Unia Europejska nakłada na największe firmy obowiązek tworzenia raportów ESG. Zgodnie z unijną dyrektywą CSRD, największe przedsiębiorstwa publiczne i inne duże spółki będą od 2024 r. zobowiązane do przygotowania raportu, który będzie później poddany niezależnemu audytowi, co oznacza, że zewnętrzna firma audytorska będzie sprawdzać i potwierdzać wiarygodność przedstawionych informacji. Obowiązek ten sukcesywnie zacznie obejmować też mniejsze przedsiębiorstwa.

Jednym z celów unijnej dyrektywy jest zwiększenie transparentności i wiarygodności sprawozdań z działalności firm i uwzględnianiu w tej działalności czynników ESG (Environmental, Social, and Governance).

Wprowadzenie obowiązku audytowania raportów ESG ma na celu weryfikacji zawartych w raportach informacji, co ma zwiększyć zaufanie inwestorów, konsumentów i innych interesariuszy. Dyrektywa CSRD została przyjęta przez Komisję Europejską, ale jej wprowadzenie w życie wymagało stworzenia procesu legislacyjnego na szczeblu państw członkowskich Unii Europejskiej.

Czym jest dyrektywa CSRD

Dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) jest unijnym aktem prawnym mającym na celu wprowadzenie jednolitych zasad dotyczących raportowania zrównoważonego rozwoju przez przedsiębiorstwa. CSRD jest nową wersją istniejącej dyrektywy dotyczącej sprawozdawczości korporacyjnej, znanej jako dyrektywa NFRD (Non-Financial Reporting Directive).

Do najważniejszych elementów dyrektywy CSRD możemy zaliczyć obowiązek raportowania, który w pierwszym etapie (od 2024 r.) dotyczyć będzie największych przedsiębiorstw publicznych oraz niektórych dużych spółek niepublicznych.

Jedną z ról dyrektywy CSRD jest zwiększenie świadomości wśród firm co do ich wpływu na m.in. środowisko i społeczeństwo. Unijne przepisy mają promować zrównoważony rozwój przedsiębiorstw.

Pełna treść dyrektywy CSRD dostępna jest na rządowej stronie pod tym adresem. Została ona opublikowana w grudniu 2022 r.

Kogo i kiedy obejmie dyrektywa CSRD

Zapisy dokumentu obejmują wszystkie państwa UE i znacząco zwiększą liczbę firm, które będą musiały raportować wpływ swojej działalności na środowisko, społeczeństwo i procedury obowiązujące w ramach danej organizacji. Przepisy sukcesywnie, rok po roku, będą obejmowały kolejne grupy przedsiębiorstw.

I tak od 1 stycznia 2024 r. aż do 2028 r. dyrektywa CSRD będzie obejmowała:

1) W pierwszym kroku firmy i spółki zatrudniające powyżej 500 pracowników, które już objęte były dyrektywą NFRD 

2) W drugim roku, od 1 stycznia 2025 r. raporty niefinansowe będą musiały przygotowywać duże firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników lub generujące obroty na poziomie 40 mln euro lub z aktywami na poziomie 20 mln euro. 

3) W trzecim kroku, od 1 stycznia 2026 r. CSRD obejmie sektor małych i średnich firm i inne przedsiębiorstwa notowane na giełdzie.

Według unijnych szacunków po wejściu w życie dyrektywy CSRD obowiązki przedstawiania raportów niefinansowych w oparciu o czynniki ESG będą obejmować około 50 tysięcy firm na terenie całej UE.