Topnienie lodowców jest procesem, w którym lód w lodowcach zmniejsza swoją objętość i masę na skutek topnienia i odparowywania.

Jest to zjawisko naturalne, ale jego intensyfikacja w ostatnich dziesięcioleciach jest bezpośrednio związana z globalnym ociepleniem. Lodowce są ważnym elementem systemu klimatycznego Ziemi, pełnią funkcję termoregulacyjną, a ich topnienie ma szerokie skutki dla środowiska naturalnego i ludzkości.

Pokrywa lodowa Grenlandii straciła prawie 5100 kilometrów kwadratowych powierzchni w 37 lat – poinformowano w opublikowanym w środę badaniu na łamach czasopisma Nature. To o 20 procent więcej niż szacowano wcześniej.

TVN24 za Nature

Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

Przyczyny topnienia lodowców

Topnienie lodowców, będące jednym z najbardziej niepokojących symptomów zmian klimatycznych, ma za sobą skomplikowany zestaw przyczyn, z których większość jest bezpośrednio powiązana z działalnością ludzką. Proces ten jest ściśle związany z globalnym ociepleniem, wynikającym z akumulacji gazów cieplarnianych w atmosferze ziemskiej. Wzrost średniej temperatury na Ziemi, spowodowany głównie przez spalanie paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny, prowadzi do wzrostu temperatury powietrza na całym świecie, co bezpośrednio wpływa na szybkość topnienia lodowców.

Wraz z rewolucją przemysłową i gwałtownym rozwojem technologicznym człowiek zaczął emitować do atmosfery znaczne ilości dwutlenku węgla oraz innych gazów, takich jak metan czy podtlenek azotu. Te gazy mają zdolność do zatrzymywania ciepła słonecznego w atmosferze, co prowadzi do globalnego ocieplenia. Choć gazów cieplarnianych w sposób naturalny występuje w atmosferze, ich nadmierna ilość, wytworzona przez działalność ludzką, przekształca naturalny efekt cieplarniany w niekontrolowany proces, przyspieszając zmiany klimatyczne.

Dodatkowo, cząstki czarnej sadzy, będące produktem niepełnego spalania paliw kopalnych, osiadają na powierzchni lodowców, zmniejszając ich albedo, czyli zdolność do odbijania promieni słonecznych. Zamiast odbijać światło, lodowce pochłaniają więcej ciepła, co dodatkowo przyspiesza ich topnienie.

Zmiany w prądach oceanicznych i atmosferycznych również mają znaczący wpływ na topnienie lodowców. Globalne ocieplenie wpływa na cyrkulację oceaniczną oraz na systemy pogodowe, prowadząc do anomalii takich jak cieplejsze zimy czy gorętsze lata, co bezpośrednio przekłada się na szybsze topnienie lodu.

Choć naturalne procesy, takie jak aktywność wulkaniczna czy zmiany w aktywności słonecznej, również wpływają na klimat Ziemi, ich rola w obecnym procesie topnienia lodowców jest znacznie mniejsza w porównaniu do wpływu działalności ludzkiej. To, jak szybko lodowce się topią, jest więc w dużym stopniu kwestią naszych działań na przestrzeni ostatnich stuleci, a przede wszystkim intensyfikacji emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia środowiska.

Globalne ocieplenie i topnienie lodowców to złożone zjawiska, za którymi stoją ludzkie działania. Zrozumienie ich przyczyn jest kluczowe dla opracowania skutecznych strategii ich zwalczania i ochrony naszej planety dla przyszłych pokoleń.

Szwajcarskie lodowce w 2022 roku stopniały, tracąc ponad 6 proc. swojej objętości. Budzi to niepokój naukowców, którzy twierdzą, że wcześniej utrata 2 proc. byłaby uważana za ekstremalną.

Na ratunek lodowcom. Szwajcarski zespół monitoruje topnienie lodu w Alpach, wyborcza.pl

Skutki zjawiska

  • Wzrost poziomu mórz. Topnienie lodowców przyczynia się do podnoszenia poziomu morza, co zagraża nizinnym obszarom przybrzeżnym i wyspom, powodując powodzie i erozję.
  • Zmiany w dostępie do wody słodkiej. W niektórych regionach światowych lodowce są kluczowym źródłem wody słodkiej; ich topnienie może prowadzić do niedoborów wody.
  • Zmiany ekosystemów. Topnienie lodowców wpływa na ekosystemy, zarówno morskie, jak i lądowe, zmieniając warunki życia wielu gatunków roślin i zwierząt.
  • Zmiany w prądach oceanicznych. Może to zakłócić globalne wzorce pogodowe, prowadząc do ekstremalnych zjawisk klimatycznych, takich jak susze czy fale upałów.

Działania zapobiegawcze

Działania zapobiegawcze mające na celu spowolnienie lub zatrzymanie topnienia lodowców koncentrują się głównie na redukcji emisji gazów cieplarnianych i adaptacji środowiska naturalnego do zmieniających się warunków. Realizacja tych działań wymaga globalnej współpracy, zaangażowania zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego, oraz świadomości ekologicznej na poziomie indywidualnym.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych

Najbardziej bezpośrednim działaniem przeciwdziałającym topnieniu lodowców jest redukcja emisji gazów cieplarnianych. Porozumienie paryskie z 2015 roku ustanowiło globalny ramy dla działań klimatycznych, z zobowiązaniem do ograniczenia globalnego ocieplenia do poniżej 2 stopni Celsjusza powyżej poziomów przedindustrialnych, dążąc do ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza.

  • Przejście na odnawialne źródła energii. Inwestycje w energię słoneczną, wiatrową i hydroelektryczną zmniejszają zależność od paliw kopalnych, które są głównym źródłem emisji CO2. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej, globalne inwestycje w odnawialne źródła energii wzrosły do około 300 miliardów dolarów rocznie.
  • Poprawa efektywności energetycznej. Wdrożenie technologii oszczędzających energię w budownictwie, transporcie i przemyśle może znacząco zredukować emisje. Na przykład, Unia Europejska zobowiązała się do poprawy efektywności energetycznej o 32,5% do 2030 roku.
  • Elektryfikacja transportu. Rozwój i promocja pojazdów elektrycznych zmniejsza emisje z sektora transportu, który stanowi znaczącą część globalnych emisji gazów cieplarnianych.

Adaptacja i ochrona ekosystemów

Adaptacja do zmieniającego się klimatu oraz ochrona i odbudowa ekosystemów są kluczowe dla utrzymania równowagi ekologicznej i ograniczenia skutków topnienia lodowców.

  • Ochrona lasów i odbudowa ekosystemów. Lasów deszczowych, takich jak Amazonia, pełnią funkcję „płuc Ziemi”, absorbuje CO2 i produkują tlen. Ochrona tych obszarów przed wylesianiem i promowanie ich odbudowy ma kluczowe znaczenie dla sekwestracji węgla.
  • Zarządzanie zasobami wodnymi. W regionach zagrożonych niedoborem wody, wynikającym z topnienia lodowców, konieczne jest wdrożenie zrównoważonych praktyk zarządzania zasobami wodnymi, w tym technologii oszczędzania wody i systemów recyklingu.
  • Budowa infrastruktury ochronnej. W miejscach szczególnie narażonych na skutki podnoszenia się poziomu morza, takich jak nisko położone wyspy i tereny przybrzeżne, budowa barier ochronnych, systemów ostrzegawczych przed powodziami i zrównoważone planowanie przestrzenne może zmniejszyć ryzyko i skutki powodzi.

Czytaj dalej: