ORLEN będzie się uniezależniał od węgla

ORLEN opublikował Strategię Zrównoważonego Rozwoju na lata 2024-2030, która określa podejście i cele koncernu w obszarze minimalizacji wpływu na klimat, ochrony środowiska, a także warunków pracy, współdziałania z lokalnymi społecznościami i odpowiedzialnego zarządzania. Ma to pomóc Grupie mitygować ryzyka biznesowe i zwiększyć wartość w kontekście unijnych celów klimatycznych i obowiązków sprawozdawczości niefinansowej.

ORLEN opublikował Strategię Zrównoważonego Rozwoju na lata 2024-2030.
ORLEN opublikował zaktualizowaną Strategię Zrównoważonego Rozwoju na lata 2024-2030. (Foto: Orlen)

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN na lata 2024-2030 odpowiada na najważniejsze współczesne wyzwania rynkowe i regulacyjne, które są związane przede wszystkim ze zmianą klimatu, ochroną bioróżnorodności, relacjami społecznymi oraz sytuacją geopolityczną i gospodarczą. Dokument opiera się na pięciu kluczowych filarach, w którym zdefiniowane cele odnoszą się bezpośrednio do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz do unijnych standardów raportowania ESRS. Ma to pomóc nie tylko w kompleksowym podejściu do prowadzenia biznesu, ale również w raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju, wynikających m.in. z dyrektywy CSRD.

Jak przyznali przedstawiciele koncernu podczas ogłoszenia nowej strategii, dla inwestorów, i to nie tylko inwestujących w zielone obligacje czy dedykowane zrównoważonemu rozwojowi, kluczowe są cele dekarbonizacyjne. Grupa ORLEN, jako pierwszy koncern energetyczny w Europie Środkowej, zadeklarowała, że zamierza osiągnąć neutralność emisyjną do 2050 roku

Do 2030 roku obniży o 25 proc. (w stosunku do poziomu z 2019 roku) emisje w segmentach rafinerii, petrochemii i wydobycia. Dodatkowo zredukuje intensywność emisji CO2 o 40 proc. w obszarze energetyki. Ponadto, o 15 proc. zmniejszy się współczynnik intensywności emisji NCI, odnoszący się do łącznej energii sprzedawanej przez Grupę ORLEN.

Chce to osiągnąć przede wszystkim dzięki przyspieszeniu inwestycji w zero- i niskoemisyjne źródła wytwórcze (m.in. uruchomienie morskiej farmy wiatrowej o mocy 1,2 GW), poprawę efektywności obecnie funkcjonujących aktywów oraz inwestycje w budowę infrastruktury do wychwytywania i transportu dwutlenku węgla. Z kolei do 2035 roku Grupa planuje zakończyć produkcję energii elektrycznej i ciepła w aktywach węglowych, w dużej mierze zastępując je mniej emisyjnymi technologiami (w tym gazem).

ORLEN poszukuje rozwiązań, które wzmocnią konkurencyjność biznesu, a jednocześnie będą miały pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Dlatego, zgodnie ze strategią, chce stworzyć plan działania na rzecz ochrony bioróżnorodności na obszarach swojej działalności, a także wdroży jednolitą politykę zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej w całej Grupie. 

Jedną z kluczowych inwestycji w tym obszarze jest projekt „Blue Bridge”, który zakłada doczyszczenie ścieków pochodzących z oczyszczalni eksploatowanej przez Wodociągi Płockie do jakości odpowiadającej parametrom wody procesowej i ponowne jej wykorzystanie w Zakładzie Produkcyjnym ORLEN w Płocku, oddalonym o ok. 5 km od zrzutu ścieków. Umożliwi to redukcję o ok. 25 proc. poboru wody wiślanej wykorzystywanej w wybranych procesach technologicznych.

Założenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju na lata 2024-2030. (Foto: Orlen)
Założenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju na lata 2024-2030. (Foto: Orlen)

Firma zbuduje także instalację termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych (ITPON), medycznych i weterynaryjnych o wydajności co najmniej 50 tys. ton na rok, która będzie wsparciem w likwidacji takich składowisk substancji niebezpiecznych w Polsce. Ponadto PGNiG Termika, spółka z Grupy ORLEN, planuje do 2025 r. przekształcić 40 ha terenu przemysłowego w Warszawie w tereny zielone. Do 2030 r. o 30-60 proc. Ma się też zmniejszyć zużycie wody, a o 20 proc. środków chemicznych w myjniach na stacjach ORLEN.

W 2030 r. 45 proc. CapEx (wydatków kapitałowych) ma być zgodne z unijną taksonomią. Strategia zrównoważonego rozwoju odnosi się do wszystkich obszarów objętych standardami raportowania ESRS, a więc również m.in. do warunków pracy, relacji ze społecznością i ładem zarządczym. Jedną z kluczowych inicjatyw, którą koncern, zgodnie ze strategią, będzie realizował w kolejnych latach, jest Program Sprawiedliwej Transformacji, skierowany na potrzeby społeczne mieszkańców z terenów objętych procesem przekształcania gospodarki z wysokoemisyjnej na nisko- i zeroemisyjną. 

W najbliższych latach koncern ma też realizować działania, które umożliwią wdrożenie należytej staranności w całym łańcuchu wartości Grupy ORLEN. Zintensyfikowane zostaną także prace nad centralnym modelem zarządzania cyberbezpieczeństwem. Wśród celów zrównoważonego rozwoju znalazło się też zapewnienie przestrzegania praw człowieka w całym łańcuchu wartości, działania na rzecz spójności oraz równości społecznej.

Pełna Strategia Grupy ORLEN do 2030 roku dostępna jest tutaj.