Transformacja energetyczna jest złożonym i wielowymiarowym procesem, który obejmuje przekształcanie istniejących systemów energetycznych i gospodarczych w kierunku bardziej zrównoważonych, efektywnych i mniej zależnych od paliw kopalnych modeli. Ten proces jest odpowiedzią na rosnące obawy związane ze zmianami klimatycznymi, zdrowiem publicznym oraz bezpieczeństwem energetycznym.

W Polsce i na świecie transformacja energetyczna nabiera tempa z powodu potrzeby ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię przy jednoczesnym minimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko.

Fot. vectorjuice, freepik.com

Transformacja energetyczna w Polsce

Napięcia rynkowe, wywołane różnym natężeniem informacji i komunikatów dotyczących Zielonego Ładu, czyli transformacji mającej na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2050 w Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, przyczyniają się do wzrostu zainteresowania tą kwestią.

W 2023 roku, jako kluczowe wydarzenie z największymi długofalowymi skutkami dla polskiej energetyki, została podjęta decyzja o budowie pierwszej elektrowni jądrowej. Ma to wpłynąć na zmianę krajowego miksu energetycznego i będzie kluczowym krokiem w kierunku dekarbonizacji. Energetyka jądrowa jest widziana jako środek do osiągnięcia celów niskoemisyjnych, z emisjami porównywalnymi do energii wytworzonej na farmach wiatrowych.

Ponadto wprowadzona zmiana legislacyjna dotycząca rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie w Polsce stanowi sygnał dla inwestorów o podniesieniu priorytetów dla tej branży. Mimo że początkowe propozycje zakładały 500 metrów odległości elektrowni wiatrowej od zabudowań, ostatecznie przyjęto odległość minimum 700 metrów, co zyskało poparcie środowisk wspierających rozwój onshore.

Rośnie świadomość energetyczna

W Polsce obserwuje się wzrost świadomości energetycznej wśród odbiorców. Było to szczególnie widoczne po uwolnieniu rynku energii w 2007 roku oraz po wprowadzeniu 20 stopnia zasilania przez PSE w 2015 roku. W 2023 roku, na skutek różnych czynników rynkowych, zmienił się obrót na Towarowej Giełdzie Energii, co wpłynęło na zmianę modeli zakupowych i większą inwestycję w efektywność energetyczną oraz źródła OZE.

Kryzys energetyczny, będący częściowo skutkiem konfliktu na Ukrainie, znacząco wpłynął na rynek energii w Polsce. Odnotowano zniesienie obligu giełdowego, co zmieniło oferty skierowane do odbiorców. Wprowadzone zmiany sprzyjają większej elastyczności i adaptacji do warunków rynkowych.

Europejskie założenia transformacji energetycznej

Redukcja emisji i dekarbonizacja

Głównym celem transformacji energetycznej jest redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez dekarbonizację – przejście od paliw kopalnych, takich jak węgiel, na bardziej zrównoważone źródła energii, np. energetykę wiatrową, słoneczną czy geotermalną. Dla Polski, z jej znaczącym udziałem węgla w miksie energetycznym, stanowi to szczególne wyzwanie.

Rozwój technologii i innowacje

Proces transformacji obejmuje wdrażanie nowoczesnych technologii, które poprawiają efektywność energetyczną oraz umożliwiają wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Innowacje technologiczne, takie jak magazyny energii, inteligentne sieci energetyczne czy zaawansowane technologie optymalizacji zużycia energii, są kluczowe dla osiągnięcia celów transformacji.

Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

Aspekty społeczne i ekonomiczne

Transformacja energetyczna niesie za sobą również zmiany ekonomiczne i społeczne. Koszty inwestycji są znaczące, ale niezbędne dla długoterminowej stabilności i bezpieczeństwa energetycznego. Dodatkowo, proces ten musi uwzględniać sprawiedliwe przejście, które minimalizuje negatywne skutki społeczne, szczególnie w regionach uzależnionych od przemysłu wydobywczego paliw kopalnych.

Polityka i regulacje prawne

Efektywna transformacja energetyczna wymaga wsparcia na poziomie politycznym, w tym odpowiednich regulacji prawnych, które wspierają rozwój OZE oraz penalizują nadmierne zużycie paliw kopalnych. Działania te są wspierane przez międzynarodowe umowy klimatyczne oraz lokalne inicjatywy mające na celu zwiększenie udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym.

Edukacja i świadomość społeczna

Podnoszenie świadomości społecznej na temat korzyści wynikających z transformacji energetycznej i zrównoważonego rozwoju jest kluczowe. Edukacja w zakresie oszczędzania energii i korzyści płynących z inwestycji w OZE może przyczynić się do zwiększenia akceptacji społecznej dla tych zmian.

Transformacja energetyczna jest nie tylko odpowiedzią na kryzys klimatyczny, ale także szansą na rozwój nowych technologii, stworzenie nowych miejsc pracy i zbudowanie bardziej zrównoważonej przyszłości.

Czytaj dalej: