Standardy SASB stanowią zbiór branżowych wytycznych służących do raportowania aspektów zrównoważonego rozwoju. Mogą mieć istotny wpływ na decyzje finansowe.

Standardy SASB zostały opracowane przez Sustainability Accounting Standards Board (SASB), niezależną organizację non-profit, której celem jest wspieranie globalnych rynków kapitałowych poprzez dostarczanie wysokiej jakości standardów raportowania. SASB koncentruje się na identyfikowaniu i raportowaniu finansowych wpływów aspektów środowiskowych, społecznych i zarządczych (ESG) na działalność firm w różnych sektorach.

Historia i rozwój SASB sięgają roku 2011, kiedy to zaczęto postrzegać potrzebę bardziej spójnego i standardowego podejścia do raportowania niefinansowego, które byłoby przydatne zarówno dla przedsiębiorstw, jak i inwestorów. Od tego czasu SASB opracowała standardy dla 77 branż, pokrywających szeroki zakres sektorów gospodarki, od energetyki po opiekę zdrowotną.

Każdy zestaw standardów branżowych jest specyficzny i skupia się na najbardziej istotnych aspektach ESG, które mogą wpływać na finansową wydajność firm w danej branży.

Praca ekspertów

Standardy SASB zostały stworzone w procesie szerokich konsultacji z przedstawicielami przemysłu, inwestorami i innymi ekspertami, co zapewnia ich praktyczność. Poprzez zastosowanie tych standardów przedsiębiorstwa mogą lepiej komunikować się z inwestorami na temat ryzyk i możliwości związanych z ESG, co z kolei umożliwia inwestorom dokonywanie bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych.

Ważnym aspektem standardów SASB jest ich koncentracja na mierzalnych danych. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą dostarczać konkretne, kwantyfikowalne informacje dotyczące ich wpływu na środowisko i społeczeństwo. Pokazują też, jak zarządzają ryzykiem ESG. Podejście tego rodzaju sprzyja przejrzystości i odpowiedzialności, umożliwiając ocenę postępów firm w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Dlaczego Standardy SASB są ważne dla raportowania ESG

Zapewniają jasny i spójny framework dla przedsiębiorstw do komunikowania informacji o aspektach środowiskowych, społecznych i zarządczych, które są istotne z perspektywy finansowej.

Przez skupienie się na aspektach ESG, które są najbardziej istotne dla poszczególnych branż, standardy SASB pomagają firmom identyfikować i komunikować te informacje, które mają największy potencjalny wpływ na ich działalność finansową. To z kolei umożliwia inwestorom lepsze zrozumienie i ocenę ryzyka oraz możliwości związanych z ESG w kontekście konkretnych firm, w których mogą chcieć zainwestować. Dzięki temu inwestycje mogą być dokonywane z większą świadomością potencjalnych wpływów środowiskowych i społecznych, co sprzyja tworzeniu bardziej zrównoważonego i odpowiedzialnego systemu finansowego.

Ponadto, standardy SASB promują spójność w raportowaniu ESG, co jest korzystne zarówno dla firm, jak i inwestorów. Dla przedsiębiorstw stosowanie się do tych standardów oznacza możliwość porównywania swojej wydajności z konkurentami i ułatwia identyfikację obszarów do poprawy. Dla inwestorów spójność ta oznacza natomiast łatwiejsze porównywanie firm pod kątem ich wydajności ESG i podejmowanie bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych.

Wprowadzenie standardów SASB również sprzyja lepszemu zrozumieniu i zarządzaniu ryzykiem związanym z ESG. Przez ujednolicenie sposobu raportowania, firmy są zmuszone do głębszego zbadania, jak aspekty ESG wpływają na ich działalność. To nierzadko prowadzi do lepszego zarządzania ryzykiem i identyfikacji nowych możliwości dla zrównoważonego rozwoju.

Korzyści z wdrożenia Standardów SASB

Jedną z głównych korzyści wdrożenia standardów SASB jest poprawa komunikacji z inwestorami i innymi zainteresowanymi stronami. Przez dostarczanie danych opartych na uznanych standardach, przedsiębiorstwa mogą efektywniej komunikować swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój oraz zarządzanie ryzykiem ESG. To może prowadzić do lepszego zrozumienia i zaufania ze strony inwestorów, co ma bezpośredni wpływ na wartość firmy na rynku.

Wdrożenie standardów SASB sprzyja też identyfikacji i zarządzaniu ryzykiem ESG. Firmy, które dokładnie analizują i raportują aspekty ESG zgodnie z tymi standardami, są lepiej przygotowane do rozpoznawania potencjalnych zagrożeń dla swojej działalności i mogą w odpowiedni sposób reagować, minimalizując negatywne skutki. To nie tylko pomaga w ochronie wartości przedsiębiorstwa, ale również w identyfikacji nowych możliwości rynkowych i obszarów do wzrostu.

Wdrożenie standardów SASB może również przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. W erze, gdzie zrównoważony rozwój staje się kluczowym czynnikiem różnicującym na rynku, firmy, które skutecznie implementują i komunikują swoje działania ESG, mogą zdobyć przewagę konkurencyjną. To nie tylko poprawia ich reputację, ale również przyciąga inwestorów szukających odpowiedzialnych i przyszłościowo zorientowanych przedsiębiorstw.

Czytaj też: