Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) to międzynarodowa organizacja rządowa o profilu ekonomicznym. Jej celem jest również promowanie polityki zapewniającej zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny na świecie. Sprawdzamy, co to jest OECD i jaką rolę odgrywa w ramach strategii ESG?

Ta globalna organizacja przede wszystkim skupia się na wspieraniu stabilności ekonomicznej, wzrostu, a także współpracy między krajami. Jednym z kluczowych aspektów działalności OECD jest integracja czynników środowiskowych, społecznych i zarządczych (ESG) w ramach finansowania zrównoważonego i odpornego.

Co to jest ESG?

OECD poświęca dużo uwagi aspektom ESG, rozumiejąc je jako integralną część nowoczesnych praktyk finansowych. Organizacja promuje podejścia, które umożliwiają inwestycje zgodne z długoterminowymi wartościami zrównoważonego rozwoju. W ostatnich latach, wskutek pandemii COVID-19, zwrócono szczególną uwagę na potrzebę odporności systemów finansowych, które byłyby w stanie przetrwać zewnętrzne szoki.

Organizacja angażuje się w różne inicjatywy mające na celu wzmocnienie praktyk ESG w finansach. Przykładem może być wydanie przewodnika politycznego skupiającego się na praktykach rynkowych, które wzmacniają inwestycje ESG oraz finansowanie transformacji klimatycznej. Dokument ten dostarcza wskazówek dla decydentów i uczestników rynku, którzy dążą do wzmocnienia praktyk inwestycyjnych ESG.

Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

Inwestycje w zakresie zarządzania środowiskowego i społecznego a OECD

Wiemy już co to jest OECD. Organizacja słynie z wydawania cyklicznych wytycznych z zakresu jej działalności. Są to wartościowe dokumenty, które są analizowane i adaptowane do strategii krajowych państw członkowskich. ESG nie pozostaje obojętne dla działalności OECD, w efekcie czego powstają publikacje z tego obszaru. Organizacja poczuwa się do odpowiedzialności w ramach monitorowania rozwoju sytuacji w zakresie ratingów ESG i inwestycji. OECD postrzega inwestycje ESG jako kluczowy element finansów zrównoważonych i odpornych, który może przyczynić się do długoterminowej wartości i stabilności ekonomicznej.

OECD wydała przewodniki i rekomendacje dotyczące praktyk rynkowych, które mogą wzmocnić inwestycje ESG. Te dokumenty dostarczają wskazówek dla polityków i uczestników rynku w celu lepszego dostosowania finansowania do zrównoważonego rozwoju. Publikacje OECD często skupiają się na wyzwaniach, takich jak ograniczona przejrzystość i porównywalność metodologii oraz metryk związanych z ESG.

Organizacja podkreśla potrzebę bardziej spójnych i dostępnych danych, które mogłyby wspierać decyzje inwestycyjne zgodne z celami zrównoważonego rozwoju. Ponadto regularnie organizuje forum i konferencje, na których omawiane są kwestie związane z finansami zrównoważonymi i inwestycjami ESG. Te wydarzenia stanowią platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń między rządami, sektorem prywatnym oraz innymi interesariuszami.

Fot. materiały OECD

Problemy i wyzwania

Mimo rosnącego znaczenia finansów zrównoważonych i inicjatyw ESG, OECD zauważa liczne wyzwania, takie jak ograniczona przejrzystość oraz porównywalność metod i metryk związanych z ESG. Problemy te mogą utrudniać efektywne mobilizowanie kapitału na wsparcie celów związanych ze środowiskiem, społeczeństwem i zarządzaniem.

OECD zwraca uwagę na potrzebę bardziej spójnych, porównywalnych i dostępnych danych dotyczących wyników ESG. Organizacja podkreśla także rolę rynków finansowych we wspieraniu zrównoważonej transformacji ekonomicznej i społecznej, przede wszystkim poprzez dostosowanie praktyk inwestycyjnych do celów związanych ze zmianami klimatu.

Przyszłe kierunki

OECD kontynuuje prace nad wdrażaniem i promowaniem praktyk ESG, będąc przekonanym o ich znaczeniu dla przyszłości globalnej gospodarki. Organizacja stawia na edukację, współpracę międzynarodową oraz rozwój narzędzi, które pomogą osiągnąć cele związane ze zrównoważonym rozwojem.

Czytaj dalej: