Dobre praktyki odpowiedzialnego biznesu skupiają się na integracji społecznej, ekonomicznej i środowiskowej odpowiedzialności w strategie i działania firm. Celem jest nie tylko osiągnięcie zysku, ale także wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko.

Dobre praktyki ESG

Dobre praktyki ESG wymagają od firm nie tylko zrozumienia i nadzoru nad kluczowymi obszarami ESG, ale także integracji tych praktyk z zarządzaniem ryzykiem i całokształtem działalności firmy. Zaangażowanie na poziomie zarządu i w całej organizacji jest kluczowe dla skutecznej strategii ESG, która może przynieść korzyści zarówno firmie, jak i społeczeństwu. To zasady i działania podejmowane przez organizacje, które mają na celu promowanie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu poprzez skupienie się na trzech kluczowych obszarach ESG.

Zaczynając od środowiska, to działania mające na celu ochronę środowiska i minimalizację negatywnego wpływu działalności firmy na planetę. Obejmuje to zarządzanie zasobami naturalnymi, redukcję emisji gazów cieplarnianych, efektywność energetyczną, ochronę różnorodności biologicznej oraz inwestycje w zielone technologie.

W zakresie społecznej odpowiedzialności, dobre praktyki to inicjatywy skierowane na wspieranie pracowników, klientów, dostawców i lokalnych społeczności. Dotyczy to między innymi sprawiedliwych praktyk zatrudnienia, dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, wsparcia dla społeczności lokalnych, promowania różnorodności i włączenia oraz zapewnienia godnych warunków pracy w całym łańcuchu dostaw.

Ład korporacyjny w ramach dobrych praktyk to przejrzyste i etyczne praktyki zarządzania, które budują zaufanie i zapewniają odpowiedzialność przed akcjonariuszami i innymi interesariuszami. Obejmuje to między innymi skuteczne zarządzanie ryzykiem, etykę biznesową, niezależność organów nadzorczych, walkę z korupcją oraz transparentność w raportowaniu finansowym i niefinansowym.

Realizacja dobrych praktyk ESG w polskich spółkach giełdowych

Realizacja zasad ESG w spółkach giełdowych w Polsce wydaje się być wyzwaniem. Tylko 16 firm deklaruje stosowanie wszystkich zasad związanych ze zrównoważonym rozwojem według Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Największymi trudnościami są kwestie środowiskowe i społeczne, z których odpowiednio 67% i 58% spółek nie uwzględnia w swojej strategii biznesowej. Szczególnie rzadko stosowana jest polityka różnorodności – tylko 10% spółek przyznaje się do jej przyjęcia. Zmieniające się regulacje zdają się wpływać na postawę firm, które deklarują przygotowanie do strategii ESG, głównie ze względu na nowe przepisy​​.

Negatywne konsekwencje dla firm, które nie wdrażają inicjatyw ESG

Firmy, które nie spełniają oczekiwań ESG, mogą napotkać na szereg negatywnych konsekwencji, które obejmują zwiększenie kosztów finansowania, utratę zaufania inwestorów i klientów, a także ryzyko prawne i regulacyjne. Niedostateczne wdrażanie z praktyk firmy w obszarach środowiskowych, społecznych i dotyczących ładu korporacyjnego może prowadzić do negatywnych skutków finansowych i operacyjnych, ograniczając dostęp do niektórych rynków i możliwości biznesowych. Ponadto, niespełnianie oczekiwań ESG może wpłynąć na zdolność firmy do przyciągania i zatrzymywania talentów, co z kolei może mieć negatywny wpływ na innowacyjność i długoterminowy rozwój. Reputacja firmy również może ucierpieć, co jest trudne do naprawienia i może mieć długotrwałe skutki dla marki i lojalności klientów. Dlatego firmy, które aktywnie pracują nad poprawą swoich praktyk ESG, mogą uniknąć tych ryzyk i jednocześnie otworzyć dla siebie nowe możliwości wzrostu.

Czytaj dalej: