Ageizm, znany szerzej jako dyskryminacja ze względu na wiek, to zjawisko, które dotyka różne obszary życia społecznego i zawodowego. Mimo że problem ten jest powszechny na całym świecie, w Polsce przybiera specyficzne formy.

Definicja ageizmu

Ageizm to stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja wobec osób lub grup na podstawie ich wieku. Zjawisko to jest obecne w wielu obszarach, ale szczególnie widoczne staje się na rynku pracy, gdzie starsi pracownicy są często postrzegani jako mniej produktywni, mniej elastyczni w uczeniu się nowych technologii czy też drożsi w utrzymaniu ze względu na większe wymagania zdrowotne.

Wpływ ageizmu na rynek pracy

Na rynku pracy ageizm manifestuje się poprzez ograniczone możliwości zatrudnienia dla starszych osób, niższe szanse na awans, a także przez wcześniejsze przymusowe przejścia na emeryturę. Taka sytuacja prowadzi nie tylko do problemów ekonomicznych dla poszkodowanych, ale także skutkuje zmniejszeniem potencjału innowacyjnego i twórczego w organizacjach, które nie wykorzystują w pełni doświadczenia i umiejętności starszych pracowników.

W Polsce, według przeprowadzonych badań terenowych, ageizm jest szczególnie widoczny w procesach rekrutacyjnych. Starsi kandydaci są często eliminowani na wczesnych etapach rekrutacji, co obserwuje się poprzez brak odpowiedzi na aplikacje bądź przez jawne komunikaty sugerujące, że poszukiwani są tylko młodsi pracownicy. Ponadto obserwuje się także stereotypy dotyczące mniejszej zdolności adaptacji starszych osób do zmieniającego się środowiska pracy, co dodatkowo pogłębia ich wykluczenie zawodowe.

Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

Społeczny wpływ ageizmu

Społecznie, ageizm przyczynia się do izolacji i marginalizacji osób starszych, co może prowadzić do poważnych problemów psychologicznych, w tym depresji i obniżenia samooceny. To z kolei może wpływać na ogólny stan zdrowia tej grupy demograficznej, zwiększając ich zależność od systemu opieki zdrowotnej oraz wsparcia społecznego.

ageizm na rynku pracy
Fot. DALLE-3

Powiązanie ageizmu z ESG

ESG, czyli kwestie związane z odpowiedzialnością środowiskową, społeczną i korporacyjną zarządzania, również łączy się z problematyką ageizmu. Z perspektywy społecznej, zasady ESG zobowiązują firmy do budowania inkluzji i równości, co obejmuje także zwalczanie dyskryminacji ze względu na wiek. Przedsiębiorstwa, które aktywnie przeciwdziałają ageizmowi, demonstrują nie tylko etyczną postawę, ale także budują lepsze relacje wewnątrz organizacji, co przekłada się na długoterminową stabilność i pozytywny wizerunek.

Ageizm stanowi znaczące wyzwanie na polskim rynku pracy i w społeczeństwie, z negatywnymi konsekwencjami zarówno dla poszczególnych osób, jak i dla szeroko rozumianej społeczności. Integracja kwestii ageizmu w strategie ESG może być krokiem w kierunku budowania bardziej zrównoważonego i sprawiedliwego środowiska, zarówno w kontekście zawodowym, jak i społecznym. Wobec rosnącej świadomości na temat ageizmu, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, istnieje nadzieja na zmianę postaw i promowanie bardziej inkluzywnych postaw.

Czytaj dalej: