Technologiczni giganci Google, Meta, Microsoft i Salesforce ogłosili uruchomienie Koalicji Symbioza. To nowa współpraca w ramach zaawansowanego zobowiązania rynkowego, mająca na celu wspieranie rozwoju i wzrostu rynku pochłaniania dwutlenku węgla na bazie naturalnej — z łącznym zobowiązaniem do zawarcia umów na zakup do 20 milionów ton kredytów pochłaniania węgla na bazie naturalnej. Koalicja ma na celu wysłanie silnego sygnału popytu, umożliwiając rozwój opartych na nauce projektów renowacyjnych, które przyczynią się do postępu w realizacji globalnych celów klimatycznych.

Google z radością dołącza do innych założycieli i członków Symbiozy, aby pomóc w rozwoju rynku pochłaniania dwutlenku węgla na bazie naturalnej w sposób ściśle kierowany nauką i mający mierzalny wpływ na atmosferę. Chociaż przede wszystkim zobowiązujemy się do redukcji emisji z naszych operacji i łańcucha wartości, zdajemy sobie sprawę, że to nie wystarczy, aby uniknąć najgorszych skutków zmian klimatycznych

powiedziała Kate Brandt, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Google

Według badania na temat łagodzenia zmian klimatycznych przeprowadzonego przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) w 2022 r., scenariusze ograniczenia ocieplenia do 1,5°C obejmują metody usuwania dwutlenku węgla, które będą skalować się do miliardów ton usunięć rocznie w ciągu najbliższych dekad. Raport zauważa również, że choć istnieje wiele istniejących rozwiązań do wychwytywania i magazynowania CO2, większość z nich jest na wczesnym etapie i obecnie ograniczona w skali.

W najnowszym raporcie IPCC dotyczącym zmian klimatycznych organizacja podkreśliła potencjał rozwiązań opartych na naturze w przyczynianiu się do redukcji emisji, szacując, że projekty renowacji ekosystemów mogą przyczynić się do usunięcia co najmniej 3 gigaton CO2 rocznie do 2030 r.

Koalicja nabywców pochłaniania dwutlenku węgla

W oświadczeniu firm ogłaszających nową koalicję technologiczni giganci zauważyli bariery w skalowaniu rozwiązań pochłaniania dwutlenku węgla na bazie naturalnej, w tym wyzwania i złożoności związane ze sprawiedliwym angażowaniem rdzennych mieszkańców i lokalnych społeczności oraz równoważeniem korzyści z sekwestracji (zajęcie) węgla z innymi korzyściami środowiskowymi.

Koalicja dodała, że “rynek pochłaniania CO2 na bazie naturalnej został zahamowany przez postrzegany brak wysokiej jakości projektów renowacyjnych i niepewność co do gotowości do płacenia,” co odstrasza inwestorów i podważa zaufanie publiczne.

Aby przezwyciężyć te wyzwania, koalicja uruchomiła zobowiązanie rynkowe, sygnalizując zbiorczy popyt dostawcom szukającym rozwiązań. Koalicja stwierdziła, że będzie kierować się “filarami jakości”, aby informować kryteria dotyczące zakupu typów projektów opartych na naturze, w tym konserwatywnej rachunkowości, trwałości, korzyściach społecznych i wspólnotowych, integralności ekologicznej i przejrzystości.

Wysokiej jakości rozwiązania oparte na naturze są kluczowe dla przeciwdziałania zmianom klimatycznym, a nasza praca z Koalicją Symbioza jest kluczowym krokiem w kierunku realizacji naszego celu osiągnięcia negatywnego bilansu węglowego do 2030 r. poprzez zróżnicowane portfolio usuwania CO2. Ta współpraca pomoże zbudować ogólny rynek dla tych rozwiązań, prowadząc do większych zakupów renowacyjnych, które przyniosą korzyści nam wszystkim. Kontynuowanie inwestycji w usuwanie węgla jest ważne nie tylko dla osiągnięcia naszych celów, ale także dla świata, aby osiągnąć swoje cele

powiedziała Melanie Nakagawa, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Microsoft

Koalicja zamierza zapewnić członkom możliwość zakupu kredytów pochłaniania dwutlenku węgla na bazie naturalnej poprzez wspólne zaproszenie do składania ofert (RFP), z początkowym RFP skoncentrowanym na projektach zalesiania, ponownego zalesiania i rewegetacji (ARR), w tym agroleśnictwa, które będą stosować kryteria dla projektów podkreślające aspekty takie jak dodatkowość, wycieki i ścieżki tworzenia trwałych i długotrwałych projektów, z planami późniejszego dostosowania kryteriów dla projektów renowacji namorzynowych.

Blair Swedeen, globalny szef ds. Net Zero i zrównoważonego rozwoju w Meta, powiedział: “Jesteśmy podekscytowani, że możemy dołączyć do innych głównych firm, aby wyrazić nasze poparcie dla najwyższej jakości projektów pochłaniania CO2, które mają wpływ na ludzi i planetę”.

Firmy stwierdziły, że mają nadzieję rozszerzyć członkostwo koalicji na inne organizacje oraz że będą dzielić się zdobytymi doświadczeniami z szerszą publicznością, aby zwiększyć zaufanie do rozwiązań opartych na naturze w walce ze zmianami klimatycznymi.

Co to jest pochłanianie dwutlenku węgla na bazie naturalnej?

Pochłanianie dwutlenku węgla na bazie naturalnej (ang. nature-based carbon removal) odnosi się do metod i praktyk, które wykorzystują naturalne procesy ekosystemów do wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla (CO2) z atmosfery. Główne cele tych działań to zmniejszenie ilości CO2 w atmosferze, co przyczynia się do łagodzenia zmian klimatycznych, oraz wsparcie różnorodności biologicznej i poprawa zdrowia ekosystemów. Oto kilka metod pochłaniania węgla na bazie naturalnej:

  • Zalesianie (aforestracja) — sadzenie drzew na terenach, które wcześniej nie były lasami. Drzewa pochłaniają CO2 podczas fotosyntezy, co przyczynia się do redukcji ilości dwutlenku węgla w atmosferze.
  • Ponowne zalesianie (reforestracja) — odnawianie lasów na terenach, które były wcześniej zalesione, ale zostały zniszczone lub zdegradowane. Proces ten pomaga w odbudowie ekosystemów leśnych i zwiększa pochłanianie CO2.
  • Agroleśnictwo — integracja drzew i krzewów z rolnictwem. Drzewa w agroleśnictwie pomagają w pochłanianiu CO2, poprawiają żyzność gleby i chronią przed erozją.
  • Odtwarzanie terenów podmokłych i bagien — tereny podmokłe są efektywnymi magazynami węgla, a ich odbudowa może zwiększyć ilość węgla magazynowanego w tych ekosystemach.
  • Renowacja ekosystemów morskich, w tym namorzynów — namorzyny i inne ekosystemy przybrzeżne mogą przechowywać znaczne ilości węgla. Ich renowacja pomaga w zwiększeniu zdolności magazynowania CO2.
  • Ochrona i zarządzanie naturalnymi ekosystemami — dbanie o istniejące lasy, łąki, torfowiska i inne ekosystemy naturalne, aby zapewnić, że pozostaną one zdrowymi i produktywnymi magazynami węgla.

Celem działań opartych na pochłanianiu węgla na bazie naturalnej jest nie tylko redukcja CO2, ale również wspieranie bioróżnorodności, poprawa jakości gleby, wody i ogólnego zdrowia ekosystemów.

W porównaniu do technologicznych metod wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla, rozwiązania oparte na naturze często przynoszą dodatkowe korzyści ekologiczne i społeczne.

Czytaj też: