Czym jest dyskryminacja w miejscu pracy?

Dyskryminacja w miejscu pracy odnosi się do niesprawiedliwego traktowania pracowników lub kandydatów do pracy z powodu cech takich jak płeć, wiek, rasa, religia, niepełnosprawność, orientacja seksualna czy przekonania polityczne. W praktyce może przybierać formę odmowy zatrudnienia, nierównego wynagrodzenia, awansów czy dostępu do szkoleń. Może być bezpośrednia, gdy osoba jest jawnie traktowana gorzej, lub pośrednia, gdy na pierwszy rzut oka neutralne działania lub polityki w praktyce stawiają pewne osoby w gorszej sytuacji.

Przepisy regulujące problem dyskryminacji pracowników w Polsce

Dyskryminacja w miejscu pracy jest poważnym problemem, który w Polsce regulują liczne przepisy prawne. Podstawowe ramy prawne dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji znajdują się w Kodeksie Pracy oraz innych aktach.

Kodeks Pracy

Głównym aktem prawnym, który reguluje te kwestie w miejscu pracy, jest Kodeks Pracy. Art. 183a wprowadza zakaz wszelkiej dyskryminacji w zatrudnieniu, zarówno bezpośredniej, jak i pośredniej. Przepisy te zabraniają dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, czy też ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy​.

Definicje dyskryminacji

  • Bezpośrednia ma miejsce, gdy pracownik z jednej lub kilku przyczyn określonych w ustawie jest traktowany mniej korzystnie niż inni pracownicy w porównywalnej sytuacji.
  • Pośrednia występuje, gdy pozornie neutralne postanowienie, kryterium lub działanie prowadzi do szczególnie niekorzystnej sytuacji dla grupy pracowników wyróżnionych ze względu na jedną z przyczyn dyskryminacyjnych, chyba że działanie to jest obiektywnie uzasadnione zgodnym z prawem celem​.

Ustawa o równym traktowaniu

Ustawa o równym traktowaniu, czyli ustawa z dnia 3 grudnia 2010 roku o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, rozszerza ochronę przed dyskryminacją na inne obszary poza zatrudnieniem, takie jak edukacja, opieka zdrowotna i zabezpieczenie społeczne. Przepisy tej ustawy zabraniają nierównego traktowania ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną.

Pracodawcy są zobowiązani do przestrzegania zasady równego traktowania w zakresie nawiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń. Nierówne traktowanie w tych obszarach jest uznawane za naruszenie prawa i może prowadzić do odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy. Pracownicy mają prawo do równego wynagrodzenia za jednakową pracę oraz równych szans na awans​.

Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

Środki prawne przysługujące w Polsce

Ciężar dowodu

W sprawach dotyczących dyskryminacji istotną rolę odgrywa tzw. ciężar dowodu. W polskim systemie prawnym to pracodawca musi udowodnić, że jego działania nie były dyskryminacyjne, gdy pracownik przedstawi uprawdopodobnienie zaistnienia dyskryminacji. Pracownik musi jedynie przedstawić fakty wskazujące na nierówne traktowanie, co ułatwia dochodzenie roszczeń​.

Państwowa Inspekcja Pracy

Pracownicy mogą zgłaszać przypadki dyskryminacji do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), która ma uprawnienia do przeprowadzania kontroli i nakładania kar na pracodawców naruszających przepisy dotyczące równego traktowania. Inspektorzy pracy mogą także doradzać pracownikom w zakresie przysługujących im praw oraz sposobów dochodzenia roszczeń​.

Procedury dochodzenia roszczeń

Pracownik, który czuje się dyskryminowany, ma prawo dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Ma prawo do odszkodowania, którego minimalna wysokość nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Istotnym elementem postępowania sądowego jest tzw. ciężar dowodu, który często spoczywa na pracodawcy. Pracodawca musi wykazać, że jego działania nie miały charakteru dyskryminacyjnego i były uzasadnione obiektywnymi przyczynami.

Postanowienia Sądu Najwyższego

W sierpniu 2023 roku, Sąd Najwyższy wydał uchwałę, która ujednoliciła podejście do dyskryminacji i nierównego traktowania. Zgodnie z tą uchwałą, każdy przejaw nierównego traktowania w zatrudnieniu jest traktowany jako dyskryminacja i podlega odpowiedzialności odszkodowawczej na podstawie art. 183d Kodeksu Pracy.

Jak przeciwdziałać dyskryminacji w miejscu pracy?

Edukacja i świadomość
Pierwszym krokiem w przeciwdziałaniu dyskryminacji jest edukacja pracowników i pracodawców na temat jej form i konsekwencji. Regularne szkolenia z zakresu równouprawnienia pomagają budować świadomość i promować kulturę szacunku i równości w miejscu pracy.

Polityki i procedury antydyskryminacyjne
Wprowadzenie jasnych polityk i procedur antydyskryminacyjnych jest kluczowe. Pracodawcy powinni opracować i wdrożyć zasady, które jednoznacznie zakazują wszelkich form dyskryminacji i określają kroki, jakie należy podjąć w przypadku jej wystąpienia. Ważne jest również, aby polityki te były regularnie aktualizowane i dostępne dla wszystkich pracowników.

Mechanizmy zgłaszania i rozpatrywania skarg
Skuteczne przeciwdziałanie zjawisku wymaga również wdrożenia mechanizmów umożliwiających pracownikom zgłaszanie przypadków dyskryminacji bez obawy o represje. Pracodawcy powinni zapewnić anonimowość i wsparcie dla osób zgłaszających oraz sprawnie i obiektywnie rozpatrywać wszystkie zgłoszenia.

Monitorowanie i ocena
Regularne monitorowanie i ocena sytuacji w miejscu pracy pozwala na wczesne wykrywanie i eliminowanie potencjalnych zagrożeń. Pracodawcy powinni systematycznie analizować dane dotyczące zatrudnienia, wynagrodzeń, awansów i innych aspektów związanych z pracą, aby upewnić się, że wszystkie decyzje są podejmowane zgodnie z zasadą równości.

Dyskryminacja w miejscu pracy jest poważnym problemem, który wymaga zdecydowanych działań zarówno ze strony pracodawców, jak i pracowników. Świadomość prawna, edukacja oraz skuteczne procedury antydyskryminacyjne są kluczowe w tworzeniu bezpiecznego i sprawiedliwego środowiska pracy. Przestrzeganie przepisów zawartych w Kodeksie Pracy oraz podejmowanie proaktywnych działań mogą znacząco przyczynić się do eliminacji dyskryminacji i promowania równouprawnienia w miejscu pracy.

Czytaj dalej: