Grupa Robocza ds. Informacji o Ryzyku Związanym z Klimatem (TCFD) została stworzona przez Radę Stabilności Finansowej (FSB) w 2015 roku. Celem TCFD jest rozwój zasad umożliwiających publicznym spółkom i innym organizacjom efektywne ujawnianie informacji finansowych związanych z ryzykiem klimatycznym.

TCFD opracowała zestaw zaleceń dotyczących dobrowolnych informacji, które mają pomóc inwestorom, pożyczkodawcom i ubezpieczycielom w uzyskiwaniu użytecznych informacji dotyczących ryzyka i szans związanych ze zmianami klimatu, na które narażone są przedsiębiorstwa.

Ramy opracowane przez TCFD koncentrują się na czterech głównych obszarach: zarządzaniu, strategii, zarządzaniu ryzykiem oraz metrykach i celach. Te obszary obejmują ujawnianie informacji o zarządzaniu organizacji w zakresie ryzyka związanego z klimatem, rzeczywistych i potencjalnych wpływach ryzyka związanego z klimatem na działalność, strategię i planowanie finansowe organizacji, sposoby identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem związanym z klimatem oraz metryki i cele stosowane do oceny i zarządzania istotnymi ryzykami i szansami związanymi z klimatem.

W 2021 roku FSB opublikowała tzw. drogowskaz dotyczący radzenia sobie z ryzykiem finansowym związanym z klimatem, który koordynuje prace w różnych organach ustawodawczych i innych międzynarodowych ciałach w celu oceny i radzenia sobie z finansowymi ryzykami zmian klimatu. Prace te obejmują globalnie spójne i porównywalne ujawnienia przez firmy swoich finansowych ryzyk związanych z klimatem, które są coraz ważniejsze dla uczestników rynku i organów finansowych.

TCFD, a raportowanie o wpływie na środowisko

Wydane w 2017 roku Rekomendacje zostały w całości ujęte w Wytycznych Komisji Europejskiej z 2019 roku w sprawie ujawniania informacji związanych z klimatem. Znaczenie TCFD w raportowaniu o zmianach klimatycznych w biznesie można podsumować w kilku kluczowych punktach.

Standardy ujawniania informacji. TCFD opracowała zestaw zaleceń dotyczących ujawniania informacji, który stał się referencyjnym standardem dla firm na całym świecie. Zalecenia te obejmują aspekty takie jak zarządzanie ryzykiem związanym z klimatem, strategia, identyfikacja ryzyk i możliwości, a także metryki i cele.

Transparentność i odpowiedzialność. Dzięki promowaniu przejrzystości w raportowaniu, TCFD pomaga inwestorom, pożyczkodawcom i ubezpieczycielom w lepszym zrozumieniu, w jaki sposób firmy są narażone na ryzyko związane ze zmianami klimatu oraz jak radzą sobie z tym ryzykiem.

Wpływ na decyzje inwestycyjne. Przez dostarczanie istotnych informacji o ryzyku związanym z klimatem, TCFD wpływa na decyzje inwestycyjne, kierując kapitał w stronę bardziej zrównoważonych i odpornych na zmiany klimatu przedsiębiorstw.

Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

Podstawa dla globalnych standardów. Zalecenia TCFD stały się podstawą dla inicjatyw międzynarodowych, takich jak Międzynarodowa Rada ds. Standardów Rachunkowości (International Sustainability Standards Board, ISSB), w zakresie opracowywania globalnych standardów dotyczących raportowania związanego z klimatem.

Promowanie globalnej koordynacji. TCFD promuje globalną koordynację w kwestii ujawniania informacji związanych z klimatem, co pomaga unikać fragmentacji rynku i zapewnia spójność w podejściu firm do zarządzania ryzykiem klimatycznym.

Wsparcie dla zrównoważonego rozwoju. Poprzez popieranie TCFD i jej zaleceń, firmy są zachęcane do przyjęcia bardziej zrównoważonych praktyk biznesowych, co przyczynia się do globalnego dążenia do zrównoważonego rozwoju.

Wsparcie dla integracji ryzyka klimatycznego. TCFD pomaga w integracji ryzyka klimatycznego w ogólnym procesie zarządzania ryzykiem w firmach, co jest kluczowe dla rozwoju zrównoważonej strategii biznesowej.

Podniesienie świadomości i edukacji. Działalność TCFD przyczynia się do podnoszenia świadomości na temat wpływu zmian klimatycznych na sektor finansowy i gospodarkę w szerszym kontekście, co jest ważne dla podejmowania świadomych decyzji przez wszystkich interesariuszy.

W rezultacie TCFD stała się fundamentalną częścią globalnego dyskursu na temat zmian klimatycznych w kontekście biznesowym, kształtując sposób, w jaki firmy podchodzą do raportowania i zarządzania ryzykiem związanym ze zmianami klimatycznymi. Dzięki temu firmy są lepiej przygotowane do radzenia sobie z wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatu, co ma znaczenie zarówno dla ich długoterminowej żywotności, jak i dla przyszłości naszej planety.

Światowy zasięg przedsięwzięcia

Od czasu publikacji raportu z rekomendacjami TCFD w 2017 r. blisko 5000 organizacji publicznie zadeklarowało swoje poparcie dla rekomendacji TCFD. Wsparcie wskazało, że organizacja uważa, że ​​zalecenia TCFD zapewniają przydatne ramy zwiększające przejrzystość w zakresie zagrożeń i możliwości związanych z klimatem na rynkach finansowych.

fsb-tcfd.org

Czytaj dalej: