będą podejmowane w celu osiągnięcia tych celów.

Zadbaj o przejrzyste i zrozumiałe przedstawienie informacji, wykorzystując odpowiednie tabele, wykresy i komentarze opisowe.

7. Przejrzyj raport pod kątem dokładności i kompletności danych. Warto również rozważyć niezależną weryfikację lub certyfikację raportu ESG. Następnie udostępnij raport interesariuszom, takim jak inwestorzy, klienci, pracownicy i społeczność, stosując odpowiednie kanały komunikacji.

8. Raport ESG powinien być procesem ciągłym. Monitoruj postępy w realizacji celów, aktualizuj dane i raportuj regularnie, aby pokazywać zmiany i kontynuować poprawę w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Kto zajmuje się tworzeniem raportów ESG

Zazwyczaj to zadanie działów zajmujących się w firmie zrównoważonym rozwojem, odpowiedzialnością społeczną, komunikacji korporacyjnej lub zespołów zarządzania ryzykiem. Te działy mają za zadanie zbierać, analizować i raportować informacje dotyczące praktyk ESG organizacji.

Osoby odpowiedzialne za tworzenie raportów ESG powinny mieć dostęp do różnych działów i jednostek w organizacji, aby zdobyć niezbędne informacje i dane dotyczące działań związanych z ESG.

Firmy mogą korzystać też z usług zewnętrznych firm konsultingowych lub agencji, które pomagają w opracowaniu raportów ESG.

Jakie jest znaczenie raportów ESG dla biznesu

Regularne raportowanie działalności firmy w ramach strategii ESG dostarcza informacje na temat zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa i zwiększa wiarygodność organizacji w oczach interesariuszy. Mogą nimi być inwestorzy, klienci, pracownicy, czy lokalna społeczność. Zwiększanie zaufania może przyczynić się do budowania długoterminowych relacji i podnoszenia reputacji firmy.

Dodatkowo raporty ESG pozwalają organizacjom identyfikować i zarządzać różnymi rodzajami ryzyka. Poprzez analizę i raportowanie tych czynników, organizacje mogą podejmować lepsze decyzje biznesowe, unikać potencjalnych błędnych decyzji, czy minimalizować potencjalne straty finansowe.  – Raporty finansowe mówią o tym, jak było, a raport ESG mówi o tym, jak będzie – podkreślała Barbara Kopeć, Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Projektami i ESG w Diagnostyka S.A. podczas Okrągłego Stołu organizowanego przez Kompas ESG.

Skupienie się na kwestiach środowiskowych i społecznych może z kolei prowadzić do identyfikacji obszarów, w których organizacja może poprawić swoją efektywność. Działania związane z oszczędnością energii, redukcją emisji lub optymalizacją zarządzania zasobami mogą obniżyć koszty prowadzenia firmy i zwiększyć efektywność działania organizacji.

I co najważniejsze – dla inwestorów (zwłaszcza zagranicznych) raporty stanowią podstawę do decyzji inwestycyjnych. Raporty ESG mogą być więc możliwością pozyskania lub zwiększenia dostępu do kapitału i nowych źródeł finansowania.

Raporty ESG pomagają więc organizacjom zwiększać poziom transparentności, pomagają lepiej zarządzać ryzykiem, mogą poprawiać efektywność operacyjną oraz przyciągać inwestorów.