Respect Index (RI) to indeks giełdowy stworzony i publikowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 19 listopada 2009 do 1 stycznia 2020.

Indeks ten skupiał spółki odpowiedzialne społecznie, działające zgodnie z najwyższymi standardami społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Celem Respect Index było promowanie najlepszych praktyk w zarządzaniu w aspektach ekonomicznych, ekologicznych i społecznych wśród spółek publicznych.

Cele Respect Index

Głównym celem Respect Index było wyróżnianie spółek, które są zarządzane w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, a jednocześnie podkreślanie ich atrakcyjności inwestycyjnej. Index miał za zadanie również promowanie wysokich standardów w zarządzaniu korporacyjnym, relacjach z inwestorami oraz przestrzeganiu zasad odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Z 1 stycznia 2020 r. inicjatywa została zniesiona.


Uchwała Nr 805/2019
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 12 sierpnia 2019 r.

w sprawie zakończenia obliczania i podawania do publicznej wiadomości indeksu RESPECT Index

Na podstawie § 20 ust. 5 Statutu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

§ 1

  1. Giełda zaprzestaje obliczania i podawania do publicznej wiadomości indeksu RESPECT Index.
  2. Uchyla się szczegółowe zasady konstrukcji i podawania do publicznej wiadomości indeksu RESPECT Index, określone Uchwałą Nr 651/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 listopada 2009 r. (z późn. zm.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Komunikaty i uchwały GPW

Podstawy do zakwalifikowania firmy do Respect Index

Do indeksu mogły być zakwalifikowane spółki, które spełniały wysokie wymagania w zakresie ładu korporacyjnego, relacji z inwestorami oraz czynników ESG (Environmental, Social, and Governance). Proces selekcji opierał się na wypełnieniu przez spółki ankiet dotyczących ich działalności CSR, które były podstawą nadania im odpowiedniego ratingu.

Korzyści płynące z nadania indeksu

Spółki wyróżnione w Respect Index zyskiwały rozpoznawalność jako przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie, co mogło przekładać się na ich atrakcyjność inwestycyjną. Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez GPW, inwestorzy coraz częściej doceniali spółki stosujące wysokie standardy ESG, uznając, że przekłada się to na ich wyniki finansowe. Opisywane wyróżnienie mogło więc stanowić istotny element strategii budowania wartości firmy.

Znaczenie w kontekście globalnym i WIG-ESG

Respect Index był pierwszym tego typu wskaźnikiem w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i stanowił odpowiedź na rosnące globalne zainteresowanie inwestycjami społecznie odpowiedzialnymi. W 2019 roku, po dziesięciu latach funkcjonowania przedsięwzięcia, GPW rozpoczęła publikację indeksu WIG-ESG, który stał się jego “następcą”, skupiając się na podobnych kryteriach oceny spółek.

Indeks WIG-ESG jest publikowany od 3 września 2019 roku, na podstawie wartości portfela akcji spółek uznawanych za odpowiedzialne społecznie tj. takich, które przestrzegają zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie, w szczególności w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych, ekonomicznych i ładu korporacyjnego. WIG-ESG jest indeksem dochodowym, co oznacza, że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim transakcji, jak i dochody z tytułu dywidend. Udział jednej spółki w indeksie jest ograniczany do 10%, natomiast sumaryczny udział spółek, z których udział każdej przekracza 5%, jest ograniczany do 40%.

GPW Benchmark

Fot. gpwbenchmark.pl

Podsumowanie inicjatywy

Respect Index odegrał ważną rolę w promowaniu odpowiedzialności społecznej i środowiskowej wśród polskich spółek giełdowych. Jego dziedzictwo jest kontynuowane przez indeks WIG-ESG, który jeszcze bardziej podkreśla znaczenie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej w ocenie atrakcyjności inwestycyjnej spółek.

Czytaj dalej: