GRI (ang. Global Reporting Initiative) to niezależna, międzynarodowa organizacja, która pomaga firmom i innym organizacjom wziąć odpowiedzialność za ich wpływ, dostarczając im globalnego wspólnego języka do komunikowania tych działań.

Standardy GRI umożliwiają każdej organizacji – dużej i małej, prywatnej lub publicznej – zrozumienie i raportowanie swojego wpływu na gospodarkę, środowisko i ludzi w porównywalny i wiarygodny sposób, zwiększając w ten sposób przejrzystość ich wkładu w zrównoważony rozwój. Oprócz przedsiębiorstw standardy są bardzo istotne dla wielu interesariuszy – w tym inwestorów, decydentów, rynków kapitałowych i społeczeństwa obywatelskiego.​

The global standards for sustainability impacts, globalreporting.org/standards

Misja Global Reporting Initiative polega na promowaniu zrównoważonego rozwoju poprzez zapewnienie globalnego standardu raportowania, który pozwala organizacjom na mierzenie i komunikowanie ich wpływu na zrównoważony rozwój, zarówno w wymiarze środowiskowym, społecznym, jak i gospodarczym. GRI dąży do tego, by organizacje były bardziej transparentne w kwestii ich wpływu na te obszary, co ma sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi globalnej gospodarki.

GRI – co to jest?

GRI współpracuje z biznesem, inwestorami, decydentami politycznymi, społeczeństwem obywatelskim, organizacjami pracowniczymi i innymi ekspertami w celu opracowania Standardów GRI i promowania ich stosowania przez organizacje na całym świecie. Standardy te są używane przez ponad 10 000 organizacji w ponad 100 krajach, rozwijając praktykę raportowania zrównoważonego rozwoju i umożliwiając organizacjom i ich interesariuszom podejmowanie działań, które przynoszą korzyści ekonomiczne, środowiskowe i społeczne dla wszystkich.

Zgodnie z badaniami z 2022 roku przeprowadzonymi przez KPMG, Standardy GRI pozostają najczęściej używanymi standardami raportowania zrównoważonego rozwoju na świecie. Biura regionalne GRI, strategicznie rozmieszczone na całym świecie, pomagają rozwijać raportowanie i odpowiadać na potrzeby lokalnych interesariuszy na poziomie regionalnym i krajowym. Biura te znajdują się w Johannesburgu (Afryka), Singapurze (ASEAN), São Paulo (Brazylia), Hongkongu (Region Wielkiego Chin), Bogocie (Ameryka Łacińska), Nowym Jorku (Ameryka Północna) i Nowym Delhi (Azja Południowa). Wszystkie inne regiony (w tym Europa) są obsługiwane przez Sekretariat GRI w Amsterdamie (Holandia).

Standardy raportowania GRI, a raportowanie społeczne

Standardy raportowania GRI zawierają zbiór zasad i wytycznych dla organizacji, które chcą raportować o swoim wpływie na zrównoważony rozwój. Standardy te podzielone są na trzy główne kategorie: Uniwersalne, Tematyczne i Sektorowe. Standardy Uniwersalne obejmują ogólne zasady raportowania i kontekst organizacyjny. Standardy Tematyczne koncentrują się na określonych obszarach, takich jak środowisko, prawa człowieka, czy praktyki zatrudnienia. Natomiast Standardy Sektorowe dostosowane są do specyficznych branż i zawierają bardziej szczegółowe wytyczne. Razem tworzą kompleksowy system, który umożliwia organizacjom efektywne i transparentne raportowanie o ich działaniach w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Fot. GRI, globalreporting.org/standards

Raportowanie społeczne to proces, w którym organizacje ujawniają dane pozafinansowe, odnoszące się do kwestii środowiskowych, społecznych oraz ładu korporacyjnego, znane jako dane ESG (środowisko, społeczeństwo, zarządzanie). Jest to forma jawności i transparentności działań organizacji. Raport społeczny zawiera skondensowane informacje o zarządzaniu i publikuje wyniki odpowiedzialnego prowadzenia działalności. Obejmuje okres sprawozdawczy, oświadczenia dotyczące polityk, celów, strategii oraz przegląd wyników umożliwiający porównania rok do roku. Zapoczątkowane w latach 70., raportowanie społeczne ewoluowało do obecnej formy, łączącej wyniki finansowe z danymi pozafinansowymi​​.

Czytaj dalej: