Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs) są fundamentalnym elementem Agendy 2030, ustanowionej we wrześniu 2015 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Ta globalna inicjatywa, opierająca się na 17 celach i 169 szczegółowych zadaniach, ma na celu promowanie dobrobytu, pokoju, i zrównoważonego rozwoju gospodarczego na całym świecie, przy jednoczesnym odpowiedzialnym zarządzaniu zasobami naturalnymi Ziemi. Wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ zobowiązały się do realizacji tej ambitnej strategii, dążącej do poprawy warunków życia na globalną skalę do roku 2030.

Cele zrównoważonego rozwoju ONZ w ramach Agendy 2030

Agenda 2030 klasyfikuje Cele Zrównoważonego Rozwoju w ramach pięciu kategorii, znanych jako 5xP – po polsku: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój i partnerstwo. Dla każdego z tych celów określono specyficzne zadania, których realizacja ma zostać osiągnięta do 2030 roku, sumując się do 169 zadań.

Progres w realizacji tych zadań jest mierzony za pomocą 231 wskaźników, których monitorowanie leży w gestii poszczególnych rządów. To ciągłe śledzenie postępów umożliwia globalną ocenę postępu w kierunku osiągnięcia celów. Unia Europejska również wypracowała swój zestaw wskaźników Agendy 2030, które są raportowane przez Eurostat. Pomimo istniejących wyzwań, jak pokazują raporty, droga do osiągnięcia tych celów jest jeszcze długa.

Agenda 2030 służy jako uniwersalny język, łączący wysiłki rządów, sektora prywatnego i organizacji pozarządowych pod egidą ONZ, by stawić czoła globalnym wyzwaniom, takim jak zmiany klimatyczne, problemy gospodarcze i społeczne, które ze względu na swoją skomplikowaną naturę, nie mogą być rozwiązane indywidualnie czy przez pojedyncze organizacje lub państwa. Osiągnięcie tych celów wymaga zaangażowania na wszystkich poziomach, w tym aktywnego wkładu sektora biznesowego.

Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

Realizacja cele zrównoważonego rozwoju w Polsce

Aktualnie Polska zajmuje 12. pozycję wśród 195 krajów członkowskich ONZ pod kątem postępów w implementacji Agendy 2030. Głównym organem w Polsce, który zajmuje się monitorowaniem postępu w realizacji tej agendy, jest Główny Urząd Statystyczny (GUS).

GUS opracował portal internetowy, który zawiera wyniki osiągnięte przez Polskę. Na portalu tym można znaleźć wskaźniki globalne ustanowione przez ONZ, a także dodatkowe wskaźniki krajowe, specjalnie wypracowane przez Polskę w celu dokładniejszego monitorowania kwestii szczególnie ważnych dla polskiego kontekstu. GUS regularnie publikuje raport cyfrowy pt. „Polska na drodze zrównoważonego rozwoju. Raport 2022”, który umieszcza postępy Polski w kontekście globalnym i unijnym, oferując możliwość porównania polskich osiągnięć z innymi.

Ponadto, inicjatywa „Barometr Wpływu” stanowi pierwszy polski zbiór wskaźników Agendy 2030 skierowanych do sektora biznesowego. Został on opracowany w ramach Kampanii 17 Celów, we współpracy z GUS oraz z innymi instytucjami eksperckimi. Narzędzie to, dostępne bezpłatnie dla każdej firmy, ma na celu ocenę wpływu działalności przedsiębiorstw na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Analizując wspólne rezultaty polskiego biznesu, możliwe będzie zbadanie postępów w realizacji kluczowych Celów oraz identyfikacja dziedzin, w których przedsiębiorstwa powinny zintensyfikować swoje działania.

SDG w Unii Europejskiej i OECD

Unia Europejska i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) aktywnie angażują się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). UE integruje cele SDG w swoich politykach i strategiach, takich jak Europejski Zielony Ład, i monitoruje postępy za pomocą około 100 wskaźników zrównoważonego rozwoju. OECD wspiera kraje członkowskie we wdrażaniu SDG, dostosowując polityki krajowe do Agendy 2030 i mierząc postępy za pomocą specjalnych narzędzi i analiz. Oba podmioty rozwijają nowe zestawy wskaźników i inicjatywy na rzecz promowania zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym i regionalnym.

Czytaj dalej: