Rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji dotyczących zrównoważonego finansowania (Sustainable Finance Disclosure Regulation — SFDR) jest ważnym elementem unijnego planu działania na rzecz finansowania zrównoważonego rozwoju, wprowadzonym przez Unię Europejską. Celem SFDR jest zwiększenie przejrzystości w zakresie inwestycji zrównoważonych i promowanie integracji czynników środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG) w procesie decyzyjnym instytucji finansowych.

Rozporządzenie to wymaga od firm finansowych ujawniania informacji na temat integracji czynników ESG w ich procesach inwestycyjnych oraz rozpoznawanych ryzyk i możliwości związanych ze zrównoważonym rozwojem, co ma umożliwić inwestorom dokonywanie bardziej świadomych wyborów.

SFDR dąży do stworzenia jednolitych ram dla ujawniania informacji związanych z ESG, ograniczając praktyki greenwashingu i zwiększając przejrzystość oraz porównywalność produktów finansowych. Ma to sprzyjać konkurencji, innowacjom i kierowaniu kapitału na inwestycje zrównoważone, wspierając cele Europejskiego Zielonego Ładu i porozumienia paryskiego.

SFDR wdrażane etapami

Wdrażanie SFDR następuje etapami, rozpoczynając od marca 2021 roku, z dodatkowymi szczegółowymi wymogami technicznymi wprowadzanymi w kolejnych etapach. Mimo wyzwań związanych z wdrażaniem, takich jak dostosowanie systemów i procesów oraz potrzeba edukacji inwestorów, SFDR odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości sektora finansowego w Europie, przyczyniając się do przyspieszenia przejścia na bardziej zrównoważoną gospodarkę.

Na poziomie podmiotu i produktu finansowego, SFDR nakłada obowiązek ujawniania informacji o integracji ryzyk ESG, negatywnych skutkach decyzji inwestycyjnych na czynniki ESG oraz o sposobie, w jaki produkty finansowe uwzględniają czynniki ESG i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju. Wprowadza również wymóg “zastosuj lub wyjaśnij”, zachęcając do większej transparentności i odpowiedzialności w zakresie zrównoważonego rozwoju.

SFDR wpływa na sektor finansowy poprzez wymaganie od firm finansowych ujawniania, jak integrują one czynniki ESG, co zwiększa zaufanie inwestorów i stymuluje popyt na zrównoważone produkty finansowe. To wymaga od instytucji finansowych przeglądu i modyfikacji produktów oraz strategii inwestycyjnych, wprowadzenia nowych systemów do oceny i raportowania ryzyk ESG, co wiąże się z dodatkowymi kosztami operacyjnymi. Jednocześnie, SFDR stymuluje konkurencję i innowacje wśród instytucji finansowych, sprzyjając rozwojowi bardziej zrównoważonej gospodarki.

Przyszłość SFDR w kontekście finansów

Przyszłość SFDR i zrównoważonego finansowania wskazuje na dalsze zaostrzenie i rozszerzenie wymogów, zwiększającą się integrację cyfrowych technologii w zbieraniu, przetwarzaniu i analizowaniu danych ESG, oraz globalną konwergencję w zakresie praktyk finansowych związanych z zrównoważonym rozwojem.

To wszystko ma kluczowe znaczenie dla wspierania globalnych wysiłków na rzecz osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju i budowania bardziej zrównoważonej przyszłości.

Czytaj też: