Najnowsze badanie EY Sustainable Value Study 2023 pokazuje, że mediana roku osiągnięcia celów klimatycznych przesunęła się z 2036 na 2050. W związku z tym firmy muszą konsekwentnie włączać ESG do swoich strategii biznesowych i racjonalizować decyzje inwestycyjne, aby skupiały się na działaniach poprawiających środowisko, wyniki finansowe oraz spełniających oczekiwania inwestorów. Niewywiązanie się z tych zobowiązań może skutkować narzuceniem przez decydentów rygorystycznych regulacji. EY wskazuje, że ambitne podejście do ESG może zapewnić przewagę konkurencyjną na rynku, co potwierdzają wyniki EY Europe Long-Term Value and Corporate Governance Survey.

Badanie EY przeprowadzone wśród dwustu dyrektorów korporacyjnych i menedżerów pokazuje, że “liderzy” mają wyraźniejszy pogląd na korzyści zrównoważonego rozwoju i są lepiej przygotowani do wykorzystania potencjału AI.

Polskie firmy, choć później zaczęły dostosowywać się do wymogów ESG, od połowy 2023 roku zwiększyły swoje zainteresowanie. Zarządy muszą wypracować strategiczne podejście do polityki klimatycznej, by skutecznie wspierać proinnowacyjne projekty i uzyskać przewagę konkurencyjną, zwłaszcza w kontekście wykorzystania AI.

EY wskazuje, że europejskie firmy nie w pełni wykorzystują potencjał zrównoważonego rozwoju. Liderzy koncentrują się na strategiach wzrostu, lojalności klientów oraz optymalizacji kosztów, podczas gdy obserwatorzy skupiają się na wycenie przedsiębiorstw. Tylko 24% respondentów jest w pełni zadowolona z realizacji priorytetów ESG, a jedynie 8% dyrektorów uznaje uzasadnienie biznesowe zrównoważonej działalności za satysfakcjonujące. Konieczne jest zatem wiarygodne uzasadnienie inwestycji w zrównoważony rozwój dla poprawy zyskowności.

Właściwe wyjaśnienie długoterminowego potencjału zwiększania wartości oparte o wiarygodne uzasadnienie biznesowe jest konieczne do skierowania strumienia inwestycji w zrównoważony rozwój, który może mieć istotny wpływ na wzrost udziału w rynku, zaangażowanie i produktywność pracowników, obniżenie kosztu kapitału, a w efekcie poprawę rentowności

– podkreśla Rafał Hummel, Partner i lider ESG w EY Polska.
Fot. Pandora Pictures, shutterstock.com

Aktywne podejście do propozycji regulacji ESG

Liderzy przyjmują aktywne podejście do Europejskiego Zielonego Ładu, stosując się do dyrektyw CSRD i CSDDD. Przedsiębiorcy dostosowujący się do nowych regulacji będą elastycznie reagować na zmiany w sektorze publicznym i efektywnie wykorzystywać dostępne zachęty, takie jak dotacje, zwolnienia podatkowe, pożyczki i instrumenty finansowe do realizacji strategii ESG. Zmienią również podejście do raportowania zrównoważonego rozwoju, wykorzystując ujawnienia informacji jako platformę komunikacji strategicznych postępów, co jest kluczowe dla zwiększenia wartości biznesu. Przekształcą mechanizmy kontroli, procesy zapewniania jakości i technologie, co usprawni raportowanie i wzmocni uprawnienia dyrektorów finansowych i kontrolerów ESG.

Firmy niezaangażowane w działania zrównoważonego rozwoju mogą być dyscyplinowane przez regulatorów do większej aktywności w kwestiach środowiskowych, społecznych i etycznych. Skłoni to zarządy do poszukiwania uzasadnienia biznesowego i stworzenia ambitnej wizji strategicznej integracji ESG – mówi Natalia Dembek Ślusarczyńska, Partnerka EY.

Około 40% ankietowanych liderów przyznaje, że znana jest im specyfika funkcjonowania sektora publicznego oraz sposób, w jaki mogą uzyskać dostęp do wszystkich funduszy i zachęt finansowych przewidzianych w ramach Zielonego Ładu. Twierdzi tak już jednak o połowę mniej (23%) „obserwujących” respondentów badania. Wynika to z faktu, że nawet liderzy sektora prywatnego mogą nie w pełni rozumieć, jak działa administracja państwowa oraz jak polityka regulacyjna i interesy zainteresowanych stron wchodzą we wzajemne interakcje. Może to wymagać wniesienia do zarządów firm doświadczenia nabytego w sektorze publicznym, z należytym uwzględnieniem wszelkich kwestii związanych z ewentualnym konfliktem interesów.

Informacja prasowa EY

Unijne dyrektywy jako mapa drogowa

Mimo rosnących inwestycji firm w ujawnienia dotyczące oddziaływania na środowisko, tylko 53% przedsiębiorstw ma spójny plan transformacji ESG. Unijna dyrektywa CSRD wymaga, aby wszystkie spółki notowane na europejskich giełdach oraz duże spółki ujawniły plany transformacji dostosowane do ocieplenia planety o 1,5°C. CSDDD będzie natomiast wymagać przyjęcia i wdrożenia planu transformacji klimatycznej.

Większość organizacji zmienia swoje podejście, aby sprostać wymaganiom CSRD i CSDDD, optymalizując procesy i wprowadzając nowe technologie. Inwestowanie w zaawansowane technologie zarządzania danymi niefinansowymi i ich analizę przynosi wymierne korzyści, zapewniając lepszy wgląd w dane potrzebne do podejmowania strategicznych decyzji.

Badania pokazują, że więcej firm przyjmuje transformacyjne podejście do CSDDD (48%) niż optymalizacyjne (41%). Podobnie, 40% firm planuje zmienić swoje podejście do raportowania w odpowiedzi na dyrektywę CSRD i europejskie standardy sprawozdawczości. Liderzy są bardziej skłonni do odważnych działań związanych z CSRD (51% w porównaniu do 27% „followersów”). To wymaga inwestycji w technologie i przeprojektowanie procesów, a także zmiany modeli operacyjnych, w tym korzystania z usług zarządzanych w celu spełnienia wymogów sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

AI ma ogromny potencjał dla zrównoważonego rozwoju

Sztuczna inteligencja znacząco wpłynie na świat pracy, automatyzując zadania i zmniejszając zatrudnienie, ale także ulepszając narzędzia pracy dla ludzi. AI analizuje ogromne zbiory danych, co wspiera modelowanie polityki środowiskowej, choć duże centra danych i serwery potrzebne do zadań uczenia maszynowego zużywają dużo energii, zwiększając ślad węglowy. Większość respondentów dostrzega trudność w balansowaniu między możliwościami AI a wyzwaniami ESG. Aż 61% uważa, że AI może generować długoterminową wartość, zmieniając modele biznesowe i sposób pracy, podczas gdy 64% widzi kluczowe wyzwanie w napędzaniu transformacji przy zachowaniu zaufania społecznego i etycznego.

Budowanie zaufania do AI jako siły napędowej zrównoważonej transformacji wymaga odpowiedzialnego zarządzania technologią. Przepisy dotyczące AI, takie jak unijny akt w sprawie AI, są wciąż w fazie przygotowań. Liderzy starają się wyprzedzać, wprowadzając programy edukacyjne dla zarządów dotyczące szans i zagrożeń związanych z AI (33% w porównaniu do 9% obserwujących). Jednak 63% respondentów twierdzi, że zarządom trudno jest nadążyć za szybkim rozwojem tej technologii.

Więcej o badaniu i jego metodologi można przeczytać na portalu EY.

Czytaj dalej: