Unia Europejska stoi przed wyzwaniem zmniejszenia zależności od rosyjskich paliw kopalnych oraz przyspieszenia transformacji energetycznej w kierunku bardziej zrównoważonych źródeł energii. W odpowiedzi na te potrzeby powstał plan REPowerEU, który ma na celu nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, ale również wsparcie ekologicznej transformacji. W niniejszym artykule przyjrzymy się, jak inicjatywa REPowerEU zmienia przyszłość energetyki w Europie.

Czym jest REPowerEU?

REPowerEU to plan przedstawiony przez Komisję Europejską w maju 2022 roku, którego celem jest zmniejszenie zależności UE od rosyjskich paliw kopalnych poprzez oszczędność energii, dywersyfikację dostaw oraz przyspieszenie przejścia na energię odnawialną. Plan ten opiera się na realizacji wniosków ustawodawczych z pakietu “Gotowi na 55”, wspierającego ambitny cel zmniejszenia emisji netto gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 roku oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Główne cele i założenia REPowerEU

Redukcja zależności od paliw kopalnych

Rosyjska inwazja na Ukrainę w 2022 roku uwypukliła konieczność redukcji zależności UE od importu rosyjskiego gazu, ropy naftowej i węgla. W marcu 2022 roku unijni przywódcy uzgodnili, że należy przyspieszyć proces zmniejszania ogólnej zależności od paliw kopalnych, dywersyfikować dostawy oraz rozwijać unijny rynek wodoru. W ramach REPowerEU przewiduje się również zwiększenie tempa rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz usprawnienie wzajemnych połączeń europejskich sieci gazowych i elektroenergetycznych.

Wspieranie transformacji energetycznej

REPowerEU koncentruje się na wsparciu przejścia na czystą energię oraz na budowaniu bardziej odpornego systemu energetycznego. Plan obejmuje oszczędzanie energii, produkcję czystej energii oraz dywersyfikację zaopatrzenia w energię w UE. Inicjatywa promuje inteligentne łączenie inwestycji i reform, które mają na celu poprawę infrastruktury energetycznej, zwiększenie efektywności energetycznej budynków, dekarbonizację przemysłu oraz rozwój zrównoważonych źródeł energii, takich jak biometan czy odnawialny wodór.

Wdrażanie REPowerEU w państwach członkowskich

Krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności

Państwa członkowskie UE włączają dodatkowe rozdziały dotyczące REPowerEU do swoich krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności, przygotowywanych w ramach programu Next Generation EU. Dzięki temu mogą finansować kluczowe inwestycje i reformy pomagające osiągnąć cele REPowerEU. Cele te obejmują oszczędzanie energii, dywersyfikację zaopatrzenia w energię oraz szybsze wprowadzanie odnawialnych źródeł energii.

Finansowanie REPowerEU

Głównym źródłem finansowania REPowerEU jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Rozdziały dotyczące REPowerEU są finansowane głównie z niewykorzystanych pożyczek, których kwota wynosi 225 miliardów EUR. Dotacje w wysokości nieprzekraczającej 20 miliardów EUR są finansowane z funduszu innowacyjnego (60%) i ze sprzedaży uprawnień w systemie handlu emisjami (ETS) (40%).

Państwa członkowskie mogą również przesuwać środki w wysokości do 5,4 miliarda EUR z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej oraz dokonywać przesunięć do 10% środków z funduszy polityki spójności na okres programowania 2014–2020 w celu wspierania małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw w trudnej sytuacji.

Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

Przykłady Inwestycji i Reform w Ramach REPowerEU

Infrastruktura energetyczna

Inwestycje w ramach REPowerEU obejmują poprawę infrastruktury energetycznej, w tym rozbudowę sieci dystrybucyjnych oraz rozwój unijnego rynku wodoru. Przykładem może być modernizacja wiejskich sieci dystrybucyjnych elektroenergetycznych, co zwiększa niezawodność dostaw energii i wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich.

Oszczędzanie energii i dekarbonizacja

Reformy i inwestycje koncentrują się również na zwiększaniu oszczędności energetycznej budynków oraz dekarbonizacji przemysłu. Wprowadza się programy zachęcające do modernizacji budynków, co prowadzi do zmniejszenia zużycia energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych.

Zwalczanie ubóstwa energetycznego

REPowerEU ma także na celu zwalczanie ubóstwa energetycznego poprzez promowanie systemów o zamkniętym obiegu oraz wspieranie gospodarstw domowych w trudnej sytuacji. Dzięki temu inicjatywa wspiera nie tylko transformację energetyczną, ale również społeczną spójność i dobrobyt obywateli UE.

Wyzwania i przyszłość REPowerEU

Mimo ambitnych celów i szerokiego zakresu działań, REPowerEU stoi przed wieloma wyzwaniami. Należą do nich m.in. zapewnienie odpowiedniego finansowania, koordynacja działań między państwami członkowskimi oraz efektywna implementacja projektów na szczeblu krajowym i regionalnym.

Jednakże, jeśli uda się sprostać tym wyzwaniom, REPowerEU ma potencjał znacząco zmienić przyszłość energetyki w Europie, przyczyniając się do osiągnięcia neutralności klimatycznej i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Transformacja energetyczna, wspierana przez REPowerEU, będzie kluczowym elementem budowy zrównoważonej i odpornej gospodarki europejskiej na nadchodzące dekady.

Inicjatywa REPowerEU jest odpowiedzią UE na potrzebę zmniejszenia zależności od rosyjskich paliw kopalnych oraz przyspieszenia ekologicznej transformacji energetycznej. Dzięki wsparciu finansowemu z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz realizacji ambitnych celów pakietu “Gotowi na 55”, REPowerEU ma szansę znacząco wpłynąć na przyszłość energetyki w Europie. Inwestycje w infrastrukturę, oszczędzanie energii, dekarbonizację przemysłu oraz zwalczanie ubóstwa energetycznego to kluczowe elementy tego planu, które przyczynią się do budowy bardziej zrównoważonego i bezpiecznego systemu energetycznego w UE.

Czytaj dalej: