Bank Światowy ma ważną rolę w globalnym rozwoju i walce z ubóstwem. Jego misją jest zakończenie skrajnego ubóstwa i zwiększenie wspólnego dobrobytu na zrównoważonej planecie.

W kontekście zmian klimatycznych i rosnących wyzwań środowiskowych, Bank Światowy intensywnie angażuje się w finansowanie zielonych technologii, które stanowią klucz do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. W niniejszym artykule omówimy rolę Banku Światowego w finansowaniu zielonych technologii oraz jego zaangażowanie w kwestie ESG.

Bank Światowy: historia i misja

Bank Światowy powstał jako efekt konferencji w Bretton Woods w 1944 roku. Rozpoczął działalność z misją odbudowy zniszczonych wojną krajów Europy i Japonii. Obecnie instytucja ta zrzesza 189 krajów członkowskich, a jej główną siedzibą jest Waszyngton. Misją Banku Światowego jest zakończenie skrajnego ubóstwa oraz promowanie wspólnego dobrobytu w skali globalnej. Ponadto Bank zapewnia także długoterminowe pożyczki, dotacje oraz pomoc techniczną, wspierając projekty związane z ochroną zdrowia, edukacją, ochroną środowiska i rozbudową infrastruktury.

Grupa Banku Światowego w Polsce

Co ważne Bank Światowy wspiera Polskę w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Robi to poprzez inwestycje w energię odnawialną, poprawę efektywności energetycznej budynków, zarządzanie zasobami wodnymi oraz zrównoważony transport. Projekty te przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń, poprawiając jednocześnie jakość powietrza i wody. Bank finansuje również inicjatywy związane z ochroną lasów i promowaniem zrównoważonego rolnictwa. To wspiera bioróżnorodność i minimalizuje negatywny wpływ na środowisko.

Współpraca z Bankiem Światowym umożliwia Polsce skuteczne zarządzanie zasobami naturalnymi i adaptację do zmian klimatycznych. Dzięki temu Polska realizuje swoje ambitne cele klimatyczne zgodne z porozumieniem paryskim. Bank Światowy zapewnia doradztwo polityczne, pomoc techniczną oraz finansowanie, wspierając Polskę w budowaniu zrównoważonej i zielonej gospodarki.

bank światowy
Fot. www.worldbank.org/pl/country/poland

Finansowanie zielonych technologii

Bank Światowy odgrywa istotną rolę w promowaniu i finansowaniu zielonych technologii. Zielone technologie obejmują szeroki zakres innowacji mających na celu zmniejszenie wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne. Przykłady takich technologii to odnawialne źródła energii (wiatr, słońce), technologie oszczędzające wodę, recykling, efektywność energetyczna oraz transport niskoemisyjny.

Projekty i inicjatywy

Od 1947 roku Bank Światowy sfinansował ponad 12,000 projektów rozwojowych, w tym liczne inicjatywy związane z zielonymi technologiami. Przykładowo, Bank finansuje projekty w zakresie rozwoju energii odnawialnej, modernizacji sieci energetycznych, poprawy efektywności energetycznej budynków oraz ochrony zasobów wodnych. Te inwestycje nie tylko przyczyniają się do ochrony środowiska, ale także wspierają tworzenie miejsc pracy. Bank wpływa na poprawę jakości życia w krajach rozwijających się.

Zielone obligacje

Jednym z ważnych narzędzi finansowania zielonych technologii przez Bank Światowy są zielone obligacje. To instrumenty finansowe, których celem jest pozyskiwanie środków na projekty przynoszące korzyści środowiskowe. Od 2008 roku Bank Światowy wyemitował zielone obligacje o wartości miliardów dolarów, finansując projekty związane z energią odnawialną, transportem niskoemisyjnym oraz zarządzaniem zasobami wodnymi.

Udział Banku Światowego w ESG

ESG to trzy kluczowe filary zrównoważonego rozwoju. Bank Światowy aktywnie działa również na rzecz promowania zasad ESG, które są integralną częścią jego strategii i działalności.

Zbieranie danych i publikacje

Co więcej, Bank Światowy prowadzi szeroko zakrojone badania i zbiera dane dotyczące zrównoważonego rozwoju, które są dostępne dla polityków, uczestników rynków finansowych oraz naukowców. W istocie dane te obejmują takie obszary jak emisje i zanieczyszczenia, zużycie energii, ryzyko klimatyczne, bezpieczeństwo żywnościowe, dostęp do usług, edukację, zatrudnienie, zdrowie oraz równość płci.

Ramy ESG

Bank Światowy opracował kompleksowe ramy ESG, które służą jako narzędzie oceny zrównoważonego rozwoju krajów. Ramy te obejmują trzy główne filary: środowisko, społeczeństwo i zarządzanie.

  • Środowisko: ocenia zrównoważony rozwój kraju w kontekście zarządzania zasobami naturalnymi, ryzyka klimatycznego oraz zrównoważonego dostępu do energii i żywności.
  • Społeczeństwo: mierzy skuteczność krajów w zaspokajaniu podstawowych potrzeb ludności, redukcji ubóstwa oraz inwestycji w kapitał ludzki.
  • Zarządzanie: ocenia zdolność instytucji do wspierania stabilności, wzrostu gospodarczego i redukcji ubóstwa, a także ich efektywność polityczną i praworządność.

Publikacje i badania

Bank Światowy regularnie publikuje raporty i badania dotyczące zrównoważonego rozwoju. Przykładowo, publikacja „Could Sustainability-Linked Bonds Incentivize Lower Deforestation in Brazil’s Legal Amazon?” analizuje potencjał obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem w redukcji wylesiania w Amazonii. Co do zasady takie badania dostarczają cennych informacji i narzędzi dla polityków oraz inwestorów, pomagając w tworzeniu skutecznych strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Podsumowanie

Bank Światowy odgrywa kluczową rolę w finansowaniu zielonych technologii i promowaniu zasad ESG na całym świecie. Ponadto dzięki inwestycjom w odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną oraz zarządzanie zasobami naturalnymi, Bank przyczynia się do ochrony środowiska i poprawy jakości życia. Jego zaangażowanie w zbieranie danych, badania i publikacje w obszarze ESG wspiera globalne wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju, dostarczając narzędzi i wiedzy niezbędnej do skutecznego działania.

Czytaj dalej: