Unijna dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) wprowadza zmiany w zakresie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w aspekcie ESG. Dyrektywa ta wymaga od spółek ujawniania bardziej szczegółowych informacji dotyczących ich wpływu na środowisko, społeczeństwo oraz zarządzanie. Ma to na celu zwiększenie przejrzystości działań firm i ich wpływu na zrównoważony rozwój. Spółki będą musiały udowadniać, czy ich działalność i strategia biznesowa uwzględniają aspekty zrównoważonego rozwoju oraz jakie podejmują działania w celu poprawy swoich wyników w tej dziedzinie.

Dyrektywa ESG, czyli skrót do dyrektywy ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju

Tak zwana dyrektywa ESG tj. CSRD, wprowadza nowe obowiązki raportowe. Początkowo, największe firmy, które już miały obowiązek składania sprawozdań niefinansowych zgodnie z dyrektywą NFRD (Non-Financial Reporting Directive), będą musiały raportować w zakresie ESG. Następnie, obowiązki te zostaną rozszerzone na duże jednostki, spełniające co najmniej dwa z trzech kryteriów: zatrudnienie powyżej 250 osób, roczne obroty powyżej 40 mln EUR lub aktywa przekraczające 20 mln EUR. W późniejszym etapie, małe i średnie spółki giełdowe również będą podlegać tym wymogom. Dodatkowo, dyrektywa CSRD wprowadza obowiązki sprawozdawcze dla podmiotów spoza UE, generujących w Unii obroty powyżej 150 mln EUR i posiadających oddział w UE.

Mimo że dyrektywa CSRD weszła w życie 5 stycznia 2023 roku, firmy mają czas na przygotowanie się do jej wymogów. Pierwsze raporty zgodne z CSRD będą wymagane od największych podmiotów za rok 2024, a następnie od kolejnych dużych jednostek i małych oraz średnich przedsiębiorstw notowanych na giełdzie w kolejnych latach. Ważne jest jednak, aby firmy już teraz zaczęły zbierać i analizować dodatkowe informacje dotyczące ich działalności, które będą niezbędne do sporządzenia tych raportów.

Dyrektywa CSRD przewiduje trzyetapowy harmonogram zastosowania nowych obowiązków przez podmioty:

  • w 2025 roku (za rok obrotowy 2024) informacje przedstawią największe podmioty (jednostki zainteresowania publicznego, których liczba pracowników przekracza 500 osób), które już obecnie raportują na podstawie ustawy o rachunkowości;
  • w 2026 roku pozostałe duże przedsiębiorstwa;
  • w 2027 raporty złożą małe i średnie spółki giełdowe.
Co to jest ESG i jak realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju może wpłynąć na prowadzenie Twojego biznesu, parp.gov.pl

Jednolite podejście do raportowania

Europejska Rada ds. Sprawozdawczości Finansowej dąży do standaryzacji raportowania. Zgodnie z dyrektywą CSRD, raporty muszą obejmować informacje dotyczące transformacji energetycznej, gospodarki o obiegu zamkniętym, ochrony bioróżnorodności, zapotrzebowania na wodę, zanieczyszczeń oraz kwestii społecznych i pracowniczych. Obejmuje to m.in. ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych, recykling, dbałość o bioróżnorodność, zarządzanie zużyciem wody, kontrolę emisji zanieczyszczeń oraz zapewnienie godziwych warunków pracy i równości szans.

Czytaj dalej: