Wprowadzenie do CCUS

CCUS (Carbon Capture, Utilization, and Storage) to technologia mająca na celu wychwytywanie, wykorzystywanie oraz składowanie dwutlenku węgla wytwarzanego przez przemysł i sektor energetyczny. CCUS składa się z trzech głównych etapów: wychwytu CO2, jego transportu oraz składowania lub wykorzystania. W kontekście walki z globalnym ociepleniem, CCUS odgrywa kluczową rolę, pomagając w redukcji emisji CO2 do atmosfery, co jest niezbędne do ograniczenia zmian klimatycznych.

Jak działa CCUS?

  • Wychwyt CO2. Pierwszy etap to wychwytywanie CO2 z emisji przemysłowych i energetycznych. Wychwyt można przeprowadzać bezpośrednio w miejscu emisji (np. w elektrowniach czy cementowniach) za pomocą specjalnych filtrów i sorbentów.
  • Transport CO2. Po wychwyceniu CO2 jest transportowane do miejsca składowania lub wykorzystania. Transport odbywa się najczęściej rurociągami, ale możliwe jest również przewożenie CO2 statkami lub ciężarówkami.
  • Składowanie i wykorzystanie CO2. Magazynowanie CO2 polega na wtryskiwaniu go w głębokie formacje geologiczne, takie jak wyczerpane pola naftowe lub solne formacje skalne, gdzie jest bezpiecznie przechowywane. Wykorzystanie CO2 może obejmować jego użycie w procesach przemysłowych, produkcję paliw syntetycznych, a nawet w produkcji materiałów budowlanych.

Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

Zastosowanie Carbon Capture, Utilization and Storage w Polsce

Polska, będąca jednym z największych emitentów CO2 w Europie, stawia na rozwój technologii CCUS jako narzędzie do dekarbonizacji gospodarki. Obecnie realizowanych jest kilka kluczowych projektów:

  • Cementownia Małogoszcz. Modernizacja pieców klinkierowych pozwoli na redukcję emisji CO2 o 20%, co jest uzupełnieniem technologii wychwytywania CO2, które są tam wdrażane.
  • Projekt Polskiego Klastra CCUS. Inicjatywa mająca na celu stworzenie strategii rozwoju technologii CCUS w Polsce, wspierana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Klaster ten ma na celu nie tylko rozwój technologii, ale również budowanie zaplecza badawczo-doradczego​.

Wyzwania i bariery

Wdrożenie technologii Carbon Capture, Utilization and Storage napotyka na liczne bariery – techniczne, ekonomiczne i prawne.

  • Techniczne. Instalacje CCUS wymagają zaawansowanej technologii i infrastruktury, która jest kosztowna i technicznie skomplikowana do wdrożenia.
  • Ekonomiczne. Koszty wychwytu, transportu i składowania CO2 są wysokie, co wymaga znaczących inwestycji. Bez wsparcia finansowego i subsydiów, realizacja projektów CCUS może być ekonomicznie nieopłacalna.
  • Regulacyjne. W Polsce istnieje potrzeba aktualizacji prawa geologicznego, aby umożliwić składowanie CO2, zarówno na lądzie, jak i w Bałtyku. Konieczne są również regulacje dotyczące transportu CO2 rurociągami.

Projekt CCUS w Polsce

Polska realizuje ambitny projekt rozwoju technologii wychwytu, transportu, utylizacji i składowania CO2, znanego jako CCUS. Projekt ten jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG edycja III. Inicjatywa ta, realizowana pod nazwą „Strategia rozwoju technologii wychwytu, transportu, utylizacji i składowania CO2 w Polsce oraz pilotaż Polskiego Klastra CCUS”, ma na celu stworzenie fundamentów dla zrównoważonego rozwoju technologii CCUS w kraju.

Projekt ten ma kilka głównych celów. Pierwszym z nich jest opracowanie strategii rozwoju technologii CCUS. Polska dotychczas nie posiadała takiej strategii, co stanowiło poważną barierę dla potencjalnych inwestorów, którzy potrzebują klarownych kierunków rozwoju technologicznego w sektorze energetycznym i przemysłowym​. Dzięki temu dokumentowi, inwestorzy uzyskają niezbędną wiedzę, co może przyczynić się do zwiększenia inwestycji w technologie związane z CCUS.

Kolejnym celem jest przygotowanie projektów regulacji prawnych, które umożliwią rozwój technologii CCUS w sposób zrównoważony ekonomicznie, środowiskowo oraz społecznie. Odpowiednie regulacje prawne są kluczowe dla zapewnienia, że rozwój tych technologii będzie korzystny dla całego kraju. Istotne jest, aby regulacje te uwzględniały zarówno interesy gospodarcze, jak i ochronę środowiska​.

Korzyści z realizacji tego projektu są wielorakie. Przede wszystkim, projekt ten przyczyni się do znacznej redukcji emisji CO2 z sektora energetycznego i przemysłowego, co jest zgodne z celami klimatycznymi Polski oraz Unii Europejskiej. Dodatkowo, rozwój technologii CCUS może prowadzić do tworzenia nowych miejsc pracy oraz rozwijania nowych gałęzi przemysłu, co przyniesie korzyści gospodarcze. Wzmocnienie infrastruktury badawczo-rozwojowej będzie miało długoterminowy pozytywny wpływ na innowacyjność i konkurencyjność polskiej gospodarki​.

Przyszłość CCUS

Technologia CCUS ma potencjał stać się integralną częścią strategii redukcji emisji CO2 na świecie. W Polsce, dalszy rozwój tej technologii będzie zależeć od wsparcia rządowego, odpowiednich regulacji oraz współpracy z sektorem prywatnym i międzynarodowymi partnerami.

Dzięki realizacji projektów pilotażowych i strategii rozwoju technologii CCUS, Polska ma szansę stać się liderem w dziedzinie dekarbonizacji przemysłu i energetyki. Inwestycje w Carbon Capture, Utilization and Storage mogą przyczynić się do znacznej redukcji emisji CO2, wspierając globalne wysiłki na rzecz ochrony klimatu.

CCUS to zaawansowana technologia, która może odegrać kluczową rolę w walce z globalnym ociepleniem. Pomimo licznych wyzwań, jej rozwój i wdrożenie są niezbędne do osiągnięcia celów klimatycznych. Polska, z odpowiednimi inwestycjami i regulacjami, może stać się ważnym graczem w dziedzinie technologii CCUS, przyczyniając się do globalnej redukcji emisji CO2 i ochrony środowiska.

Czytaj dalej: