Co to jest EMAS?

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) to europejski system zarządzania środowiskowego i audytu, skierowany zarówno do przedsiębiorstw, jak i organizacji niekomercyjnych. Jego celem jest wspieranie podmiotów w redukcji negatywnego wpływu na środowisko poprzez wdrażanie zrównoważonych praktyk i stałe monitorowanie działań.

Podstawą prawną EMAS jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009, które definiuje zasady dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu. System Eco-Management and Audit Scheme integruje normy ISO 14001, oferując bardziej kompleksowe podejście do zarządzania środowiskowego.

Korzyści z wdrożenia EMAS

Zgodność z przepisami: Przedsiębiorstwa zarejestrowane w EMAS muszą spełniać wszelkie wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska, co zmniejsza ryzyko nałożenia kar za ich nieprzestrzeganie.

  • Wizerunek firmy. Rejestracja w EMAS podnosi prestiż organizacji, wskazując na jej zaangażowanie w zrównoważony rozwój i ochronę środowiska. Organizacje mogą używać logo EMAS, co zwiększa ich wiarygodność w oczach klientów i partnerów biznesowych.
  • Oszczędności i efektywność. Wdrożenie systemu sprzyja efektywniejszemu zarządzaniu zasobami i energią, co prowadzi do redukcji kosztów operacyjnych.
  • Dostęp do ulg. Firmy zarejestrowane w Eco-Management and Audit Scheme mogą korzystać z różnych ulg, np. dłuższych okresów między kontrolami Inspekcji Ochrony Środowiska, zwolnienia z opłat rejestrowych w Bazie Danych o Odpadach (BDO) oraz zwolnienia z podatku akcyzowego na węgiel i gaz.
  • Zwiększenie zaangażowania pracowników. Proces wdrażania EMAS zwiększa świadomość ekologiczną pracowników, co może prowadzić do lepszej współpracy i większego zaangażowania w działania prośrodowiskowe.

Rejestry EMAS. Struktura i znaczenie

Rejestry EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) pełnią kluczową rolę w monitorowaniu i zarządzaniu działalnością organizacji w zakresie ochrony środowiska. W skład systemu wchodzą dwa główne rejestry: krajowy oraz unijny.

Rejestr krajowy
Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej prowadzi własny krajowy rejestr EMAS. Zawiera on dane o organizacjach, które uzyskały certyfikację Eco-Management and Audit Scheme na danym terytorium. Rejestr jest prowadzony przez krajowe organy odpowiedzialne za wdrażanie i kontrolę systemu. W Polsce tym organem jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ).

Rejestr unijny
Rejestr unijny gromadzi informacje ze wszystkich krajowych rejestrów i jest zarządzany przez Komisję Europejską. Dostęp do tego rejestru mają wszystkie zainteresowane strony, co zapewnia przejrzystość i wiarygodność informacji o organizacjach posiadających certyfikację EMAS w całej Unii Europejskiej.

Wyzwania związane z wdrożeniem EMAS

  • Koszty początkowe. Wdrożenie systemu Eco-Management and Audit Scheme wymaga inwestycji, zarówno finansowych, jak i czasowych. Obejmuje to szkolenia, konsultacje oraz zakup i implementację odpowiednich narzędzi.
  • Złożoność procesu. Proces rejestracji i utrzymania systemu może być skomplikowany, wymagający precyzyjnej dokumentacji i regularnych audytów.
  • Zaangażowanie całej organizacji. Sukces wdrożenia EMAS zależy od zaangażowania wszystkich poziomów organizacji, co może wymagać zmiany kultury pracy i myślenia.
  • Stała poprawa. System Eco-Management and Audit Scheme wymaga ciągłego monitorowania i doskonalenia procesów, co może być wyzwaniem dla niektórych organizacji, szczególnie tych z ograniczonymi zasobami.

Wdrożenie systemu EMAS przynosi wiele korzyści, w tym lepsze zarządzanie zasobami, zgodność z przepisami, poprawę wizerunku oraz dostęp do ulg finansowych. Jednak wymaga to również znacznego zaangażowania i inwestycji. Organizacje, które decydują się na wdrożenie Eco-Management and Audit Scheme, zyskują przewagę konkurencyjną i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju, co jest coraz bardziej cenione w dzisiejszym świecie.

Czytaj dalej: