Standard Sprawozdawczości Społecznej (ang. Social Reporting Standard – SRS) jest narzędziem opracowanym z myślą o usprawnieniu procesu sprawozdawczości społecznej m.in. przez organizacje non-profit.

Jego głównym celem jest dostarczenie jednolitego formatu raportowania, który ułatwi przedstawianie efektów ich działań zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym interesariuszom, w tym inwestorom społecznym, sponsorom oraz społecznościom lokalnym.

Geneza i rozwoju SRS

SRS został opracowany w odpowiedzi na rosnącą potrzebę organizacji społecznych do prezentacji wyników ich działań w sposób systematyczny i zrozumiały. Standard powstał z inicjatywy niemieckiej, gdzie w 2010 roku grupa naukowców, przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji non-profit przy wsparciu m.in. Ashoka Germany, PwC Germany i Vodafone Foundation Germany stworzyła pierwsze wydanie. W Polsce SRS został wprowadzony dzięki PwC Polska, co stanowiło ważny krok w kierunku zwiększenia przejrzystości i efektywności działalności społecznej w kraju​​.

Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

Struktura i zastosowanie Standardu Sprawozdawczości Społecznej

SRS składa się z trzech głównych części.

 1. Opis organizacji i jej misji. Część ta zawiera informacje o celach organizacji, jej strukturze oraz sposobach zarządzania, co ma na celu zbudowanie zaufania i pokazanie jej stabilności i transparentności.
 2. Opis realizowanych projektów i ich wpływu. To kluczowy element sprawozdania, w którym organizacje przedstawiają problemy społeczne, które adresują, ich podejście do rozwiązania tych problemów oraz osiągnięte efekty i wyniki.
 3. Dane finansowe i operacyjne. Sekcja zawierająca szczegółowe informacje o zasobach finansowych, materiałowych i ludzkich wykorzystanych w trakcie realizacji projektów oraz o rezultatach finansowych organizacji.

Zastosowanie standardu SRS nie jest ograniczone jedynie do organizacji non-profit, ale jest także przydatne dla inwestorów społecznych, którzy chcą ocenić efektywność i wpływ swoich inwestycji oraz lepiej zrozumieć potrzeby i wyzwania, przed którymi stoją wspierane przez nich organizacje. Ponadto standard ułatwia tworzenie wewnętrznych raportów i analiz, które mogą służyć do monitorowania postępów, oceny efektywności działań oraz planowania przyszłych inicjatyw.

Korzyści z implementacji SRS

Wdrażanie SRS przynosi szereg korzyści organizacjom społecznym oraz ich interesariuszom.

 • Zwiększona przejrzystość i odpowiedzialność. Poprzez regularne i systematyczne raportowanie, organizacje mogą lepiej prezentować swoje osiągnięcia i wyzwania, budując zaufanie wśród darczyńców, inwestorów i współpracowników.
 • Ulepszone zarządzanie i planowanie. SRS pomaga organizacjom skupić się na osiąganiu zaplanowanych efektów, co sprzyja lepszemu zarządzaniu zasobami i efektywniejszemu planowaniu działań.
 • Wzmocnienie pozycji na rynku. Organizacje, które skutecznie komunikują swoje wyniki, mogą łatwiej przyciągać nowe źródła finansowania i rozszerzać swoją działalność. Sprawozdawczość zgodna z SRS pozwala nie tylko na bieżące monitorowanie efektów działań, ale także na prezentowanie ich w sposób, który jest zrozumiały i przekonujący dla potencjalnych sponsorów i partnerów. Organizacje, które wdrażają ten standard, zyskują możliwość lepszego przedstawienia wartości swojej pracy, co może przyciągnąć dodatkowe inwestycje i wsparcie.

Korzyści i wyzwania związane z implementacją

Komplementacja Standardu Sprawozdawczości Społecznej niesie za sobą szereg korzyści, które są kluczowe dla efektywności i przejrzystości działania organizacji. Pozwala on na poniższe okoliczności.

 • Zwiększenie transparentności. SRS ułatwia przedstawianie informacji o efektach działań, co jest istotne dla darczyńców, sponsorów i inwestorów społecznych. Transparentność taka zwiększa zaufanie i może prowadzić do lepszego pozyskiwania funduszy.
 • Ulepszenie zarządzania. Standard pomaga w ocenie efektywności i efektywności działań, co przekłada się na lepsze zarządzanie zasobami i strategią rozwoju organizacji.
 • Wzmocnienie relacji z interesariuszami. Jako narzędzie komunikacji, SRS pozwala na budowanie i utrzymywanie silnych relacji z interesariuszami, w tym z partnerami biznesowymi i społecznością lokalną.

Jednakże implementacja SRS może również napotkać pewne wyzwania.

 • Koszty początkowe. Wdrożenie standardu może wymagać inwestycji w szkolenia, oprogramowanie do zarządzania danymi oraz zasoby ludzkie.
 • Zmiana kultury organizacyjnej. Przejście na sprawozdawczość opartą na rezultatach może wymagać zmian w kulturze organizacyjnej, co zawsze jest procesem złożonym i długotrwałym.
 • Zarządzanie danymi. Zbieranie, analizowanie i prezentowanie danych w sposób systematyczny może być trudne, szczególnie dla organizacji, które wcześniej nie prowadziły szczegółowej dokumentacji swojej działalności.

Podsumowanie

Standard Sprawozdawczości Społecznej jest istotnym narzędziem, które wspiera organizacje w efektywnym raportowaniu i zarządzaniu ich działaniami społecznymi. Dzięki wprowadzeniu jasnych struktur raportowania, SRS nie tylko zwiększa przejrzystość działań organizacji, ale również umożliwia lepszą komunikację z interesariuszami i pomaga w skutecznym zarządzaniu projektami i inicjatywami. Wdrożenie tego standardu może przynieść wiele korzyści, choć wymaga również przemyślanej adaptacji i odpowiednich zasobów.

Czytaj dalej: