Czym jest EFRAG?

Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) została utworzona w 2001 roku jako niezależna instytucja prywatna z inicjatywy Komisji Europejskiej. Organizacja ta ma na celu udzielanie doradztwa technicznego Komisji Europejskiej w procesie zatwierdzania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), które są publikowane przez Radę ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB).

Historia i struktura

EFRAG powstał jako odpowiedź na potrzebę lepszego dostosowania europejskich praktyk rachunkowych do globalnych standardów. Od początku istnienia organizacja ta odgrywa kluczową rolę w rozwoju i zatwierdzaniu MSSF w Europie. W strukturze EFRAG znajduje się Grupa Ekspertów Technicznych (TEG), której zadaniem jest wypracowywanie konkretnych rekomendacji.

Polska miała swojego reprezentanta w grupie TEG w latach 2006-2015. Najpierw była to Anna Sirocka, a następnie Joanna Frykowska. EFRAG organizuje także szereg wydarzeń i konsultacji publicznych w krajach członkowskich, co pozwala na zbieranie opinii od interesariuszy oraz edukowanie o nowych standardach.

Rozwój i osiągnięcia

Początkowo głównym celem EFRAG było wspieranie sprawozdawczości finansowej, jednak z czasem zakres działań organizacji został rozszerzony. W 2022 roku, zgodnie z nowymi przepisami w ramach CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), Komisja Europejska powierzyła EFRAG zadanie opracowania europejskich standardów raportowania zrównoważonego rozwoju (ESRS).

EFRAG jest odpowiedzialny za przygotowanie pierwszego zestawu jednolitych standardów ESRS, które zostały opublikowane jako akt delegowany do CSRD. Organizacja pracuje także nad standardami sektorowymi, które mają być dostępne w 2026 roku, oraz nad standardami dedykowanymi małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP).

Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

Konsultacje i wyjaśnienia techniczne

EFRAG regularnie prowadzi publiczne konsultacje dotyczące projektów nowych standardów. Na przykład, w kwietniu 2022 roku EFRAG wydał pierwszy pakiet projektów Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju, które mają uzupełniać przyszłą dyrektywę w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Projekty te obejmują obszary raportowania nt. środowiska, spraw społecznych oraz ładu korporacyjnego.

EFRAG udostępnił również platformę Q&A na temat ESRS, gdzie zainteresowane strony mogą zadawać pytania dotyczące poszczególnych zapisów standardów. Odpowiedzi te, zwane „wyjaśnieniami”, mają na celu wsparcie jednostek w stosowaniu ESRS, choć nie są wiążące prawnie.

Znaczenie EFRAG dla biznesu

EFRAG odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu standardów sprawozdawczości finansowej i zrównoważonego rozwoju w Europie. Dzięki jego działalności, firmy działające na rynku europejskim mają dostęp do klarownych i spójnych wytycznych dotyczących raportowania. Standaryzacja ta jest niezbędna do zapewnienia przejrzystości i porównywalności informacji finansowych i niefinansowych, co jest kluczowe dla inwestorów, regulatorów oraz innych interesariuszy.

EFRAG Sustainability Reporting Standards (ESRS)

Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) zostały opracowane przez Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) na prośbę Komisji Europejskiej. ESRS mają na celu ujednolicenie i poprawę jakości raportowania zrównoważonego rozwoju w Europie, zgodnie z wymogami dyrektywy o raportowaniu zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD).

Cele i znaczenie ESRS

ESRS mają kluczowe znaczenie w kontekście globalnych wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju. Celem tych standardów jest dostarczenie spójnych, porównywalnych i wiarygodnych informacji na temat działań przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG). Dzięki ESRS, interesariusze będą mogli lepiej ocenić wpływ działalności przedsiębiorstw na zrównoważony rozwój, co przyczyni się do bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych i zarządczych.

Struktura ESRS

Pierwszy zestaw standardów ESRS obejmuje pełen zakres zagadnień zrównoważonego rozwoju, podzielony na kilka głównych kategorii

Standardy przekrojowe:

 • Ogólne zasady raportowania.
 • Strategie, zarządzanie i ocena istotności.

Standardy środowiskowe:

 • Zmiany klimatyczne.
 • Zanieczyszczenie.
 • Zasoby wodne i morskie.
 • Bioróżnorodność i ekosystemy.
 • Wykorzystanie zasobów i gospodarka o obiegu zamkniętym.

Standardy społeczne:

 • Pracownicy w łańcuchu wartości.
 • Społeczności lokalne.
 • Konsumenci i użytkownicy końcowi.

Standardy zarządzania:

 • Zarządzanie, zarządzanie ryzykiem i kontrola wewnętrzna.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej.

Proces konsultacji publicznych

W kwietniu 2022 roku EFRAG uruchomił publiczne konsultacje dotyczące projektów ESRS. Celem konsultacji było zebranie opinii od szerokiego grona interesariuszy, w tym przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, inwestorów i ekspertów branżowych. Konsultacje trwały do sierpnia 2022 roku, a ich wyniki zostały uwzględnione w finalnych wersjach standardów.

Wyzwania i przyszłe kierunki

Implementacja ESRS wiąże się z pewnymi wyzwaniami, w tym z koniecznością dostosowania procesów raportowania w przedsiębiorstwach oraz zapewnienia odpowiednich zasobów i wiedzy. Niemniej jednak, standardy te są kluczowe dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju na poziomie europejskim i globalnym.

EFRAG planuje również opracowanie dodatkowych standardów sektorowych oraz dedykowanych małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP). Ponadto, organizacja będzie nadal monitorować wdrażanie ESRS i dostarczać wsparcia technicznego oraz wyjaśnień w celu ułatwienia stosowania tych standardów.

EFRAG nieustannie pracuje nad rozwojem nowych standardów oraz dostosowywaniem istniejących do zmieniających się potrzeb rynku i regulacji prawnych. Jego praca jest szczególnie ważna w kontekście rosnącego znaczenia zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw.

Czytaj dalej: