Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR, z ang. Corporate Social Responsibility), znana również jako Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, to koncepcja, która zachęca przedsiębiorstwa do uwzględniania w swojej strategii interesów społecznych, ochrony środowiska oraz relacji z różnymi grupami interesariuszy.

Definicja Komisji Europejskiej z 2011 roku określa CSR jako “odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo”. Z kolei Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) posługuje się terminem “odpowiedzialne prowadzenie działalności biznesowej” (RBC), kładąc nacisk na poszanowanie praw człowieka, należytą staranność i ochronę praw konsumentów.

Społeczna odpowiedzialność jest procesem zarządzania relacjami z różnorodnymi interesariuszami, mającymi wpływ na sukces działalności gospodarczej. Jest to strategia, która przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw na poziomie globalnym, jednocześnie kształtując warunki dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego. Odpowiedzialny biznes to podejście strategiczne, długofalowe, oparte na dialogu społecznym i poszukiwaniu rozwiązań korzystnych zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i jego otoczenia.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, a Unia Europejska

Komisja Europejska uważa, że strategia CSR prowadzi do trwałego sukcesu przedsiębiorstwa dzięki dialogowi z otoczeniem, uwzględnianiu ochrony środowiska i budowaniu kapitału społecznego. Społeczna odpowiedzialność przyczynia się do tworzenia wartości społecznej poprzez oddziaływanie w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

W kontekście Unii Europejskiej, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jest ściśle związana z różnymi inicjatywami i strategiami, takimi jak Strategia Lizbońska, mająca na celu uczynienie z UE najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki świata, zdolnej do zrównoważonego rozwoju, z większą liczbą miejsc pracy i spójnością społeczną. W 2001 roku Komisja Europejska zaprezentowała Zieloną Księgę poświęconą CSR, aby wywołać publiczną debatę na temat odpowiedzialności biznesu. W 2006 roku Komisja ogłosiła swoje poparcie dla Europejskiego sojuszu na rzecz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, który jest otwartym sojuszem europejskich przedsiębiorstw, mającym na celu promowanie CSR.

CSR w Unii Europejskiej obejmuje szereg działań i inicjatyw, mających na celu promowanie odpowiedzialnego biznesu, w tym wypracowanie narzędzi ułatwiających przedsiębiorstwom wdrażanie zasad CSR, głównie w celu poprawy konkurencyjności i odpowiedzialności. Tematyka CSR stanowi obszar zainteresowania wielu organizacji międzynarodowych i jest integralną częścią polityki zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym oraz europejskim.

Wytyczne OECD

OECD promuje RBC jako sposób, w jaki przedsiębiorstwa powinny uwzględniać aspekty społeczne, środowiskowe i gospodarcze w swojej działalności, aby przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju, poszanowania praw człowieka, przestrzegania standardów pracy, ochrony środowiska i zwalczania korupcji.

Wytyczne te stanowią kompleksowy zestaw zaleceń politycznych skierowanych do przedsiębiorstw wielonarodowych, operujących w lub pochodzących z państw członkowskich OECD. Zalecenia te dotyczą różnych aspektów działalności biznesowej, w tym zatrudnienia i stosunków pracy, praw człowieka, ochrony środowiska, przeciwdziałania korupcji, interesów konsumentów, nauki i technologii, konkurencji oraz opodatkowania. Wytyczne te mają na celu zapewnienie, że działalność przedsiębiorstw wielonarodowych przyczynia się do zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego w krajach, w których te przedsiębiorstwa działają.

Czytaj dalej: