Efekt cieplarniany to naturalny proces powodowany przez gazy cieplarniane, dzięki któremu na Ziemi możliwe jest istnienie życia. Proces ten polega na tym, że gazom cieplarnianym, takim jak dwutlenek węgla, metan czy para wodna, udaje się zatrzymać część promieniowania słonecznego, które dociera do powierzchni Ziemi.

Po wchłonięciu przez Ziemię, promieniowanie to jest wypromieniowywane z powrotem w kierunku przestrzeni kosmicznej, ale część tego promieniowania zostaje „złapana” przez gazy cieplarniane i jest odbijana z powrotem na Ziemię. Dzięki temu procesowi, temperatura na naszej planecie utrzymuje się na stabilnym, życiodajnym poziomie.

Jednakże działalność ludzka, zwłaszcza spalanie paliw kopalnych i wylesianie, prowadzi do zwiększenia stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze. To z kolei powoduje nasilenie efektu cieplarnianego, co prowadzi do globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych. Szereg negatywnych skutków tego procesu, jak ekstremalne warunki pogodowe, topnienie lodowców czy podnoszenie się poziomu mórz, stanowi poważne wyzwanie dla środowiska naturalnego i społeczności na całym świecie.

Wpływ efektu cieplarnianego na środowisko

Efekt cieplarniany ma istotny wpływ na Ziemię i środowisko. W Europie, na przykład, obserwuje się zwiększoną liczbę ekstremalnych susz, co prowadzi do strat w rolnictwie, energetyce i publicznych sieciach wodociągowych. Przewiduje się, że przy wzroście średniej temperatury o 3°C susze będą dwukrotnie częstsze, a straty wynikające z suszy mogą wzrosnąć do 40 mld euro rocznie. Zmiana klimatu powoduje również intensywniejsze i częstsze pożary roślinności, zwłaszcza w regionie śródziemnomorskim.

Emisje historyczne i scenariusze przyszłych emisji, źródło: naukaoklimacie.pl

Innym skutkiem efektu cieplarnianego jest zmiana w dostępności słodkiej wody. Topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu mórz i zmiany w opadach wpływają na jakość i ilość wody słodkiej, co ma konsekwencje dla rolnictwa i dostaw wody pitnej.

Efekt cieplarniany przyczynia się również do częstszych i intensywniejszych powodzi. W Europie powodzie rzeczne oraz powodzie spowodowane przez ulewne deszcze stanowią zagrożenie dla życia ludzi, infrastruktury i gospodarki.

Podnoszenie się poziomu mórz, wynikające głównie z rozszerzalności cieplnej oceanów i topnienia lodowców, stanowi kolejne poważne zagrożenie. Przewiduje się, że do końca wieku poziom mórz w Europie podniesie się średnio o 60–80 cm. To może spowodować erozję wybrzeży, powodzie i zagrożenie dla bioróżnorodności.

Zmiana klimatu wpływa także na bioróżnorodność. Szybkie zmiany klimatyczne sprawiają, że wiele gatunków roślin i zwierząt nie jest w stanie się przystosować, co ma wpływ na ekosystemy i bioróżnorodność.

Ogólnie rzecz biorąc, efekt cieplarniany i wynikające z niego zmiany klimatyczne mają szeroki wpływ na środowisko, gospodarkę i życie codzienne ludzi na całym świecie. Działania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych i adaptacji do zmieniającego się klimatu są kluczowe dla łagodzenia tych skutków​​​​.

Jakie gazy mają wpływ na efekt cieplarniany?

Na efekt cieplarniany wpływają różne gazy, które mają zdolność do absorbowania i zatrzymywania ciepła w atmosferze Ziemi. Jedne z najważniejszych wspomniano poniżej.

  • Dwutlenek węgla (CO2). Jest to główny gaz cieplarniany, powstający głównie w wyniku spalania paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa i gaz naturalny, a także w wyniku wylesiania i innych zmian użytkowania ziemi.
  • Metan (CH4). Ten gaz cieplarniany jest silniejszy niż dwutlenek węgla, ale pozostaje w atmosferze przez krótszy czas. Powstaje głównie w wyniku procesów rolniczych, jak hodowla bydła, uprawa ryżu oraz naturalnych procesów w mokradłach.
  • Podtlenek azotu (N2O). Powstaje głównie z nawozów stosowanych w rolnictwie oraz procesów spalania paliw kopalnych i biomasy. Jest to gaz cieplarniany, który może pozostawać w atmosferze przez bardzo długi czas.
  • Fluorowane gazy cieplarniane. Do tej grupy należą hydrofluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) i heksafluorek siarki (SF6). Są one stosowane w przemyśle, na przykład w chłodnictwie i klimatyzacji. Charakteryzują się bardzo wysokim potencjałem cieplarnianym, ale występują w atmosferze w znacznie mniejszych ilościach niż CO2, CH4 czy N2O.

Emisje tych gazów, szczególnie w wyniku działalności ludzkiej, mają znaczący wpływ na wzrost efektu cieplarnianego i globalne ocieplenie. Z tego powodu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych jest kluczowym elementem działań na rzecz zwalczania zmian klimatycznych.

Czytaj dalej: