Norma ISO 50001 skupia się na efektywnym zarządzaniu energią w organizacjach różnej wielkości i branż. Formalnie to ISO 50001, “Systemy zarządzania energią. Wymagania i zalecenia użytkowania”. Jest opracowana w odpowiedzi na potrzeby współczesnej gospodarki. Ma na celu nie tylko promowanie rozwoju, ale i ochronę środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Norma ISO 50001 stanowi kompendium najlepszych metod, które umożliwiają każdej instytucji maksymalnie efektywne i, co istotne, nieustanne ulepszanie zarządzania energią, przy jednoczesnym przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawnych oraz innych wymogów, których spełnienie jest wymagane od danej organizacji.

Zakres formalny i wymogi ISO 50001

Jej głównym celem jest umożliwienie organizacjom systematycznego podejścia do ciągłego poprawiania efektywności energetycznej, co nie tylko redukuje koszty operacyjne, ale również przyczynia się do ochrony środowiska poprzez minimalizację emisji gazów cieplarnianych.

Norma ISO 50001 ma zastosowanie do każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości, rodzaju czy branży, która pragnie systematycznie poprawiać swoją efektywność energetyczną. Standard ten został zaprojektowany, aby był kompatybilny z innymi systemami zarządzania, takimi jak ISO 9001 (zarządzanie jakością) i ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe), co umożliwia organizacjom integrację systemów zarządzania.

W związku z nowym wydaniem normy ISO 50003 Wymagania dla jednostek audytujących i certyfikujących systemy zarządzania energią informujemy, że podczas prowadzonych przez UDT-CERT audytów nadzoru SZE audytorzy będą szukali dowodów na wdrożenie działań mających służyć poprawie wyniku energetycznego.

Podczas audytu nadzoru certyfikowana organizacja nie musi przedstawić poprawy wyniku energetycznego. Nadal obowiązuje konieczność udowodnienia poprawy wyniku energetycznego.

Urząd Dozoru Technicznego

Wymogi normy ISO 50001

 • Polityka energetyczna. Organizacja musi opracować politykę energetyczną, która odzwierciedla jej zobowiązanie do ciągłego doskonalenia efektywności energetycznej.
 • Planowanie. Wymaga to identyfikacji obszarów znacznego zużycia energii oraz określenia celów, celów i działań w celu poprawy wydajności energetycznej.
 • Wdrażanie i eksploatacja. Wdrażanie procesów i procedur niezbędnych do realizacji polityki energetycznej, celów i działań.
 • Sprawdzanie. Monitorowanie i mierzenie procesów oraz analiza wyników w stosunku do polityki energetycznej, celów, oraz innych kryteriów efektywności energetycznej.
 • Przegląd przez zarząd. Regularny przegląd systemu zarządzania energią przez najwyższe kierownictwo w celu zapewnienia jego ciągłej przydatności, adekwatności i efektywności.

Dodatkowo, norma ISO 50001 kładzie silny nacisk na zaangażowanie i odpowiedzialność najwyższego kierownictwa, wymaga przeprowadzania audytów wewnętrznych systemu zarządzania energią, a także dokładnego przeglądu i analizy energetycznej, która jest fundamentem dla ustalenia bazowych wskaźników wydajności energetycznej (EnPIs) oraz dla identyfikacji obszarów do poprawy.

Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

Korzyści wynikające z wdrożenia normy ISO 50001

 1. Redukcja kosztów operacyjnych poprzez zmniejszenie zużycia energii.
 2. Poprawa wydajności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych.
 3. Wzmocnienie wizerunku korporacyjnego jako organizacji odpowiedzialnej środowiskowo.
 4. Zwiększenie konkurencyjności na rynku poprzez demonstrację zobowiązania do zrównoważonego rozwoju.
 5. Zgodność z regulacjami prawnymi i zmniejszenie ryzyka związanego z cenami energii.
 6. Podsumowując, ISO 50001 oferuje ramy, dzięki którym organizacje mogą systematycznie i skutecznie zarządzać swoim zużyciem energii, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju i optymalizacji kosztów.

ISO 50001 jest kluczowym narzędziem dla organizacji, które chcą zoptymalizować swoje zarządzanie energią, zmniejszyć koszty operacyjne i minimalizować swój ślad węglowy. Wdrożenie i certyfikacja według normy ISO 50001 przynosi korzyści nie tylko ekonomiczne, ale i środowiskowe, co przyczynia się do zrównoważonego rozwoju i poprawy konkurencyjności na rynku.

Jak wygląda proces certyfikacji ISO 50001?

Proces certyfikacji wymaga od organizacji wdrożenia systemu zarządzania energią zgodnie z wymaganiami normy, przeprowadzenia wewnętrznych audytów, a następnie zewnętrznego audytu przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Audyty mają na celu weryfikację, czy system jest skutecznie wdrożony i utrzymany.

Czytaj dalej: