Caux Round Table (CRT) to międzynarodowa organizacja, której celem jest promowanie moralnego kapitalizmu. Składa się z doświadczonych liderów biznesowych, którzy współpracują z liderami politycznymi i biznesowymi na całym świecie, aby rozwijać strategie intelektualne, narzędzia zarządzania oraz praktyki, które mają na celu wzmocnienie prywatnych przedsiębiorstw i zarządzania publicznego w celu poprawy globalnej społeczności.

Historia i założenia Caux Round Table

Caux Round Table zostało założone w 1986 roku przez Fredericka Phillipsa, byłego prezesa Philips Electronics oraz Oliviera Giscard d’Estaing, byłego wiceprzewodniczącego INSEAD, w odpowiedzi na narastające napięcia handlowe. Na skutek inicjatywy Ryuzaburo Kaku, ówczesnego prezesa Canon Inc., CRT zaczęło koncentrować się na globalnej odpowiedzialności korporacyjnej jako sposobie redukcji zagrożeń społecznych i ekonomicznych dla światowego pokoju i stabilności.

W 1994 roku oficjalnie zaprezentowano zasady CRT, które zostały przedstawione na Światowym Szczycie Społecznym ONZ w 1995 roku. Zasady te stanowią kompleksowy zestaw norm etycznych dla firm działających na rynkach międzynarodowych i wielokulturowych​.

Caux Round Table
Okrągły Stół w Caux w1989 r. / Fot. Initiatives of Change Caux Foundation

Zasady Caux Round Table

Zasady CRT są centralnym elementem misji tej organizacji, promując odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w biznesie. Oto główne założenia tych zasad.

 • Odpowiedzialność wobec interesariuszy
  • Firmy powinny uwzględniać interesy wszystkich swoich interesariuszy, w tym pracowników, klientów, dostawców, społeczności lokalnych oraz środowiska. Odpowiedzialność ta wykracza poza interesy jedynie akcjonariuszy.
 • Transparentność i uczciwość
  • Przejrzystość działań biznesowych oraz uczciwość w relacjach z interesariuszami są kluczowe dla budowania zaufania i długoterminowego sukcesu.
 • Poszanowanie praw człowieka
  • Firmy powinny przestrzegać praw człowieka w każdym aspekcie swojej działalności, promując godność i szacunek dla wszystkich pracowników.
 • Etyczne zarządzanie
  • Przywódcy biznesowi powinni kierować się etyką, podejmując decyzje, które uwzględniają długoterminowe skutki społeczno-ekonomiczne.
 • Równość i różnorodność
  • Promowanie równości szans oraz różnorodności w miejscu pracy jest niezbędne dla tworzenia inkluzywnego środowiska pracy.
 • Zrównoważony rozwój
  • Firmy powinny działać na rzecz zrównoważonego rozwoju, minimalizując negatywny wpływ na środowisko i promując praktyki ekologiczne.
 • Odpowiedzialność społeczna
  • Aktywne angażowanie się w działalność społeczną i wspieranie lokalnych społeczności jest ważnym elementem odpowiedzialności korporacyjnej.

Implementacja zasad CRT

CRT wspiera firmy w implementacji swoich zasad poprzez dostarczanie specjalnie zaprojektowanych procesów oraz programów szkoleniowych. Organizacja promuje etyczne zarządzanie wśród zarządów korporacyjnych oraz rozwija nowe programy nauczania etyki w szkołach biznesowych. Poprzez podnoszenie świadomości liderów biznesu oraz współpracę z międzynarodowymi instytucjami, CRT dąży do stworzenia lepszych warunków dla zrównoważonych inwestycji i redukcji globalnego ubóstwa​.

Znaczenie CRT Principles

Zasady Caux Round Table są uznawane za jeden z najważniejszych dokumentów dotyczących odpowiedzialnych praktyk biznesowych, stworzonych przez liderów biznesu dla liderów biznesu. Są one publikowane w dwunastu językach i wykorzystywane w programach nauczania na całym świecie, stanowiąc fundament dla wielu firm dążących do prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny i etyczny​.

Moralny kapitalizm

Koncepcja moralnego kapitalizmu, promowana przez CRT, zakłada integrację wartości etycznych z zyskownością. Moralny kapitalizm stawia na odpowiedzialność wobec interesariuszy, zarządzanie ryzykiem oraz tworzenie wartości ekonomicznej i społecznej. Tego rodzaju kapitalizm nie jest samoczynny; wymaga świadomego przywództwa moralnego we wszystkich działaniach biznesowych​.

Wpływ na globalizację

CRT stara się podnosić świadomość liderów biznesu oraz liderów opinii na temat nowych możliwości zwalczania globalnego ubóstwa. Współpracuje z globalnymi liderami biznesu, instytucjami międzynarodowymi oraz twórcami polityk, aby poprawić środowisko inwestycyjne w wybranych krajach rozwijających się poprzez zmiany prawne i regulacyjne​.

Inicjatywy i edukacja

CRT rozwija programy szkoleniowe dla zarządów firm oraz nowy program nauczania etyki dla szkół biznesu. Organizacja oferuje specjalnie zaprojektowane procesy wdrażania swoich zasad do kultury korporacyjnej, aby wspierać moralne przywództwo biznesowe i odpowiedzialność społeczną​.

Caux Round Table jest pionierską inicjatywą, która pokazuje, że etyka i biznes mogą i powinny iść w parze. Poprzez swoje zasady i programy edukacyjne, CRT promuje moralny kapitalizm, który nie tylko przynosi korzyści ekonomiczne, ale także wspiera rozwój społeczny i zrównoważony rozwój globalny. Jest to organizacja, która poprzez swoje działania stara się uczynić świat bardziej sprawiedliwym i etycznym miejscem.

Czytaj dalej: