Co to jest audyt i czym wyróżnia się to badanie z zakresu ESG? W tekście staramy się wyjaśnić tę problematykę. Audyt to szczegółowa i systematyczna ocena różnych aspektów organizacji lub projektu, realizowana przez uprawnionego audytora lub zespół audytorów.

Proces ten ma na celu weryfikację zgodności z określonymi normami, przepisami czy oczekiwaniami interesariuszy, a także ocenę skuteczności wdrożonych procedur czy procesów zarządczych. Audyt może obejmować różne obszary, takie jak finanse, zgodność prawna, jakość, bezpieczeństwo oraz wydajność operacyjna.

Co to jest audyt ESG?

Audyt ESG to proces oceny, w jaki sposób organizacje zarządzają swoimi obowiązkami i ryzykami związanymi ze środowiskiem, społeczeństwem oraz zarządzaniem korporacyjnym. Audyty ESG nabierają na znaczeniu w miarę rosnącej świadomości społecznej i regulacji dotyczących zrównoważonego rozwoju. Przedsiębiorstwa stają przed wyzwaniami takimi jak np. dostosować swoje operacje i strategie do oczekiwań i standardów ESG, co jest coraz częściej wymagane przez prawników, inwestorów i klientów.

Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

Rola audytu ESG

Audyt ESG ocenia, jak firma radzi sobie z aspektami środowiskowymi, społecznymi oraz zarządzania, co obejmuje poniższe kwestie.

  • Środowisko. Jak organizacja wpływa na środowisko naturalne, jak zarządza zasobami naturalnymi i jak minimalizuje negatywne skutki swojej działalności na środowisko.
  • Społeczność. Jak firma angażuje się w społeczność, zarządza relacjami z pracownikami, klientami oraz innymi interesariuszami.
  • Zarządzanie korporacyjne. Transparentność operacji, przestrzeganie prawa, etyczne zachowania w zarządzaniu i decyzjach strategicznych.

Procedura badania oraz regulacje

Audyt ESG może obejmować niżej wymienione kroki.

  1. Oceny zgodności z międzynarodowymi i lokalnymi przepisami prawnymi dotyczącymi środowiska i społeczności.
  2. Ocenę procedur wewnętrznych i efektywności zarządzania.
  3. Weryfikację raportów niefinansowych na zgodność z przyjętymi standardami, takimi jak GRI, SASB, czy ESRS.

Zarówno Unia Europejska, jak i inne jurysdykcje na świecie wprowadzają nowe regulacje wymagające od firm raportowania i weryfikacji informacji ESG. Na przykład, zgodnie z nowymi regulacjami unijnymi (Dyrektywa CSRD), coraz więcej firm będzie musiało poddać swoje sprawozdania niefinansowe audytowi ESG. To z kolei pociąga za sobą potrzebę stosowania nowych standardów audytowych, takich jak ISSA 5000, które regulują zakres i sposób prowadzenia audytów.

W Polsce od 1 stycznia 2024 r. sprawozdania „niefinansowe” zostaną po raz pierwszy poddane audytowi, a w pierwszym roku obowiązek ten dotyczyć będzie głównie większych JZP. W kolejnych latach liczba podmiotów zobowiązanych do przeprowadzenia takiego audytu będzie sukcesywnie wzrastać. To przyniesie szereg nowych wyzwań, które do tej pory nie występowały w sektorze audytowym.

Korzyści płynące z audytów ESG

Audyt ESG przynosi firmom szereg korzyści, które są kluczowe dla zrównoważonego rozwoju oraz utrzymania konkurencyjności na rynku. Poprzez audyt ESG organizacje mogą dokładnie ocenić swoje działania w zakresie środowiskowym, społecznym i zarządzania korporacyjnego, co jest istotne w kontekście rosnących oczekiwań zarówno konsumentów, jak i inwestorów. Przeprowadzenie audytu ESG pozwala firmom na identyfikację istotnych obszarów ryzyka oraz możliwości poprawy, co bezpośrednio wpływa na ich operacje i potencjalny rozwój.

Procedura ułatwia również zrozumienie i dostosowanie się do zmieniających się regulacji prawnych, co jest szczególnie istotne w świetle rosnącej liczby przepisów dotyczących zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą unikać potencjalnych kar i reputacyjnych strat związanych z niezgodnością działalności z prawem. Dodatkowo, audyty ESG pozwalają na zwiększenie przejrzystości i wiarygodności przedsiębiorstw, co przekłada się na lepsze relacje z interesariuszami i wzmacnia zaufanie klientów oraz inwestorów. Transparentność w raportowaniu niefinansowym może również sprzyjać przyciąganiu nowego kapitału oraz korzystniejszych warunków kredytowych od instytucji finansowych, które coraz częściej uwzględniają kryteria ESG w swoich decyzjach inwestycyjnych.

Kolejną korzyścią z audytów ESG jest możliwość wewnętrznej optymalizacji procesów, co może prowadzić do oszczędności kosztów oraz efektywniejszego zarządzania zasobami. Firmy mogą lepiej zarządzać swoimi zobowiązaniami środowiskowymi i społecznymi, co nie tylko wpływa na redukcję negatywnego wpływu na środowisko, ale także poprawia warunki pracy i zadowolenie pracowników. W efekcie możemy oczekiwać wzrostu produktywności i lepszego wizerunku firmy w oczach społeczności lokalnej oraz szerszego grona odbiorców.

Przyszłość

W miarę jak coraz więcej firm będzie zobowiązanych do przestrzegania standardów ESG, rola audytów ESG będzie się zwiększać. Od tego roku nie pozostanie wielu wątpliwości, co to jest audyt z tego zakresu. Firmy, które skutecznie wdrożą strategie ESG i poddadzą się audytom, będą lepiej przygotowane do przyszłych wyzwań rynkowych i regulacyjnych, co może przyczynić się do ich długoterminowego sukcesu i zrównoważonego rozwoju.

Czytaj dalej: