Dyrektywa IDD (Insurance Distribution Directive) to unijna dyrektywa dotycząca dystrybucji ubezpieczeń, która została przyjęta przez Parlament Europejski i Radę (UE) w 2016 roku i obowiązuje od pierwszego października 2018 roku.

Jej głównym celem jest zapewnienie lepszej ochrony konsumentów poprzez uspójnienie standardów w zakresie oferowania produktów ubezpieczeniowych, które są adekwatne do potrzeb klientów. Dyrektywa obejmuje wszystkie osoby i podmioty zaangażowane w sprzedaż produktów ubezpieczeniowych, zarówno pośredników ubezpieczeniowych, jak i pracowników zakładów ubezpieczeń, a także wprowadza szereg obowiązków dla dystrybutorów, w tym konieczność zbadania wymagań i potrzeb klienta przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Dyrektywa IDD ma kluczowy wpływ na rynek pośrednictwa ubezpieczeniowego, wprowadzając nowe obowiązki dla dystrybutorów, takie jak obowiązek zbadania wymagań i potrzeb klienta, co ma na celu dopasowanie oferowanych produktów do oczekiwań klienta i uniknięcie nieuczciwych praktyk sprzedaży (missellingu). Ponadto dystrybutorzy są zobowiązani do przekazania klientowi informacji o sobie, aby klient wiedział, z kim ma do czynienia – czy jest to broker, agent wyłączny, multiagent, czy pracownik zakładu ubezpieczeń.

Realizacja tych wymagań ma przyczynić się do zwiększenia zaufania klientów do rynku ubezpieczeniowego, poprawy jakości obsługi oraz ochrony interesów konsumentów. Implementacja dyrektywy IDD do polskiego systemu prawnego nastąpiła poprzez ustawę o dystrybucji ubezpieczeń, która zastąpiła dotychczasową ustawę o pośrednictwie ubezpieczeniowym i wprowadziła szereg zmian mających na celu dostosowanie polskiego rynku do wymogów dyrektywy.

Pozostała część artykułu pod materiałem wideo:

Zakres i ramy prawne IDD

IDD dotyczy wszystkich podmiotów zaangażowanych w dystrybucję produktów ubezpieczeniowych, nie tylko pośredników, ale również bezpośrednich sprzedawców, takich jak zakłady ubezpieczeń. Cel dyrektywy jest jasny – zapewnienie wyższego poziomu ochrony klientów poprzez lepsze dostosowanie oferowanych produktów do ich potrzeb i wymagań.

Cel dyrektywy

Głównym celem IDD jest wzmocnienie ochrony klienta na rynku ubezpieczeń. Dyrektywa wprowadza wymogi, które mają zapewnić, że klienci będą podejmować świadome decyzje o zakupie, na podstawie jasnych i zrozumiałych informacji. To oznacza konieczność oferowania produktów adekwatnych do potrzeb klientów, a nie tych, które generują największą prowizję dla pośrednika.

Zmiany i rozwiązania wprowadzone przez Insurance Distribution Directive

Wprowadzenie tych zmian i rozwiązań przez dyrektywę IDD ma kluczowe znaczenie dla poprawy jakości obsługi klientów na rynku ubezpieczeń, zwiększenia ich ochrony oraz budowania zaufania do sektora ubezpieczeniowego. Implementacja dyrektywy do polskiego prawa nastąpiła poprzez ustawę o dystrybucji ubezpieczeń, która dostosowała krajowe regulacje do wymogów unijnych.

 1. Szeroki zakres podmiotowy
  IDD obejmuje wszystkie osoby i podmioty zaangażowane w sprzedaż produktów ubezpieczeniowych, zarówno pośredników ubezpieczeniowych (brokerów i agentów), jak i pracowników zakładów ubezpieczeń, rozszerzając zakres regulacji na szersze spektrum uczestników rynku.
 2. Lepsza ochrona konsumentów
  Głównym celem dyrektywy jest zapewnienie lepszej i bardziej obiektywnej porady dla konsumentów, opartej na dokładnej analizie ich potrzeb i wymagań, co ma zapobiegać missellingowi i zwiększyć zaufanie do sektora ubezpieczeń.
 3. Obowiązki informacyjne
  Dyrektywa wprowadza obowiązki informacyjne dla dystrybutorów, w tym konieczność jasnego i zrozumiałego informowania klientów o kluczowych aspektach oferowanych produktów, dystrybutorze oraz naturze otrzymywanego wynagrodzenia. Ma to na celu zwiększenie przejrzystości i umożliwienie klientom dokonywania świadomych decyzji zakupowych.
 4. Kwalifikacje zawodowe
  IDD kładzie silny nacisk na kwalifikacje zawodowe sprzedawców ubezpieczeń i obowiązek ich ciągłego podnoszenia, co ma zapewnić wysoki standard obsługi klienta oraz odpowiednią wiedzę fachową pośredników.
 5. Zarządzanie konfliktem interesów
  Dyrektywa zaleca dystrybutorom zarządzanie potencjalnym konfliktem interesów, między innymi poprzez wprowadzenie polityki ujawniania informacji o rodzaju otrzymywanego wynagrodzenia.
 6. Wprowadzenie karty produktu
  Jednym z nowych wymogów jest obowiązek wręczenia klientowi tzw. karty produktu przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Jest to krótki dokument zawierający kluczowe informacje o produkcie, który ma pomóc klientowi w szybkim zapoznaniu się z warunkami oferty.
 7. Zrównanie ochrony klientów
  IDD ma za zadanie zapewnić, że klienci korzystający z różnych kanałów dystrybucji (bezpośredniej czy pośredniej) oraz zawierający umowy za pośrednictwem różnych dystrybutorów, otrzymują równy poziom ochrony.

Wpływ IDD na klientów i rynek ubezpieczeń w Polsce

Dla klientów zmiany te oznaczają przede wszystkim większe bezpieczeństwo i pewność, że oferowane im produkty są dokładnie dopasowane do ich potrzeb. Zwiększa się również ich świadomość na temat różnych aspektów ubezpieczeń, co pozwala na bardziej świadome podejmowanie decyzji zakupowych.

Wprowadzenie IDD na polskim rynku ubezpieczeń wymusiło szereg zmian w funkcjonowaniu zarówno pośredników, jak i samych zakładów ubezpieczeń. Poprzez zwiększenie standardów obsługi i doradztwa, dyrektywa ta przyczynia się do podnoszenia poziomu profesjonalizmu branży. Jednakże, dla wielu agentów i brokerów oznacza to również konieczność dostosowania swoich praktyk biznesowych oraz inwestycję w rozwój kompetencji i wiedzy.

Omawiana dyrektywa to przełom w regulacjach dotyczących dystrybucji ubezpieczeń, który ma na celu zapewnienie lepszej ochrony konsumentów i zwiększenie przejrzystości rynku. Dla branży ubezpieczeniowej w Polsce oznacza to zarówno wyzwania, jak i szanse na rozwój w kierunku bardziej prokonsumenckiego modelu działania. Pomimo początkowych obaw, większość ekspertów zgadza się, że w długiej perspektywie dyrektywa przyczyni się do wzrostu zaufania klientów do sektora ubezpieczeń.

Czytaj dalej: